• BIST 104.123
 • Altın 145,971
 • Dolar 3,4910
 • Euro 4,1702
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 22 °C
 • İzmir 25 °C
 • Çipli kimlikte büyük hata!.
 • Büro Memur Alım ilanı 2018
 • Edebiyat Mezunlarının Sadece Yüzde 10’u Atanabiliyor
 • Çipli kimlikte büyük hata!.
 • Büro Memur Alım ilanı 2018
 • Edebiyat Mezunlarının Sadece Yüzde 10’u Atanabiliyor
Editörler ali44  pelin  
   
BURDAN KESİN 10 SORU VAR
Dede Korkut Hikayeleri Kıpçaklar ile Oğuzların mücadelesini anlatır , Oğuzların bilinen en eski destanıdır.
Kıpçaklar Rusların karadenize inmesini engellemiştir
Türgişler Emevilerin Orta Asyada yayılmasını ve bölgenin Araplaşması engellemiştir
Şad: Hanedan Üyesi
Türk Hukuku ilk kez uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir
Sav: Atasözü Sagu : Ağıt
Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini şii Büheyvoğullarının baskısından kurtarmış ve “Sultan” ünvanını almıştır (Sultan ünvanını alan ilk Türk Hükümdarı)
Tuğrul Bey Abbasi Halifesini şii Büheyvoğullarından kurtarıp “Doğunun ve Batının Sultanı” ünvanını almıştır , İslam dünyasının siyasi liderliği Türklere geçmiştir
Harzemşahlar devletinin yıkılması ile Anadolu Moğollar tehlikesi ile başbaşa kaldı
Kutsal topraklara hakim olan ilk türk devleti : ihşitler – akşitler
Eyyübiler Hıttin savaşı ile kudüsü haçlılardan geri almışlardır
Memlükler Aynu Calut savaşı ile moğolların batıya ilerleyişini durdurdular
Yavuz sultan selimin memlük devleti üzerine yaptığı mısır seferi sonucu halifelik osmanlıya geçmiş , hükümda hem halife hemde padişah ünvanını bir arada kullanmıştır
Altın Orda devleti rusların karadenize inmesini engellemiştir
Marco Polo Kubilay hanlığı hizmetinde çalışmıştır
Emir-i Hares : Suçluları yakalar
Amil : Vilayet vergisi toplar
Amid : Vilayette Yönetimden sorumludur
Kutatgu Bilig : Mutluluk veren bilgi – Yusud Has Hacip
Atabetül Hakayık : Gerçeklerin eşiği – Edip Ahmet Yükneki – ahlaki öğütler
Divan-ı Hikmet : İlk tasavvuf örneği – Hoca Ahmet Yesevi
Ömer Hayyam : Celali Takvimi – Rubailer
Enveri : Kasideler
Gazali : Siyasi ve Bölücü Din akımlarıyla mücadele etmiştir
Birnuni : Bilimin önündeki engelin serbest düşüncenin olmayışı olduğunu söylemiştir, Enlem ve Boylam hesabı yapmış , Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü hesaplamıştır
İbn-i Rüşt: Aklın inancın önünde tutulması gerektiğini savunmuştur
Harezmi : Cebir Uzmanı
Uluğ Bey: Yıldızların fihrist cetevelini hazırlamıştır , Rasathane kurmuştur
Ali Şir Nevai : Muhakemetül lugateyn , Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu anlatmıştır
Divriği Ulu Camii : Mengücekler
Tokat Yağıbasan Medresesi : Danişmentler – Anadoluda en eski medrese
Anadolu selçuklu devleti Moğollar(İlhanlı) tarafından Kösedağ Savaşı sonucu yıkılmıştır
Münşi : Tuğracı
Hunad Hatun Külliyesi : Anadolu selçuklu hükümdarı Alaaddin keykubatın eşi yaptırmıştır – Kayseri
Sahip Ata Külliyesi : Anadolu selçuklu veziri yaptırmıştır – Konya
Karatay Medresesi : Anadolu selçuklu – konya
Emir Saltuk Kümbeti : Erzurum – En eski anıt mezar (Saltuklular)
Kervansaraylar(a.selçuklu) : kırkgöz,öresun,ezine Pazar, evdir
Hacı Bektaşı Veli: Makalat – Bektaşi tarikatının kurucusu
Yunus Emre : Divan – Risaletin nushiye – tasavvuf
Hoca Denhani : Divan edebiyatının ilk temsilcisi – Selçuklu Şahnamesi
Ekberiliğin kurucusu : Sadrettin Konevi
Çimpe Kalesi : Orhan bey zamanında alınan balkanlardaki ilk toprak parçasıdır
İlk osmanlı medresesi : iznik süleyman paşa medresesi
Anadolu Hisarını I.Beyazit (Yıldırım) yaptırmıştır
II.Kosova savaşı ile Türklerin balkanlardan atılamayacağı kesinleşti
Kırımın alınması ile karadeniz Türk gölü haline geldi (Fatih)
Rumeli hisarını Fatih yaptırmıştır
Karamanoğulları beyliğine son veren hükümdar 2.Beyazit
Fransaya ilk kapütülasyon Kanuni zamanında verilmiştir
Preveze deniz savaşı sonucu akdeniz Türk gölü haline gelmiştir (Kanuni)
Kıbırısın Fethi : Sokullu Mehmet Paşa zamanında
İnebahtı Deniz Savaşı : Haçlılar Osmanlı donanmasını yaktılar
Hint deniz seferi kanuni zamanında yapılmıştır, başarı elde edilememiştir
Osmanlı Merkezleri : Söğüt,Bilecik,Karacahisar,İznik,Bursa,Edirne,İstanbul
Adaletname : Halkın yönetene karşı korunduğu belge
Kapan Emini : Hububat meyve ve sebzeden alınacak vergiyi belirler
Beytülmal Emini : Kamu haklarını koruyan görevli
Sürname: Levni – Hünername : Matrakçı nasuh (minyatür eserleri)
Fatih tarafından resim öğrenimi için italyaya gönderilen kişi : Sinan Bey
Osmanlıda ilk resim sergisini Şeker Ahmet Paşa açmıştır
Ebusuud efendi : Şeyhülislam – eserleri :Kanunname ,Divanname
Mütevelli : Vakıf yöneticisi
Müzehhip : Tezhip Sanatçısı
Müstensih : El yazma eserleri çoğaltan kişi
Şeri vergiler : öşür-haraç-cizye
Osmanlı devletinin ilk müderrisi “Davudi- Kayseri” dir
Duraklama dönemi antlaşmaları
Zirvatoruk
Kasr-ı şirin (iran ile sınırları belirleyen)
Bucaş (Batıda en geniş sınırlara ulaşılan)
Karlofça (ilk kez büyük çapta toprak kaybettiğimiz)
Duraklama dönemi Padişahları
I.Ahmet
II.Osman (genç)
IV.Murat
Tarhuncu ve Köprülüler
Gerileme Dönemi Antlaşmaları
Prut
Pasarofça (Batının üstünlüğünü kabul ettik)
Belgrad (fransaya verilen kapütülasyonlar sürekli hale geldi)
Küçük Kaynarca (ilk kez savaş tazminatı , rusyaya kapütülasyon,kırım bağımsız)
Yaş (kırım rusyaya verildi)
Gerileme dönemi Padişahları
III.Ahmet
I.Mahmut
III.Mustafa
I.Abdulhamit
III.Selim
İlk geçici elçilik Lale devrinde pariste açılmıştır , elçi Yirmisekiz Mehmet çelebidir, eseri paris sefahatnameidir
İlk kez iç borçlanma III.Mustafa döneminde olmuştur – Esham senetleri
İlk sürekli elçilik III.Selim zamanında Londrada açılmıştır , elçi Yusuf Agah Efendidir
İlk Devlet Matbaası : Matbaai Amire – III. Selim
İstimalet Politikası : Fethedilen bölgedeki yabancı unsurların devlete alıştırılması için yapılan hoşgörü poiltikası
Osmanlı devletinin ilk dini nitelikli ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır
Osmanlı Önemli Hattatlar: Şeyh hamdullah, Hafız Osman , Ahmet Akşemsettin,Mustafa Rakım
Hat çeşitleri : nesih,sülüs,rika,talik,icaze,divan
Islahhane : Mithat paşa tarafından açılan zanaat okulu düzeyinde teknik eğitimler veren okul
Meternik Sistemi : Avrupanın neresinde milliyetçilik ayaklanması çıkarsa devletler beraber hareket edecek
Islah-i Sanayi Komisyonu : Osmanlı devletinin sanayi inkilabının olumsuz etkilerine karşı 1860 yılında oluşturduğu komisyon
Merkantalizm :Devlet nekadar çok madene ve paraya sahip olursa okadar zengin sayılır
Sancak deneyimi kazanan son padişah III.Mehmet
Osmanlını doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa antlaşmasıdır
1700 senesinde istanbul antlaşması ile Azak kalesi Ruslara bırakıldı
Coğrafi keşifler sonucu merkezi krallıklar güç kazandı
Osmanlıda ilk isyan eden sırplar 1804
Osmanlıda ilk bağımsız olan devlet Yunanistan- 1829 Edirne Ant.
Sırplar 1878 Berlin atnlaşması ile bağımsız oldu
Osmanlını açık Pazar haline geldiği antlaşma Balta Limanı Antlaşmasıdır – 1838
1841 Londra Boğazlar sözleşmesi sonucu osmanlı boğazlar üzerindeki üstünlüğünü kaybetti
Islahat fermanı 1856 Paris Antlaşması metnine dahildir (Kırım savaşı)
kanun ile yetkileri kısıtlanan ilk padişah Abdulmecit
Anayasa ile yetkileri kısıtlanan ilk padişah II.Abdulhamit
Romanya,Sırbistan ve Karadağ 1878 Berlin Ant. İle bağımsız oldu
1826 Yılında II.Mahmut yeniçeri ocağını kaldırdı
Askeri amaçlı ilk nüfus sayımını II.Mahmut yapmıştır
Osmanlıda İlk resmi gazete : Takvimi Vakayi – II.Mahmut
Osmanlıda ilköğretimin zorunlu hale gelmesi – II.Mahmut
Tanzimat döneminde etkili olan akım : Osmanlıcılık
Osmanlıda ilk özel gazete : Tercüman-i Ahval – Abdulmecit
Yurtdışına seyahat eden ilk padişah : Abdulaziz
Meşrutiyet döneminde etkili olan fikir akımları : Osmanlıcılık – Batıcılık
İstidbad döneminde islamcılık fikir akımı etkili
Sanayi Nefise Mektebinin açılması – II.Abdulhamit
Ziraat Bankası (1863) – II. Abdulhamit
Mora 1829 Yunan isyanı sonucu yunanlara geçmiştir
1908 Reval konferansı ile ingiltere rusyayı balkanlarda serbest bırakmıştır
II.Meşrutiyet sırsında Bulgaristan ve Bosna-Hersek kaybedildi
Rejime karşı ilk ayaklanma 31 Mart ayaklanmasıdır
I.Balkan savaşında Arnavutluğun bağımsız olması ile Osmanlıcılık önemini yitirdi
I.Dünya savaşında Arapların İngiliz tarafına geçmesi ile İslamcılık önemini yitirdi
I.Dünya savaşının kaybedilmesi ile Türkçülük(Turancılık) fikri önemini yitirdi
Türk tarihinde ilk kez çok partili hayat II.Meşrutiyet zamanında başlamıştır
İttihadi muhammediye cemiyeti,Ahrar fırkası ve Volkan gazetesi 31 Mart vakasına destek vemiştir
31 Mart vakasında harekat ordusunun başında Mahmut Şevket Paşa vardı
31 Mart isyancıları Divan-ı Harpte yargılanıyor
Babali baskını(1913) ittihat ve terakki partisinin hükümet darbesidir , rejim değişmemiştir
II.Balkan savaşı – İstanbul Ant: Edirne,Kırklareli,Dimetoka : Osmanlıya ; Dedeağaç,Kavala : Bulgaristan a verildi , Atina Ant: Yanya,Selanik,Girit Yunanistana verildi
I.Dünya savaşında tek toprak kazandığımız cephe Kafkas cephesidir (Kars,Ardahan,Batum)
Bulgaristan Çanakkale savaşı sonrası ittifak devletlerine katılıyor
M.Kemal I. Dünya savaşınd Kafkas,Suriye-Filistin ve Çanakkale cephesinde savaşmıştır
Londra Gizli Antlaşması ile italya itilaf devletlerine katıldı
Mc Mahon antlaşması ile Araplara isyan ettikleri toprakları alma sözü verildi
Vilayet-i Sitte : Van,Diyarbakır,Erzurum,Elazığ,Bitlis,Sivas
Mondros Ateşkesi(30 Ekim 1918) imzalayanlar Rauf(Orbay-hariciye nazırı) – Amiral Caltrope(ing)
Mondrostan sonra ilk olarak ingiltere musulu işgal ediyor (3 Kasım 1918)
13 Kasım 1918 – Mustafa Kemal “Geldikleri gibi giderler”
Osmanlı toprakları mondrostan sonraki Paris Barış konferansında(1919) paylaşılmıştır
Amiral Bristol raporu izmirin haklı olduğunu savunmuştur(1919)
Trakya paşaeli cemiyetinin gazetesi : Ahali
Doğu anadolu müdafai hukuk cemiyetinin gazetesi : LePays(Vatan) Fransızca
Milli Müdafaa cemiyeti anadoluya silah yardımı yapmıştır
Milli Karakol cemiyerti Anadoluya sevkiyat yapmıştır
Milli Kongre cemiyeti basın yolunu kullanmıştır(Dr.Esat Işık)
Rumlar tarafından kurulan ilk cemiyet : Etnik-i Eterya (1829)
Hürriyet ve İtilaf cemiyetinin yayın organları : Alemdar ve Peyami sabah
Trakya paşaeli cemiyetinin osmanlı yıkılırsa yeni bir devlet kurma amacı vardı
Mustafa samsuna 9.Ordu müfettişi olarak gitmiştir
Mustafa Kemal havza genelgesinden sonra ilk defa istanbula geri çağırılmıştır
Amasya Genelgesi kurutuş savaşının gerekçe ve yöntemini belirtir
Milletin bağımsızlığı tehlikededir, İst. Hükümeti üzerine düşeni yerine getirmemektedir , Milletin bağımsızlığını azim ve kararı kurtaracaktır
“Artık istanbul anadoluya hakim değil , tabii olmak zorundadır (M.Kemal)” Amasya genelgesi
Amasya genelgesi M.Kemal’in resmi görevi ile son faaliyetidir
M.Kemal Erzurum kongresi öncesinde askerlikten istifa ediyor ve 9.Ordu müfettişliği görevinden alınıyor
Temsil heyeti ilk defa Erzurum kongresinde oluşturuluyor , Bşk: M.Kemal – 9 Kişi
“Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür bölünemez” : Erzurum kongresi , misak-ı milliden söz edilmiştir
Geçici bir hükümetin kurulması gereklidir : Erzurum Kongresi
Kuvayi milliyeyi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır : Erzurum Kongresi
Mebusan meclisi toplanmalıdır: Erzurum kongresi
Nazilli kongresini düzenleyen : Celal Bayar
Atatürk Pozantı kongresine katılmıştır
Elazığ valisi Ali galip ile Ankara valisi Muhittin paşa sivas kongresini önlemeye çalışmışlardır
General harbour ermenileri haksız bulmuştur ve Atatürkle görüşme yapmıştır
Amasya görüşmeleri Ali Rıza Paşa hükümeti sözcüsü Salih Paşa ve Atatürk arasında olmuştur sadece meclisin açılması ve seçimlerin yapılması kararı çıkmıştır
Amasya görüşmelerinde istanbul hükümeti Temsil heyetini resmen tanımıştır
Son osmanlı mebusan meclisinde müdafa-i hukuk grubu yerine Felah-ı Vatan grubu kuruluyor
Sivas kongresinde milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleşiyor
İradei milliye gazetesi sivas kongresi kararlarını yayınlamıştır
Temsil heyetinin ilk yürütme görevi Ali Fuat paşayı batı cephesi komutanlığına atamak olmuştur
Sivas kongresi sonrası Damat Ferit paşa hükümeti istifa ediyor yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geliyor
Son osmnalı mebusan meclisinde misak-ı milli kararları kabul edilmiştir
Misak-ı milide boğazlar kapütülasyonlar ve azınlıklarla ilgili kararlar alınmıştır
Hakimiyeti milliye gazetesi TBMM nin yarı resmi yayın organıdır
Sebillüreşad dergisi Mehmet Akif in baş yazarı oldupu millli mücadeleye yararlı bir yayındır
Yararlı Yayınlar: iradei milliye,hakimiyeti milliye,öğüt,Albayrak,Açıksöz,Minber,İstikbal,ahali,tasvir-i efkar, vakit,ikdam,hukuki beşer,şübüllereşad,küçük mecmua,yenigün,akşam,tercüman,Anadolu ajansı,ileri
Zararlı Yayınlar : peyami sabah,alemdar,ümit,aydede,güleryüz,Türkçe istanbul,irşad,Tan,Yeni Dünya,Şarkın sesi,zafer,zincirbent
İleri gazetesi Atatürkün isimsiz yazılarını yayınlamıştır
1909 31 Mart Ayaklanması
Erzurum Kongresinin yayınını yapan gazete : Albayrak
Anadolu Ajansı gazetesi Atatürkün isteği üzerine Halide Edip Adıvar tarafından kurulmuştur
TBMM açıış konuşmasını sinop milletvekili şerif bey yapmıştır
İlk genel kurmay başkanı : İsmet İnönü
İlk meclis ve hükümet başkanı : Mustafa Kemal
Tesanüd : eski ittihatciler grubu (I.TBMM)
Ulusal egemenlikten ilk defa amasya genelgesinde bahsedildi
İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalar : Hilafet Ordusu (Kuvayi inzibatiye) , Ahmet Anzavur
Demirci Mehmet eski kuvayi milliye üyesi
Hıyaneti vataniye kanunu I.TBMM ye karşı çıkan ayaklanmaları önlemek için çıkarıldı Firariler kanunu ile çıkarılan istiklal mahkemleri hıyaneti vataniye kanunu kapsamında yargılama yapmak için kuruldu
Mustafa Kemal I.TBMM ye Ankaradan Millet vekili olarak katıldı
İstanbul hükümeti TBMM nin siyasi varlığını ilk kez bilecik görüşmelerinde tanıdı
Kanuni Esasi 1909 değişikliği ile hükümet üyeleri(bakanlar) sadrazam(başbakan) tarafından belirlenir
M.Kemal 1910’da Fransada Picardie manevralarına katıldı
I. Dünya savaşı sonrasında Rusyanın savaştan çekilmesi üzerine Sykes-Picot Ant.sının boğazlarla ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır
I.Dünya savaşında Osm. Açtığı ilk cephe kafkasya cephesidir
General Harbour Anadolunun kaynaklarının ABD’nin ihtiyacını karşılayacak zenginlikte olmadığını söylemiştir
Saraylar sivil mimaridir
İtilaf devletleri serv taslağını san remo konferansında hazırlamıştır (1920)
Tevfik paşa serv metnini imzalamıyor
8 Kasım 1920 de Düzenli ordu kuruluyor batı cephesine ismet paşa, güney cephesine refet bey atanıyor doğu cephesinde ise kazım karabekir var 15.kolordu
TBMM yi tanıyan ilk devlet Ermenistandır
Batum Antlaşması (23 Şubat 1921) Gürcistan : Ardahan ,Artvin,Batum Türkiyeye kaldı
Maraş 1925 yılında istiklal madalyası almıştır
Maraş 1973 yılında kahraman ünvanını almıştır
Urfa 1984 yılında şanlı ünvanını almıştır
Antep 1921 yılında gazi ünvanını almıştır
Antep 2008 yılında istiklal madalyası almıştır
I.İnönü sonucu : Albay istet general oluyor,TBMM Londra konferansına çağırılıyor,Afgan dostluk antlaşması,Moskova Antlaşması,İstiklal marşının kabulü,Teşkilati esasi ilanı
İstiklal marşını ilk defa mecliste okuyan maarif vekili “Hamdullah Suphi Tanrıöver”
İstiklal marşı 1930 a kadar besteleyen Ali Rıfat Çağlayan , 1930 dan sonra besteleyen Zeki Üngör
Londra Konferansına giden TBMM yetkilisi : Dışişleri bakanı Bekir Sami Bey
“Ben sözü milletin asıl temsilcisi TBMM ye bırakıyorum” – Tevfik Paşa – Londra Konferansı
İtilaf devletleri TBMM yi londra konferansında hukuken tanıdırlar
TBMM yi tanıyan ilk müslüman devlet Afganistan
Türk Afgan dostluk antlaşması : Siyasi – Kültürel – Askeri alanlarında yapıldı
Misak-ı milliyi tanıyan ilk avrupa devleti Rusya
Misak-ı milliden ilk taviz Batum’un gürcistana verilmesi – Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
Kapitülasyonları kaldıran illk Avrupa devleti Rusya
“Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinide yendiniz (Atatürk)” – II.İnönü Savaşı
İtalyanlar II. İnönü savaşı sonrası işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlıyor
II. İnönü savaşı sonrası ingiltere maltada 40 esir askeri serbest bırakıyor
Başkomutanlık yasası kütahya-eskişehir yenilgisinden sonra çıkarılıyor
M.Kemal’in Başkomutanlık yetkisiyle ilk çıkardığı yasa Tekalif-i Milliye Emirleridir
“Hattı müdafa Yoktur sattı müdafa Vardır(M.Kemal)” – Sakarya Savaşı
Sakarya savaşı sonucu : M.Kemal e gazi ve mareşal , Fransa ile Ankara Ant., Kars Ant., Ukrayna Dostluk Ant.,İngiltere ile esir antlaşması
Kars Antlaşması ile Nahçivan bölgesine Muhtariyet verilmiştir (Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan)
TBMM yi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa
Ankara antlaşması ile Hatay ve İskenderun suriye sınırı dışında kaldı
M.Kemal başkomutanlık yetkisi Başkomutanlık savaşı sırasında uzatıldı
“Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz İleri(M.Kemal)” Büyük Taarruz
Boğazlar,Doğu Trakya ve İstanbul Mudanya Ateşkesi ile savaşmadan alındı – 1922
Osmanlı Hükümeti Mudanya Ateşkesi ile hukuken yok sayıldı çünkü İstanbul TBMM hükümetine verildi
İtilaf devletlerinin İstanbul hükümetini de lozana davet etmesi üzerine ikilik yaratmamak için saltanat kaldırıldı (Osm. Resmen sona erdi) -1922
Saltanatın kaldırılmasından sonra Abdulmecid Efendi TBMM tarafından halife olarak seçildi
Lozan da bize kalan adalar : Gökçeada,Bozcaada,Tavşan adası
Lozanda mübadele : Batı Trakyadaki türkler ile istanbul,bozcaada ve gökçeada daki rumlar hariç
Lozan konferansında yunanistan savaş tazminatı olarak bosna köy ve karaağaçı bize bırakıyor
Lozan Antlaşmasını onaylayan meclis II.TBMM
İsmet Paşa (İnönü): Dışişleri Bakanı, Delegasyon Başkanı
Dr. Rıza Nur Bey: Sağlık Bakanı
Hasan Bey (Saka): Eski Maliye Bakanı
Yahya Kemal Bey (Beyatlı): Üniversite öğretim üyesi
II.TBMM açılması 11 Ağustos 1923
Nutuk Cumhuriyet Halk Fırkasının 2. Kongresinde okunmuştur(1927) ve 1919 – 1927 yılları arasını kapsar
Halk Fırkası (9 Eylül 1923) , Ekonomide Devletçiliği savumuştur, genel başkanı M.Kemal dir ve Cumhuriyetin ilanından önce kurulmuştur
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası (1924) : Genel başkan Kazım karabekir , Adnan adıvar,Ali Fuat Paşa,Rauf Bey,Refet Bey
Terakki Perver CF serbest ekonomi,tek derece seçim,yerinden yönetim,dini hoşgörü ilkelerini benimser
Nasturi isyanı (1924): Hristiyan suryanilerin ingilterenin musul sorununu kendi lehine çözmeki istemesi üzerine kışkırtması , istiklal mahkemesinde yargılandılar
Şeyh Sait Ayaklanması (1925) Cumhuriyet rejimine karşı ilk ayaklanmadır
Şeyh Sait Ayaklanmasına karşı Tarkriri sükun yasası çıkarılıp İstiklal mahkemeleri kurulmuştur , ayaklanma sonucu Terakki Perver CF kapatılmış musul kaybedilmiştir
Şeyh Sait Ayaklanması sırasında yetersiz kalan Fethi Okyar hükümeti yerine İsmet Paşa hükümeti gelmiştir
İzmir Suikasti(1926) karışanlar : Ziya hurşit,çopur hilmi,laz ismail, ittihat ve terakki ve Terakki perver CF mensupları istiklal mahkemesinde yargılanmış, ittihatçi zihniyet ülkeden tasnif edilmiştir
“Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak (M.Kemal) ” – izmir süikasti
Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930) M.Kemal isteği üzerine Fethi Okyar tarafından kurulmuştur, ilkeleri : liberalizm,tek derece seçimler,kadınlara siyasal haklar
Menemen Olayı(1930) : Nakşibandi tarikatına bağlı derviş mehmet çıkarmış ve divan-i harpte yargılanmıştır
Bursa Olayı(1933) – “Din değil Dil meselesidir(Atatürk)”
İstiklal mahkemelerinin görev aldığı son olay İzmir Süikastidir
Cumhuriyetçilik = Milli egemenlik,Siyasi haklar,Demokrasi tamamlayıcısı : Ulusal Egemenlik ,”En büyük eserim”,”Hükümet millet millet hükümettir”
Laiklik: Akılcılık ve Bilimsellik ,”Medeni kanun”
Atatürkün tüm siyasi tartışmaların dışında tuttuğu ilkeleri Cumhuriyetçilik ve Laiklik
Ulusal Bağımsızlık milliyetçiliğin bütünleyicisidir
Halkçılık Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur
13 Ekim 1923 Ankara Başkent oldu (Cumhuriyetin ilanından önce)
Cumhuriyet ilanı ile : İlk Cumhurbaşkanı : M.Kemal , İlk Başbakan : İsmet İnönü , İlk Meclis Başkanı : Fethi Okyar,İlk Sağlık Bakanı : Adnan Adıvar ,İlk Genel Kurmay Bşk: Fevzi Çakmak
3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırıldı böylelikle şeyhulislamlık makamı sona erdi
3 Mart 1924 Şeriye Vekaleti yerine Diyanet işleri Başkanlığı kuruldu ilk diyanet işleri bakanı : Rıfat Börekçi
3 Mart 1924 Evkaf vekaleti yerine vakıflar genel müdürlüğü kuruldu
3 Mart 1924 Erkanı harbiye vekaleti yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu
1924 Anayasası ile seçimler 4 yılda bir yapılır seçme yaşı 18 ve Cumhurbaşkanı 4 yılda bir seçilirdi
1928 Değişikliği ile “Devletin Dini İslamdır” maddesi 24 anayasasından çıkarıldı ve Millet vekilleri yemin şekli değişti (LAİKLİK)
1934 Değişikliği ile Seçmen yaşı 18’den 22 ye çıkarıldı
1937 Değişikliği ile Atatürk ilkeleri anayasaya dahil oldu
1934 Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi
1945 Değişikliği ile Anayasa dili öz Türkçe olarak belirlendi
1946 Değişikliği ile Tekderece seçim sistemine geçildi
Medeni Kanunun Kabulü : 1926 – isviçre medeni kanunu örnek alındı
Medeni kanun kabulü ile patrikhanenin dünyevi yetkileri elinden alındı
Ceza kanunu italya ve almanyadan , icra iflas kanunu isviçreden alındı
Türk Kadınına siyasal haklar : 1930 Belediye seçimlerine katılma ; 1933 Muhtarlık seçimlerine katılma ; 1934 Milletvekili seçimlerine katılma
1924 Tevhidi Tedrisat kanunu ile tüm okullar Eğitim Bakanlığına bağlandı
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun – 1926
Yeni Türk Harflerinin Kabulü – 1 Kasım 1928
Millet Mekteplerinin Açılması – 24 Kasım 1928 – Atatürk Başöğretmen
Türk Tarih Kurumunun Açılması – 1931 , Belleten Tarih dergisi çıkarılmaya başladı (Atatürkün isteği)
Türk Dil Kurumu – 1932
Sanayi Nefise Mektebi – Güzel Sanatlar Akademisine dönüştü(1928)
Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (1925) , şeyhlik,dervişlik,seyitlik,çelebilik gibi ünvanlar yasaklandı
Kılık Kıyafet inkilabı (1925) – Erkeklere Şapka giyme zorunluluğu getirildi
Soyadı Kanunu 1934 – Ağa ,hoca,paşa,efendi gibi ünvanlara yasaklandı ; Atatürk soyadı verildi
Miladi Takvimin kabulü – 1925
Ölçülerin Değiştirilmesi – 1931
Haftasonu tatili pazara alındı – 1935
Aşar vergisi kaldırıldı – 1925
Tarım Kredi Kooperatifleri Kuruldu 1929
Zirai Donatım kurulu – 1932
Yüksek Ziraat Enstitüsü – 1933
İş Bankası – İlk Özel Banka – 1924
Reji(Tütün) idaresi yabancılardan alındı – 1925
Kabotaj Kanunu – 1926
Gümrük Tarife Kanunu – 1929
Merkez Bankası – 1930
Türk Teyyare Cemiyeti – 1925
Sanayi ve Maadin bankası – 1925
Uşak Şeker Fabrikası – İlk özel fabrika – 1926
Teşvik-i Sanayi kanunu – 1927
I.Beş yıllık kalkınma planı – 1934
Sümerbank(sanayi ve maadin bankası yerine) – 1933
MTA(Maden Tetkik Arama) ve Etibank – 1935
Denizbank – 1937
Numune Hastanesi – 1924
Hızsıssıfha Enstitüsü – 1928
Yeşilay – 1934
Ankara Etnografya Müzesi – 1930
Et ve Balık Kurumu – 1952
Türk Tarih Kurumu , Türk Ocağı çatısı altında yapılandırılmıştır
Türk Parasını koruma kanunu – 1930
Ticaret ve Sanayi odalarının kurulması – 1925
Atatürk Orman Çiftliği – 1925
Darülfünun kapatıldı – İstanbul Üniversitesi açıldı – 1933
Milletler cemiyeti 1920 de İsviçrede kuruldu
Cumhuriyet Tarihinin ilk yüksek öğrenim kurumu : Ankara Hukuk Mektebi
Lozanda Taviz Yok : Ermeni yurdu, Kapitülasyonlar
Halk Bankası : 1933
İlk nüfus sayımı 1927
Lozandan sonra dış politikada ilk başarı yabancı okullar sorunu, Milletler Cemiyetine gitmedi
1926 Maarif teşkilatı kanunu ile yabancı okullar hakkında düzenleme yapılmıştır
Musul sorunu 1926 Ankara Ant. İle çözüldü , Milletler cemiyetine gitmiştir, Bürüksel hattı sınırı çizilmiştir
Mübadele(Etabli) sorunu 1930 Ahali Antlaşması ile çözülmüştür(Venizelos) , Milletler Cemiyetine gitmiştir
Osmanlı Borçları Fransa ile sorun olmuştur, Hoover Moratoryumu ile ödenmiştir, Milletler Cemiyetine gitmedi
Adana-Mersin Demiryolu Fransa ile sorun olmuştur
Bozkurt- Lotus olayı (1926) Türk-Fransız gemisi çarpışması
Razgard Olayı(1933) – Bulgarların Türk mezarları yağmalama olayı
Vagon – Litz (1933) olayı Fransız demiryolu şirketinde Türkçe konuşanları işten çıkarma olayı
Locarno (1925) – Almanya-İngiltere-Fransa arasında saldırmazlık Paktı
Briand Kellog (1928)- ABD-Fransa dünya barışı örgütü – Türkiye üye
Litvinyov Protekolü (1929) – Sovyet Rusya Dünya barışı örgütü – Türkiye Üye
Petragrod Antlaşması (1916) – Doğu Karadeniz Rusyaya Bırakılacak
Balfour Deklarasyonu (1917) – Filistinde İsrail devleti kurulacak
Saint jen de mouren(1917) – İtalyaya bırakılan yerler
Monroe Doktorini – ABD yalnızlık politikası
Zeki Velidi Tahan – Türkistan milli birliğinin kurucusu
Kara Perşembe -1929 – Ekonomik buhran – Newyork borsasının çöküşü
Faşizm – İtalya – Mussolini -1922
Nazizim – Almanya – 1930 – “Bir millet – Bir devlet”
Milletler Cemiyeti – 1932 –İspanya ve yunanistanın daveti ile girdik
Cenevre Saldırmazlık Konferansı – 1928
Balkan Antantı – 1934 – Türkiye-Yugoslavya-Yunanistan-Romanya (Arnavutluk italya baskısı-Bulgaristan toprak alma isteği nedeniyle katılmıyor)
Montrö Boğazlar Sözleşmesi – 1936 – Türkiye Boğazlarda Tam egemenlik sağladı
Akdeniz Paktı – 1936 – Türkiye-İngiltere-Yugoslavya-Yunanistan – italyanın akdenizi tehdit etmesi
Sadabad Paktı – 1937 – Türkiye-İran-Irak-Afganistan (suriye ırak sorunu yüzünden yok) – italyanın habeşiştana saldırması
Hatay Sorunu(1921-1939) – Milletler Cemiyeti – Sandler Raporu (Hatay-İskenderun)
Hatay Devleti (1938) – Cumhur Başkanı : Tayfur Sökmen Başbakanı: Abdurrahman Melek
Hatay sorunu çözümüne Atatürk döneminde başlanmış Atatürk den sonra tamamlanmıştır
Basmacı harekatının nedeni , Türkistanı Rus baskısından kurtarmak (Enver Paşa)
Balkan Antantı Atinada, Sadabad paktı Tahranda imzalandı
Londra silahsızlanma konferansı – 1933
Franko ispanyada aşırı milliyetci başkan
Balkan antantını imzalayan dışişleri bakanı : Tevfik Rüştü Aras (1934)
Stalinin uyguladığı ekonomik politika : Kollektifleşme
Maginot Hattı : Fransa savunma hattı
Vichy Hükümeti : İşgal sonrası fransız hükümeti
Barbarossa harekatı : Almanyanın Rusyaya harekatı
Atlantik Bildirisi :II.Dünya savaşı ABD-ING savaş sonu bildirisi (Wilson benzeri), Birleşmiş Milletlere ilk adım
Casablanca 1943 : Roosevelt – Churchill
Washington 1943 : Roosevelt – Churchill
Quebec Konferansı :1943 – ABD –ING
Moskova Konferansı : 1943 – ABD-ING-RUS
Kahire Konferansı : ABD-ING-ÇİN
Tahran Konferansı : ABD-ING-RUS – Türkiyenin savaşa katılması kararlaştırıldı
Yalta Konferansı : 1945 – Roosvelt-Churchill- Stalin : Türkiye BM’e girebilmek için japonya ve almanyaya savaş açtı
Potsdam Konferansı -1945 : ABD Başkanı Henry Truman Almanya teslim oldu savaş sonu raporu
Birleşmiş Milletler -1946
Adana Görüşmeleri – 1943 – Churchill – İsmet İnönü Türkiye savaştan uzak duruyor
Kahire Görüşmeleri – 1943 – Churchill – İnönü – Başbakan :Şükrü Saracoğlu Türkiye savaştan uzak duruyor
Milli Korunma Kanunu – 1940 – Devlet Kontrolü
Varlık Vergisi Kanun – 1942
Köy Enstitüleri MEB: Hasan Ali Yücel
II. Dünya Savaşında Refik saydam ve Şükrü saracoğlu hükümetleri görev yapmıştır
II.Dünya savaşında İngiltere başbakanı Neville Chemberlain politikası : Yatıştırma
Hitlerin Politikası : Hayat sahası, Almanca konuşulan yerlere egemen olmak
Varşova Paktı 1955 – Natoya karşı sovyet rusya birliği
Cominform-Comecon : Doğu Bloğu Sovyet birlikleri
Truman Doktrini – 1947 : Abd nin batının liderliğini üstlenmesi : Türkiye ve Yunanistana para yardımı
Marshall Planı : 16’lar konferansı ABD arupa para yardımı
Batı Avrupa Birliği : Avrupanın sovyetler tehdidine karşı ilk birliğidir
NATO: 1949 da kuruldu Türkiye 1952 de katıldı (Koreye Asker göndermesi etkili)
Balkan İttifakı :1954 : Türkiye – Yugoslavya – Yunanistan
Bağdat Paktı – 1955 –Türkiye –Irak – CENTO
Eisenhower Doktrini 1957 – ABD ortadoğuya askeri ve ekonomik yardım yapıyot
Halk evlerinin kapatılması – 1951
Köy estitülerinin öğretmen evlerine dönüşmesi – 1954
6-7 Eylül olayları Rumlara ait ev ve işyerlerinin yakılması
Atatürk Üniversitesi : 1957
IMF den ilk borç 1958 de alındı
Anıtkabir 1953 de tamamlandı
Avrupa ekonomik topluluğu 1957 Roma Antlaşması ile kuruldu
Marshall planına karşı sovyetler molotof planını uygulamaya koydu
Hindistanın kurtuluşu : Mahatma Gandi
Dörtlü Takrir Grubu : Adnan Menderes,Celal Bayar,Refik koraltan,Fuat Köprülü
Çok partili hayata geçiş inönü zamanındadır
Pakistanın kurucusu : Muhammet Ali Cinnah
Türkiye BM’ye bağlı olarak koreye asker göndermiştir
U-2 ABD casus uçağı incirlikten havalanıp Rusyada düşmüştür
İslam Konferans Örgütü (1969) İlk türk genel sekreteri eklemeddin ihsanoğlu
Rumların Kıbrısı İlhak politikası : Enosis
EOKA ya karşı kurulan Türk teşkilatı : Türk Muhakemet Teşkilatı
SALT-I ve SALT-II – Silah sınırlandırma antlaşmaları – ABD-Rusya
Helsinki Deklarasyonu – 1975 – Barışçıl Yollar – Avrupa Güvenlik Konferansı
Kıbrıs Cumhuriyeti 1959 – Başkanı : Makarios Yardımcısı : Fazıl Küçük
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi – 1967 – Fazıl Küçük
Kıbrıs Türk Federe Devleti – 1975 – Rauf Denktaş
Bern Deklarasyonu – Kıta sahanlığı ile ilgili Antlaşma
ASALA :Ermeni gizli örgütü
Devlet Planlama Teşkilatı : 1960
Muhammet Ali viyetnam savaşına gitmedi
Aya ayak basan ilk insan Neil Amstrong
Uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin
Akritos Planı – Kıbrıstaki Türklerin imhası ve Rumları Yunanistan bağlanmak
Uzaya gönderilen ilk uydu : sputnik- Sovyet Rusya
Kore savaşı panmunjam Ateşkesi ile sona erdi
Kuzey kıbrıs türkk cumhuriyeti 1983’te kuruldu
1965 – Adalet partisi iktidar- Süleyman demirel
1961 – Cemal Gürses Cumhurbaşkanı
1973 – Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı
1980 – Milli Güvenlik konseyi – Kenan Evren – Partiler Kapatıldı
1983 – Anavatan Partisi iktidarı – Turgut Özal
1963 – Susuz yaz Berlin Film Festivali -Altın Ayı
Kanlı Noel : Kıbrısta rumların Türk katliamı
1968 de ırakta yönetimi ele geçiren oluşum baas harekatı
Kadife Devrimi : Çekoslavakya : çek cumhuriyeti ve slovakyaya ayrılıyor
Şangay işbirliği örgütü : Çin,Rusya,Kazakistan,Kırgızistan,Tacikistan + Özbekistan
Dağlık Karabağ Sorunu : Ermeninstanın Azerbaycandan karabağı almak istemesi sonucu hocalı katliamı gerçekleştirdi
Bağımsız Devletler Topluluğu :Sovyetlerin dağılmasından sonra Almati zirvesi ile kurulmuştur.
TİKA(Türk işbirliği ve kalkınma idaresi) : Türkiyeye komşu ülkelerin gelişmesine yardımcı olmak
Kıbrıs rum kesimi natoya üye değildir, Türkiye veto etti
Avrupa Kömür Çelik Birliği paris antlaşması ile 1951 de kuruldu
Shengen antlaşması – 1985 – pasaportsuz geçiş
Maastrict Antlaşması – 1992 – Avrupa Birliği
AB ile tam üyelik müzakereleri – 2005
AB gümrük birliği antlaşması – 1996
Yugoslavya = sırbistan,hırvatista,makedonya,slovenya,karadağ,kosova,bosna
Mavi Kelebek : boşnak mezarlarının bulunması
Kosova bağımsızlığı – 2008
Çekiç Güç : Körfez savaşındaki incirlikteki hava gücü
Irak başkanı : Celal talabani
Filistin başkanı : yaser arafat
ISAF(Uluslararası güvenlik destek gücü) : Türkiye Afganistandaki nato yetkisiyle
Asi nehri suriye ile sorun (lübnan- akdeniz)
Şah denizi projesi : Azerbaycan doğalgazı türkiyeden avrupaya
Trans-Hazar boru hattı : Türkmenistan doğalgazı Türkiyeden Avrupaya
Mavi Marmara : İsrail tarafından basılan gazze yardım gemisi
Türkiye BM yardım yaptığı ülkeler :somali,bosna,arnavutluk,kosova,Afgnistan,Lübnan
Çernobil : 1986’da ukraynada yaşandı
İlk kadın Bakan : Türkan Akyol
Müstevfi : Mali işlerden sorumlu
Anadolu selçuklu ilk başkenti iznik sonra konya
1176 Miryakefalon savaşı ile anadolu kesin yurt oldu
Ahilikte vergi toplanmaz yargılama yapılmaz
Sırçalı medrese : konya
İlk Türkislam sözlü eseri – satık buğra han destanı
I.kosova savaşı ile balkanlardaki fetihler kalıcı oldu – I.Murat
Yıldırım beyazit niğbolu savaşı ile bulgar krallığına son verdi
Osmanlıya katılan son beylik – ramazanoğlulları
Konsolosluk Mahkemesi : gayrimüslim mahkemesi
1815 Viyana kongresinde meternik sistemi kabul edildi
Klikyalılar ve Kars işlam şürası yararlıdır
Halide edip adıvar gazetesi : Anadolu Ajansı
Hicaz yöneticisi şerif ünvanını kullanmıştır
Türkçe istanbul ve Tan zararlı gazetelerdir
Osmanlıda ilk şeyhülislam : molla fenari
Karlofça antlaşması ile kaybedilen toprakları geri alma politikası başlamıştır
Rusya ist. Antlaşması ile Osmanlıda elçi bulundurma hakkını elde etmiştir
 kunfuu
Editör
Cevap: 0

Oy Ver :
1 2 3 4 5

 
SON YORUMLANANLAR
ÜYE İŞLEMLERİ
FORUMDAN SEÇMELER
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.