• BIST 104.001
 • Altın 145,411
 • Dolar 3,5083
 • Euro 4,1894
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 24 °C
 • İzmir 20 °C
 • Edebiyat Mezunlarının Sadece Yüzde 10’u Atanabiliyor
 • MEB Müsteşarı açıkladı! TEOG'un yerine o sistem geliyor
 • 2018 SYDV PERSONEL ALIMLARI
 • Edebiyat Mezunlarının Sadece Yüzde 10’u Atanabiliyor
 • MEB Müsteşarı açıkladı! TEOG'un yerine o sistem geliyor
 • 2018 SYDV PERSONEL ALIMLARI
Editörler kunfuu  
   
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 19 Memur Alımı
Sivil Memur olarak Hava Kuvvetleri komutanlığında çalışmak üzere, başvuru kılavuzunda belirtilen alanlardan mezun olan adaylar arasından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olacak şekilde mühendis, aşçı, hukuk işlemleri uzmanı, İngilizce çevirmen, teknisyen, şoför vb. birçok meslek dalından personel seçilmektedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan sivil memurlar;

- Genel İdari Hizmetleri Sınıfı

- Teknik Hizmetler Sınıfı

- Sağlık Hizmetler Sınıfı

- Eğitim Öğretim Hizmetler Sınıfı

- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

- Avukatlık Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

Sivil memur olma süreci; başvuruların alınması, seçim aşamaları (uygulama sınav ve mülakat), hastane sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturması aşamasından oluşmaktadır.

Sivil memurlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri (anne, baba, eş ve çocuk) askeri hastaneler ve diğer sağlık hizmetlerinden, servis araçlarından, birliklerde bulunan sosyal kolaylık tesislerinden yararlanırlar. Ayrıca sivil memurların kullanımına açık sosyal tesisler bulunmaktadır.

2. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

(1) Türk vatandaşı olmak,
(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(3) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

b. Askerlik durumu itibariyle;

(1) Erkek adaylar için başvuruların son günü (22 Nisan 2016) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
(2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
(3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

c. Tarafsızlık ve devlete bağlılık:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 7’nci maddesine göre “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.”

ç. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

d. Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (25 Ocak
1998 ve daha önce doğanlar) olmak,

e. Her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (TABLO-1)

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

g. Seçim ve mülakat aşamalarını asıl ve yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker

Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “Sivil Memur Olur.” kararlı rapor almış olmak,

ğ. Son mezun olunan öğrenimle ilgili olarak, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve bu sınavdan ortaöğretim mezunları için KPSS P94, önlisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3, ve İngilizce öğretmenliği için 2015 yılı KPSS P121 puanına sahip olmak,

h. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomaları yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmaktır.

i. Adaylarda aranacak nitelikler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel ve özel şartların yanı sıra Hv.K.Klığının kadro ihtiyaçları esas alınarak belirlenmiştir.3. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Başvurular, 25 Aralık 2015 Cuma günü saat 17:00’da başlayıp, 25 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 08:00’da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacaktır. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

b. Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, adaylara işleminin tamamlandığını belirten bir şifre verilecektir. Bu şifre kullanılarak doldurulan bilgiler kontrol edilebilecek, varsa başvuruların sona ereceği tarihe kadar değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru bilgilerine başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, verilen şifrelerin gizli tutulması gerekmektedir.

c. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

ç. Başvurularının tamamlanmasından sonra adreslere herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN
BELİRLENMESİ:

a. Temin süreci ön başvuru, mesleki yeterlilik sınavı (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat sınavı (Her unvan için yapılmaktadır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

b. Mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sözlü sınava alınacaktır.

c. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı alınacak personel sayısının altı katına kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sınavlara çağrılacaktır.

ç. Adaylara www.tekok.edu.tr adresinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımaktadır. Adayların adreslerine ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. Adayların cep telefonlarına kısa mesajla bilgilendirmede bulunulabilecektir. Bu nedenle adayların müraacat işlemlerinde geçerli bir cep telefonu numarası girmeleri önem arz etmektedir.

d. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

e. Başvurusu kabul edilen adaylara 12 Şubat 2016 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden bilgi verilecek ve seçim aşamalarına getirilmesi gereken belgeler duyurulacaktır.

f. Başvurusu kabul edilen adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen tarih, saat ve yerde seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR:

a. İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması ve bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması ve yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

b. Belgelerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

6. SEÇİM AŞAMALARI:

a. Evrak İnceleme ve Ön Kontrol:

Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken adayların getirmeleri gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilmektedir.

b. Kişilik Testi:

Adayların aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor koşullar altında çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının tespitine yönelik anket şeklinde uygulanan bir testtir. Başarılı/başarısız gibi bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.

c. Mesleki Yeterlilik Sınavı:

(1) Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla kurum tarafından mesleki yeterlilik sınavı yapılabilir.
(2) Mesleki yeterlilik sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurul/Komisyon üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması mesleki yeterlilik sınav sonucu puanını oluşturur.
(3) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden en az yetmiş olması şarttır.
(4) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başalamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sözlü sınava alınır.

ç. Mülakat:

(1) Mesleki yeterlilik sınavından sonra yapılan veya doğrudan yapılan mülakat sınavında adayın;
(a) Duyuruda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d) Genel yetenek ve genel kültürü,
(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilir.
(2) Mülakat sınavında başırılı sayılmak için, Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

d. Sağlık Muayene Merkezine Sevk:

Seçim aşamalarında başaralı olan adaylar “Sivil Memur Olur.” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastanelere veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilerek, gerekli işlemlerini tamamlaması sağlanır.

e. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları:

(1) Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Mesleki yeterlilik ve mülakat aşamalarında elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının yapıldığı yer terk edilmeden aynı gün içerisinde yazılı itiraz etmek mümkündür.
(2) Mesleki yeterlilik ve mülakat sınavına yönelik yapılan itirazlar, İtiraz Komisyonu üyelerince yapılan inceleme sonucu kurula bildirilir. İtiraz sonucu adaya sözlü olarak bildirilir.
(3) İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, diğer bir komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci itiraz hakkı bulunmamaktadır.

7. ASIL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
a. Sağlık raporu olumlu sonuçlanan adayların, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre KPSS puanı, mesleki uygulama sınavı ve mülakat notu dikkate alınarak performans puanları hesaplanmaktadır.

b. Performans puan sıralamasına göre her unvan için asıl ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir; asıl ve yedek aday isim listelerinin onaylanmasını müteakip, 18 Mart 2016 tarihinde saat 17.00’da www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

8. ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR:

a. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.tekok.edu.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.tekok.edu.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

b. Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

c. Seçim aşamalarında adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hv.Tek.Okl.K.lığı sorumlu değildir.

ç. Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. (Şehit, malul ve muharip gazi eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklar ve bu belgelerin fotokopisini Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Gaziemir/İZMİR adresine PTT APS veya PTT kargo yoluyla gönderilecektir. Diğer kargo şirketleri ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecek ve mülakat aşamasına çağrılmaları halinde bu belgenin aslını getirecektir.)

d. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü ileteşim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar, silah ve benzeri teçhizatlar ile sigara ve çakmak sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların yukarıda belirtilen malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

9. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri
İnternet adresi : http://www.tekok.edu.tr
Telefon : 0 232 251 79 29
0 232 251 16 00 (Dâhili: 4186-4194)
BAŞVURU: http://ik.tekok.edu.tr/sivilmemur/anasayfa.aspx
 kunfuu
Editör
Cevap: 0

Oy Ver :
1 2 3 4 5

 
SON YORUMLANANLAR
ÜYE İŞLEMLERİ
FORUMDAN SEÇMELER
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.