• BIST 104.123
 • Altın 145,971
 • Dolar 3,4910
 • Euro 4,1702
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 22 °C
 • İzmir 24 °C
 • Çipli kimlikte büyük hata!.
 • Büro Memur Alım ilanı 2018
 • Edebiyat Mezunlarının Sadece Yüzde 10’u Atanabiliyor
 • Çipli kimlikte büyük hata!.
 • Büro Memur Alım ilanı 2018
 • Edebiyat Mezunlarının Sadece Yüzde 10’u Atanabiliyor
Editörler kunfuu  
   
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 21 Personel Alımı

PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI İLANI

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İTKİB) sözlü sınavla Uzman Yardımcısı kadrosunda çalıştırılmak üzere 11(onbir), İdari Memur kadrosunda çalıştırılmak üzere 10 (on) olmak üzere toplam 21 (yirmibir) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak, ya da dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla tabloda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak,

e) 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982'den sonra doğanlar)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı dil bilgisinden, ÖSYM tarafından 2014-2015-2016 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır. İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır)

k) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,

UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM/FAKÜLTE

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ÜNVANI

ALINACAK PERSONEL SAYISI

En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi,

uluslararası ticaret, matematik, istatistikve tasarım bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ve

ya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

4 YIL

KPSSP3

UZMAN YRD.

11

l) İdari Memur Kadrosu başvuruları için; 27 Eylül 2014 (P93), 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 (P3) yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ÜNVANI

ALINACAK PERSONEL SAYISI

En az iki yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmak

2 YIL

KPSSP93

İDARİ MEMUR

2

Dört yıllık eğitim veren fakülte mezunu olmak

4 YIL

KPSSP3

İDARİ MEMUR

8

3- Başvurular, belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, belirtilen puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.itkib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

d) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,

f) Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,

5. Dört adet vesikalık fotoğraf,

6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

9. KPSS ve Yabancı Dil Sınavları sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 29 Şubat 2016 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 03 Mart 2016 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ADRES

TELEFON

WEB SAYFASI

ADRESİ

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(İTKİB)

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3 34196 Yenibosna/İSTANBUL

(212) 454 02 70

www.itkib.org.tr

 EZGİ
Editör
Cevap: 0

Oy Ver :
1 2 3 4 5

 
SON YORUMLANANLAR
ÜYE İŞLEMLERİ
FORUMDAN SEÇMELER
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.