• BIST 110.059
 • Altın 174,736
 • Dolar 4,0867
 • Euro 5,0024
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 9 °C
 • İzmir 15 °C
 • BU ÜÇ BANKAYA BORCU OLANLAR DİKKAT!
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • BU ÜÇ BANKAYA BORCU OLANLAR DİKKAT!
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..

Amasya İl Özel İdaresi 9 Personel Alımı

Amasya İl Özel İdaresi 9 Personel Alımı
Amasya İl Özel İdaresi 9 Personel Alımı
 
.AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

A)İl Özel İdaresi Kanununun 36’ ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında tam zamanlı 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONEL UNVANLARI

S I R A

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVAN

ARANAN ŞARTLAR (EĞİTİM)

ALINACAK SAYI

HİZMET SINIFI

1

Mühendis (İnşaat)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

2

THS

2

Mimar

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

3

Mühendis (Elektrik- Elektronik)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

4

Mühendis (Makine)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

5

Mühendis (Jeofizik)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

6

Mühendis (Harita)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

7

Tekniker (İnşaat)

Önlisans 2 Yıllık Yük.Ok.

1

THS

8

Tekniker (Ziraat)

Önlisans 2 Yıllık Yük.Ok.

1

THS

 

Toplam 9 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alınacaktır. B)ADAYDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı alıyor olmamak, 3-Erkek adayların askerliğiyle ilişiği bulunmamak,

4-Üniversitelerin “Unvanı ile ilgili” bölümünden mezun olmak, mühendisler için mühendislik fakültesinden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

5-Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamışolmak,

6-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaylardan heyet sağlık raporuistenecektir.)

7-Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesiyle, taksirli suçlar veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlübulunmamak,

8-İl Özel İdaresinin görevli diğer personellerin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek,

9-İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 6 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

10-Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları limitleri dahilinde, İl Özel İdaresinin belirleyeceği ücreti kabuletmek,

11-Müracaat tarihi itibariyle Amasya İli ve İlçelerinde en az son 6 ay ikamet ediyor olmak ve Nüfus Müdürlüğünden yazılı adres kayıt bildirimialmak,

 

C)ÖZEL ŞARTLAR

1-İlin Coğrafi yapısını bilmek, sağlık durumunun arazide çalışmaya uygunluğunu sağlık raporuyla belgelemek,

2-Şantiye şartlarında çalışmayı ve görev yapacakları İl ve İlçe merkezinde ikamet etmeyi kabul etmek ve bu şartlarda çalışmaya engel halibulunmamak,

3-En az orta seviyede yabancı dil bilmek, 4-Mesleki iş tecrübesine sahip olmak,

 

 

 

D)SINAV TAKVİMİ

1-Müracaatlar Amasya İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, ilk müracaatta istenen belgelerle birlikte elden yapılacaktır.İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır.Sınav komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir.Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya başlatılmaması İdarenin yetkisindedir.Sınava müracaat tarihinden önce ve geçmişte İdaremizde çalışmak üzere müracaatta bulunmuş olanların müracaatları geçerli değildir.18/03/2016 tarihinden sonraki müracaatlar değerlendirmeyealınacaktır.

2-Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır.Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmeleri iptal edilerek yasal işlem yapılacaktır. 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanarak Amasya Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusundabulunulacaktır.

3-Başka bir resmi kurumda memur veya sözleşmeli olarak çalışanların müracaatı kabul edilmeyecektir.

4-Müracaat eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. Ayrıca kazanan ve kazanamayan adaylar İl Özel İdaresinin web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

5-Adaylar tek unvan için müracaat hakkınasahiptirler,

6-Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamadayapılacaktır.

7-Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz)  tam puan üzerindendeğerlendirilecektir.

8-En az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmişsayılacaktır. 9-Her unvan için ayrı ayrı puanlamayapılacaktır.

10-En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. 11-Sözlü/Mülakatdeğerlendirmeleri;

a)Mesleğe (unvan)   ilişkin bilgidüzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c)Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti veinandırılıcılığı,

d)Genel kültürü ve genel yeteneği, e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelereaçıklığı,

konularında olacaktır.

 

 

 

 

E)İLK MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1-DiplomaFotokopisi

2-Yerleşim YeriBeyanı,

3-Nüfus CüzdanFotokopisi,

4-İş Talep Formu Ek-1 ((Başvuru yerinden veya amasyaozelidare.gov. tr internet adresinden temin edilecektir.)

5-2 Adet vesikalık fotoğraf

 

F)SINAV TAKVİMİ

BaşvuruYeri                          :Amasya İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları veEğitimMüdürlüğü MüracaatBaşlangıçTarihi      :18/03/2016 Saat08:00

MüracaatBitişTarihi            :28/03/2016Saat17:00 Sınava GireceklerinAçıklanmaTarihi                                               :29/03/2016

Sözlü/MülakatSınavYeri                            :Amasya İl Özel İdaresiToplantıSalonu Sözlü/Mülakat Sınav TarihiveSaati         :31/03/2016 Perşembe   Saat09:30

 

1-Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabuledilmeyecektir.

2-Sözlü/Mülakata girmeye hak kazananların listesi İdaremiz internet sitesinde ve ilan panosunda asılarak ilanedilecektir.

3-Sözlü/Mülakat sıralaması komisyoncabelirlenecektir.

4-Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği toplantı salonunda 31/03/2016 Perşembe günü saat 09:30’ da yapılacak olan sözlü/mülakat sınavına tabitutulacaklardır.

5-Sınav sonuçları 05/04/2016 Salı günü açıklanacaktır.Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir.Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

6-Sözlü sınavda her bir branş için başarı sıralaması yapılacak olup, her kadro (unvan) için 1’ er adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır.

7-Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2016 takvim yılı içerisinde olacağından, başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde görevine başlamayanların işe başlama onayları iptaledilecektir.

 

 

G)SINAV SONUNDA  KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Cumhuriyet Başsavcılığı Adli – SicilBelgesi,

2-Resmi Sağlık Kurulu Raporu (Şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kuruluraporu),

3-Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti, 4-Erkek adaylar için askerlik ilişiği yokturbelgesi,

5-6 Adet fotoğraf,

6-Yerleşim yeri belgesi Kamuoyuna ilanenduyurulur.

 

EK-I

İŞ TALEP FORMU

 

Kurumu:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

 

 

 

 

4.5x6 Fotoğraf

Adı:

Soyadı:

Cinsiyeti:

Erkek       ◻                    Kadın              ◻

 

Baba Adı:

 

Anne Adı:

Nüfusa kayıtlı olduğu İl:

İlçe:

Mahalle-Köy:

 

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Cilt No:

Aile Sıra No:

Sıra No:

 

Verildiği Yer:

 

Veriliş Nedeni:

 

Veriliş Tarihi:

 

Kayıt No:

 

Nüfus Cüzdanı Seri No:

Askerlik hizmeti yapıldı mı? Evet◻                              Hayır◻

Yapıldıysa şekli:

 1. Sb.◻      KısaDön.  ◻       Er◻

Yapılmadıysa sebebi:

Tecilli  ◻               Alınmadı   ◻

Mecburi hizmeti var mı? Evet   ◻                              Hayır◻

Varsa yükümlü bulunulan kurum:

Sebebi ve süresi:

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alındı mı? Evet   ◻  Hayır◻

Kredi alındıysa tutarı ve süresi:

Sabıka kaydı var mı?

Var◻                       Yok◻

Mahkûmiyeti var mı? Var  ◻                  Yok◻

Mahkûmiyeti varsa süresi (Yıl, Ay, Gün):

 

Sonucu:

Ertelendi◻          Affedildi◻

Seçenek yaptırımlara çevrildi ◻

En son bitirilen öğrenimin Türü:

Bölümü: Süresi:

 

Okul adı: Derecesi: Mezuniyet tarihi:

Özür Grubu

 1. İşitme ve/veya Dil ve  Konuşma
 2. Görme
 3. Ortopedik
 4. Zihinsel
 5. Diğer(Belirtiniz)

 

◻     (.....................................................................)

Özür     Durumuna    Göre            Tüm              Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı (Özür Oranı): %….

 

Refakatçi gerekip gerekmediği Evet   ◻                       Hayır                       ◻

Tam Zamanlı Sözleşmeli Çalışmak Üzere Talep Edilen Unvan

Unvan ile İlgili Eğitim ve Nitelikler

 

 

Adres : Telefon :

 

E-Posta :

Formu inceleyenin AdıSoyadı                    :

Unvanı                : Tarih ve İmza  :

Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun  olarak doldurdum. ...../..../20...

İmza

 

AÇIKLAMALAR

1-  Bütün sorular tam ve açık olarakcevaplandırılacaktır.

2-  Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiylebelirtilecektir.

3-  Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkatealınmayacaktır.

4-   Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5-  İş Talep Formuna (4,5x6) ebadında bir adet fotoğraf ve özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında hiçbir belgeeklenmeyecektir.

6-  İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersizsayılarakişsözleşmeleriyapılmayacak,yapılmışolanlarınkiiseiptaledilecektir.

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.