• BIST 98.455
 • Altın 219,530
 • Dolar 5,3279
 • Euro 6,0542
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 5 °C
 • İzmir 13 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

Belediye personel alımı 2018

Belediye personel alımı 2018
Belediye personel alımı 2018

KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Adres : Şehit Vedat Kocadallı Mah. Kamil Kara
Bul. No: 357 Kadirli / Osmaniye
İrtibat :YAKUPKÜÇÜKKÖSE
Dahili : 1026
Telefon : (0328) 718 21 04 E-posta : belediye@kadirli.bel.tr
Faks: (0328) 718 11 63 Web : www.kadirli.bel.tr
KADİRLİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MÜHENDİS ALIM İLANI
Kadirli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; ilk defa Mahalli İdarelere Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda
unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla mühendis alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Ünvanı
Sını

Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyet
i
KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Mühendis TH 9 1
Lisans Elektrik
Elektronik
Mühendisliği
İngilizce
mezunu olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP
93
2016
KPSS
den
En az
65
Puan
almak
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
 Belediyemizin boş 1 adet mühendis kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken
genel ve özel şartlar aşağıdadır.
 1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 İlan edilen mühendis kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca
bulunmamak. 
T.C.
KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Adres : Şehit Vedat Kocadallı Mah. Kamil Kara
Bul. No: 357 Kadirli / Osmaniye
İrtibat :YAKUPKÜÇÜKKÖSE
Dahili : 1026
Telefon : (0328) 718 21 04 E-posta : belediye@kadirli.bel.tr
Faks: (0328) 718 11 63 Web : www.kadirli.bel.tr
 2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen mühendis kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSS93 Kamu Personel Seçme Sınavına
girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Lisans programlarından Elektrik - Elektronik Mühendisliği(İngilizce) bölümünden mezun
olmak.
c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
-1’ indeki Başvuru Formu)
nklik Belgesinin fotokopisi,
sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
tasdik edilebilir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
tarihi olan,16/04/2018 den 02/05/2018 Çarşamba
günü saat 17.00’ ye kadar mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında müracaatlarını
yapacaklardır.
- Kadirli Belediyesi adresindeki Kadirli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak
Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
çağrılacaktır,
ları ile sınav yeri ve zamanı 05/05/2018
tarihinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir,
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
 
T.C.
KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Adres : Şehit Vedat Kocadallı Mah. Kamil Kara
Bul. No: 357 Kadirli / Osmaniye
İrtibat :YAKUPKÜÇÜKKÖSE
Dahili : 1026
Telefon : (0328) 718 21 04 E-posta : belediye@kadirli.bel.tr
Faks: (0328) 718 11 63 Web : www.kadirli.bel.tr
 6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Kadirli Belediyesi Meclis Salonunda; Mühendis alımı için 09/05/2018 Çarşamba Günü saat 10:00
da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
 Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye,
başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere,
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
a.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d.Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
 Sınavda Değerlendirme;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
 Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
 Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
 Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur

ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİR TÜM PERSONEL ÖĞRETMEN MEMUR KPSS İLANLARI CEBİNE GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

2018 KPSS PERSONEL ALIMLARI FACEBOOK SAYFAMIZI HEMEN BEĞENİN

FACEBOOK KPSS 2018 PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.