• BIST 95.411
 • Altın 222,207
 • Dolar 5,3450
 • Euro 6,0975
 • İstanbul 5 °C
 • Ankara -6 °C
 • İzmir 3 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

BELEDİYE TEKNİKER ALIMI 2018

BELEDİYE TEKNİKER ALIMI 2018
BELEDİYE TEKNİKER ALIMI 2018

YAYLAKENT BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI
YAYLAKENT Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek
üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama
yoluyla TEKNİKER alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Ünvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 TEKNİKER TH 10 1
KONTROL VE
OTOMASYON
TEKNOLOJİSİ
(ÖNLİSANS)
programından
mezunu olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP93
2016
KPSS
den
En az
60
Puan
almak
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin boş (1) TEKNİKER kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen TEKNİKER kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
İlan edilen TEKNİKER kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2016 yılı KPSS93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Ön Lisans Programlarından Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümünden mezun olmak.
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Yönetmeliğin Ek-1’ indeki Başvuru Formu)
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı’nı gösteren sertifika, (Meb onaylı yada Türkiye’de eğitim veren herhangi bir üniversiteden
alınmış olması gerekmektedir)
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihi olan, 16/05/2018 den 30/05/2018 cuma günü saat 17.00’ ye kadar (mesai
günlerinde saat 08:00-17:00 arasında),müracaatlarını yapabilirler
ÇANKIRI - YAYLAKENT Belediyesi adresindeki YAYLAKENT Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir,
Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. ( Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde
yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en
yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 31/05/2018 tarihinde belediyemiz ilan panosunda
ilan edilecektir,
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin
bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
YAYLAKENT Belediyesi Meclis Salonunda; TEKNİKER alımı için 06/06/2018 Cuma Günü saat 10:00 da başlamak üzere sözlü
sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre
sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.
Sınav Konuları:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve
yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye
tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı
puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli
bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi
atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.