• BIST 98.455
 • Altın 219,661
 • Dolar 5,3279
 • Euro 6,0542
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 2 °C
 • İzmir 12 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

Diyanet 70 Memur Alım ilanı yayınladı

Diyanet 70 Memur Alım ilanı yayınladı
Diyanet 70 Memur Alım ilanı yayınladı

DUYURU
Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara
yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “murakıp” alımı yapılacaktır.
MÜNHAL KADRONUN
UNVANI SINIFI ADEDİ
Murakıp DHS 70
I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,
3. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
çalışıyor olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
6. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.
 Bayan adaylar bu sınava başvurabileceklerdir.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı
bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için
gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine
getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS
programı üzerinden alınacaktır.
4. 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihlerinde DİBBYS
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018
tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7
Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
5. Sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından
yapılacaktır. Sınav ücreti 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) olup ASYM’ye ödenecektir. Sınav
ücreti ödemeleri adaylar tarafından sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile yapılacaktır. Havale
veya diğer yollarla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
6. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi
(Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv
kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.
 Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol
edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.
Sayfa 2 / 4
Engelli adaylar:
4. Sınava başvuranlar arasında yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek
herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, engelli kimlik kartının
kurum onaylı örneğini veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı
örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 17.07.2018 tarihine kadar engel durumunu ve
talebini belirten bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza ulaştıracaklardır. Beyan edilen engel
durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden aday sorumludur. Faks ve e-mail ile
gönderilen veya 17.07.2018 tarihinden önce Başkanlığımıza ulaşmayan belgeler dikkate
alınmayacaktır.
IV. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV KONULARI
1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
a) Yazılı Sınav
1. Sınavın yazılı aşaması 29.09.2018 tarihinde saat 14:00’da Ankara’da yapılacaktır.
2. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “X. YAZILI SINAV KONULARI VE KAYNAK
ESERLER” başlığında belirtilmiştir.
3. Yazılı sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi
tarafından ilan edilecektir.
4. Yazılı sınav sonuçları 30.10.2018 tarihinde (aday.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.
5. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru
yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
6. Sınavda iptal edilen soru olması durumunda bu soru değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların
puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.
7. Cevap anahtarında hata olması halinde, bu soru iptal edilmeyecek, doğru seçeneği dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
b) Sözlü Sınav
1. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Sınav konuları:
a) Kur’an-ı Kerim (25 puan),
b) Dini Bilgiler (25 puan),
c) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (30 puan),
d) Genel Kültür, genel yetenek, temsil kabiliyeti, ifade etme yeteneği (20).
3. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların
tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
4. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı
veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Adaylar; sözlü sınav giriş belgesi alma ve sözlü sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı olabilmek için sınavın yazılı ve sözlü aşamasının her birinden en az 70 (yetmiş)
puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav
puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik
verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
Sayfa 3 / 4
VI. İTİRAZLAR
1. Adaylar;
 Sınavla ilgili bütün itirazlarını sadece Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne yapacaklardır,
 Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının
(aday.ankara.edu.tr) adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yazılı
olarak yapacaklardır,
 Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5
(beş) iş günü içinde, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi
IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz
ücreti yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapacaklardır.
 Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en
geç 7 (yedi) gün içinde yapacaklardır.
2. İtirazların sonucu en geç 15 (onbeş) gün içinde adaya bildirilecektir.
3. Bu başlıkta belirtilen hususlara uygun şekilde yapılmayan; yazılı sonuçlarına ilişkin itirazlarda
banka dekontu bulunmayan, süresi içinde ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII. DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan
belge talep edebilecektir.
2. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri
kesilecektir.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde yazılı dilekçeler dışında faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
6. Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen,
sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
VIII. ATAMA İŞLEMLERİ
1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
IX. İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
 Çankaya/ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.

ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİR TÜM PERSONEL MEMUR KPSS İLANLARI CEBİNE GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

2018 KPSS GELİŞMELERİ PERSONEL ALIMLARI TWİTTERDE TIKLA TAKİP ET

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.