• BIST 116.908
 • Altın 391,299
 • Dolar 6,8483
 • Euro 7,6918
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 31 °C
 • İzmir 34 °C
 • KPSS TÜRKİYE BEŞİNCİSİNDEN KPSS TÜYOLARI
 • KPSS'de yüksek puan almanın 10 püf noktası
 • Memurlarahaber.com Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan
 • KPSS TÜRKİYE BEŞİNCİSİNDEN KPSS TÜYOLARI
 • KPSS'de yüksek puan almanın 10 püf noktası
 • Memurlarahaber.com Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan

Kadın/erkek itfaiye eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacaktır

Kadın/erkek itfaiye eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacaktır
Kadın/erkek itfaiye eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacaktır

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı
ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri ve
zabıta memuru alınacaktır.
SN Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye
Eri GİH 10 1
İtfaiyecilik ve
Yangın
Güvenliği veya
Sivil Savunma
ve İtfaiyecilik
Önlisans
Programlarının
Herhangi
Birinden
Mezun Olmak,
En Az (C)
Sınıfı Sürücü
Belgesine Sahip
Olmak,
Kadın/
Erkek P93
En az
50
Puan
2 Zabıta
Memuru GİH 9 1
Kamu
Yönetimi,
İşletme veya
İktisat Lisans
Programlarının
Herhangi
Birinden
Mezun Olmak,
En Az (B)
Sınıfı Sürücü
Belgesine Sahip
Olmak,
İngilizce
YDS’de En Az
(C) düzeyinde
puan almış
olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
50
Puan
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Amasra Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri ve zabıta
memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına
atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
● İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi
için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
● İtfaiye eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
● İtfaiye eri kadrosu için 13/10/1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Zabıta memuru kadrosu için 13/10/1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için İngilizce YDS’de en az (C) düzeyinde puan
almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
● Başvuru Formu (Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.amasra.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.)
● Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için ÖSYM sitesinden alınan İngilizce YDS
sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
● Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 08/06/2020 tarihinden 12/06/2020 tarihi
mesai bitimine kadar, Amasra Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne şahsen
başvurmaları gerekmektedir. (Posta ve e-mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.)
● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
● T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
● Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
● Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
22/06/2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.amasra.bel.tr adresinde ilan edilecek olup,
adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
● Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara
ayrıca herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınavlar 29/06/2020
tarihinde Amasra Belediyesi Meclis Toplantı salonunda, uygulamalı sınavlar 30/06/2020
tarihinde, Amasra Belediyesi İtfaiye Amirliği Yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da
başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınavlar, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde
yapılacaktır. 
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
● Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
● 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
● Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı Sınav;
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınav değerlendirme;
● Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
● Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
● Sınavda değerlendirme;
o Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı
bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
o İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün
%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
● Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
● Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan
edilir.
● Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
● Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
● Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
● Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.  • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.