• BIST 96.861
 • Altın 238,356
 • Dolar 5,8057
 • Euro 6,5299
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 5 °C
 • İzmir 13 °C
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 Memur Alımı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 Memur Alımı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 Kamu Memur Alımı

KĠġĠSEL VERĠLERĠ KORUMA KURUMUNDAN
KĠġĠSEL VERĠLERĠ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV ĠLANI
1 - KiĢisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı:
KiĢisel Verileri Koruma Kurumunda Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9.
derece kadrolarda görev yapmak üzere; 35 adet KiĢisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
kadrosu için, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 20 Ekim 2018
tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için baĢvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan
sıralamasına göre en yüksek puandan baĢlamak üzere belirlenen boĢ kadro sayısının 20 katı
kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eĢit
puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.
GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile
gerçekleĢtirilecektir.
Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve
KPSS puan türleri aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.
GRUBU
ALINACAK
UZMAN
YARDIMCISI
SAYISI
SINAVA
ÇAĞRILACAK
ADAY SAYISI
KPSS PUAN TÜRLERĠ
Hukuk 15 300 KPSSP-4
Siyasal Bilgiler, Ġktisadi
ve Ġdari Bilimler, Ġktisat
ve ĠĢletme
10 200
KPSSP-33 veya KPSSP-38
(Her iki puan türünden alınan
en yüksek puan üzerinden
sıralama yapılacaktır
Elektronik, ElektrikElektronik,
Elektronik
ve HaberleĢme,
Bilgisayar Mühendisliği
ve BiliĢim Sistemleri
Mühendisliği
10 200 KPSSP-3
2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan Ģartlar:
Sınava katılacak adaylarda aĢağıdaki Ģartlar aranacaktır:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel
Ģartları taĢımak.
b) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmıĢ ve yukarıda
yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almıĢ olmak,
c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
2
1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak (KPSSP-4 grubu için),
2) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve iĢletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),
3) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik,
elektrik-elektronik, elektronik ve haberleĢme, bilgisayar mühendisliği ve biliĢim sistemleri
mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu
için).
ç) Son beĢ yıl içinde YDS’den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan 70 yetmiĢ veya daha
yukarı puan almıĢ olmak.
d) 2018 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak.
3 - Sınav konuları:
3.1.Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:
3.1.1. Ortak Konular
- Genel Kültür (% 15),
- Genel Yetenek (%15),
- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kiĢisel verilerin
korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20)
3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi
Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa hukuku, Ġdare hukuku ve idari yargılama hukuku,
Ceza hukuku, Medeni hukuk, Ticaret hukuku, Borçlar hukuku (% 50).
Siyasal Bilgiler, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler, Ġktisat ve ĠĢletme mezunları için; Anayasa hukuku,
Ġdare hukuku, Mikro ve makro iktisat, Ġktisat politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslararası
iktisat, Kamu maliyesi, Türk vergi sisteminin genel esasları, Maliye politikası, Personel
yönetimi, Uluslararası iliĢkiler, uluslararası kuruluĢlar, Türk dıĢ politikası, siyasi tarih (% 50).
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve HaberleĢme, Bilgisayar ve BiliĢim Sistemleri
Mühendisliği mezunları için; temel bilgisayar programlama ve algoritma geliĢtirme, biliĢim
teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları
ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), Yazılım mühendisliği, veri tabanı
yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği,
iĢletim sistemleri, elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro iĢlemciler, haberleĢme
(% 50).
3
3.2.Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir.
Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.
4 - Değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilanı:
Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav sonucunda 70
puandan az olmamak üzere en yüksek puandan baĢlanarak giriĢ sınavı duyurusunda belirtilen
kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile eĢit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınav sonuçları Kurumun ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin internet sitesinde
ilân edilecektir.
Sözlü sınav Kurum tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava
katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilân edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır. Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almak gerekir. GiriĢ sınavında baĢarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması baĢarı sırasını oluĢturacaktır.
5 - Sınav baĢvuru tarihi ve Ģekli:
Sınav baĢvuruları 10/09/2018 - 21/09/2018 tarihleri arasında Kurumumuz internet sitesinden
(www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak KiĢisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı
YarıĢma Sınavı BaĢvuru Formuna, aĢağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle baĢvuru
süresi içerisinde Kuruma Ģahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son baĢvuru
süresi saat 17.30’dan sonra Kuruma intikal eden baĢvurular kabul edilmeyecek olup, postada
meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Ġstenilen belgeler:
a) KiĢisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı YarıĢma Sınavı BaĢvuru Formu
(Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır).
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
ç) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezun
4
Yurt dıĢındaki öğrenim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Kurumca onaylı
örneğini de baĢvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
6 - Sınav ücretinin yatırılması:
Sınava giriĢ ücreti olan 60 TL (AltmıĢTürklirası), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar
tarafından, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nce, (www.ybu.edu.tr) adresinde ilan
edilecek tarihler arasında, üniversite tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup,
sınav ücretini süresinde yatırmayanlar sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini
yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından
kendilerine iade edilmeyecektir.
7- Sınav giriĢ belgeleri:
Sınava giriĢ belgeleri 15/10/2018 tarihinden itibaren www.ybu.edu.tr adresinden veya
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara adresinden
alınabilecektir.
8 - Sınav tarihi ve yeri:
Yazılı sınav 20/10/2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Milli Ġrade ve 15
Temmuz ġehitleri YerleĢkelerinde gerçekleĢtirilecek olup, sınav yeri ve saati adayların sınav
giriĢ belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava
girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.
9 - Sınav BaĢvurusunda Elde Edilen KiĢisel Veriler
KiĢisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriĢ sınavına baĢvuranlardan talep edilen
baĢvuru formu ve eklerinde yer alan; adaya ait kimlik, eğitim, sınav, iletiĢim ve çalıĢma
durumu bilgileri ile fotoğraf ve aday hakkında kendisinden bilgi alınabilecek en az 2 kiĢinin
adı soyadı, unvanı ve iletiĢim bilgilerini, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 nci fıkrası
gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” iĢleme Ģartı
doğrultusunda;
 Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,
 Ġleride doğabilecek uyuĢmazlıklarda delil olarak kullanılması
 Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
 BaĢvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti
amaçlarıyla sınırlı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde mukim
KiĢisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Ģahsen/posta yoluyla yapılan baĢvuru belgeleri
doğrultusunda manuel olarak iĢlenmektedir.
5
KiĢisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriĢ sınavının yapılması konusunda KiĢisel
Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında iĢbirliği
protokolü ve sözleĢme imzalanmıĢ olup, sınav baĢvurusunda bulunan kiĢilerden elde
edilmekte olan kiĢisel veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kurumumuz
adına veri iĢleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından iĢlenecektir.
Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaĢtığınız
kiĢisel verileriniz, sadece hukuki uyuĢmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle
paylaĢılacaktır.
Adaylar, Kanunun “ilgili kiĢinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki
taleplerini, “Veri Sorumlusuna BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre KiĢisel
Verileri Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.
10- Diğer Hususlar:
GiriĢ sınavını kazananlardan, sınav baĢvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmıĢ ise iptal edilir.
Bu kiĢiler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu Ģekilde
Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıĢtıkları kurumlara bildirilir.

TÜM PERSONEL MEMUR KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

2018 KPSS GELİŞMELERİ PERSONEL ALIMLARI TWİTTERDE TIKLA TAKİP ET

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.