• BIST 101.742
 • Altın 227,805
 • Dolar 5,2959
 • Euro 5,9997
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 4 °C
 • İzmir 9 °C
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu

KOSGEB MEMUR ALIMLARI 2018

KOSGEB MEMUR ALIMLARI 2018
KOSGEB MEMUR ALIMLARI 2018

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME
İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ
DUYURUSU
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavı'nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak
(YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır)
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav
başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A – GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt
sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri
zorunludur.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
Sayfa:2/5
f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun
iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav
sonucunda başarılı olan ve Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
B ÖZEL ŞARTLAR
1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ( Kişi – Tam Zamanlı – Katı)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli
olarak istihdam edilecektir.
Genel Nitelikler:
a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual
C#, .Net,.Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.)
Tercih Sebepleri:
a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod
yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1(bir)
yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,
c) Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifikasına sahip
olmak,
ç) ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,
e) Frontend kütüphaneleri(örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş
olmak,
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya
PL/SQL bilgisine sahip olmak,
ğ) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web
Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,
h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip
olmak,
ı) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.)
hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a) Başvuru ilan metni 08/0 2018 – 23/02/2018 tarihleri arasında KOSGEB internet sitesinde
(www.kosgeb.gov.tr) yayınlanacak
Sayfa:3/5
b) www.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun
doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle
birlikte en geç 23/02/2018 tarihi saat 17:30’a kadar KOSGEB Başkanlık Binası (Anafartalar
Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) elden teslim edilmek suretiyle
yapılacaktır.
III.İSTENİLEN BELGELER
a) Fotoğraflı Başvuru Formu,
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.)
c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
ç) Son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
d) Detaylı Özgeçmiş,
e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi
gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir.)
f) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
g) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
ğ) 2017 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı
yetmiş(70) kabul edilecektir.)
h) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.)
alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların
belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate
alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).
IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ
a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus
cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar
sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel
şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği
konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep
edilecektir.
ç) Sözlü-uygulamalı mülakat 12/03/2018 ile 13/03/2018 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık
(Anafartalar Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) adresinde
yapılacaktır.
d) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar
başarılı sayılacaktır.
e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde KOSGEB değişiklik 
Sayfa:4/5
yapma hakkına sahip olduğundan adayların www.kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri
gerekmektedir.
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3
puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas
alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste
oluşturulacaktır.
b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı
kadar aday mülakata çağırılacaktır.
c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
ç) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www.kosgeb.gov.tr” internet sitesinde
01/0 2018 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
d) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen
pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav
sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş
kalması durumunda, Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun
gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a) Bilişim personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 2 (iki)’dir.
b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız
internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil
adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan
tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme
imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek
üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir
mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
ç) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sayfa:5/5
POZİSYON Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı
YAZILIM GELİŞTİRME
UZMANI
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar (2 Kişi)
VIII. İĞER HUSUSLAR
a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş)
yıl süreyle geçerlidir.
b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması
halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında
hukuki işlem yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.