• BIST 98.455
 • Altın 219,530
 • Dolar 5,3279
 • Euro 6,0542
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 2 °C
 • İzmir 11 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

KPSS 60 Puanla 500 İtfaiye Eri Alımı Yapılıyor

KPSS 60 Puanla 500 İtfaiye Eri Alımı Yapılıyor
KPSS 60 Puanla 500 İtfaiye Eri Alımı Yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İtfaiye Eri Alım için resmi duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre lise, önlisans ve lisans düzeyinden 500 kişi  alınacaktır

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan
itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan
türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar),
4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
5. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru
yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı sürücü
belgesine sahip olması,
6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar, 11/6/2018 - 25/6/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi
üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri
ekleyecektir.
- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
- Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik
ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde
boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat
Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine
19/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama
sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday
(toplamda 2500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer
adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 27/6/2018 tarihinde http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden
ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 2/7/2018 – 1/8/2018 tarihleri arasında
Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava
katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan
edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm
halinde yapılacaktır.
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
3)Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden
yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan
alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak
belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak
teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında(http://www.ibb.gov.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5
34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
8.ATAMA YAPILACAK KADROYA İLİŞKİN GÖREV TANIMI
İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye
hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile
haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar. İtfaiye erliği üniformalı bir
meslek olup bedeni yeterlilik gerektiren saha görevidir.
İtfaiye teşkilatının görevleri içinBelediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi ve takip eden
maddeleri ayrıca incelenebilir.
Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet
ihtiyacına göre belirlenecektir. İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına
göre yürütülür ve itfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir.
9.DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel
ağ sayfasında(http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin
tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlan Olunur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

ilan KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.