• BIST 91.445
 • Altın 211,132
 • Dolar 5,4563
 • Euro 6,1401
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 11 °C
 • İzmir 18 °C
 • Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek
 • Elektrikte yeni dönem! Bunu yapmayan ceza ödeyecek
 • Son Dakika! ilgili teklif kabul edildi
 • Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek
 • Elektrikte yeni dönem! Bunu yapmayan ceza ödeyecek
 • Son Dakika! ilgili teklif kabul edildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sözleşmeli 7 Kamu Personeli Alımı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sözleşmeli 7 Kamu Personeli Alımı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sözleşmeli 7 Kamu Personeli Alımı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve
26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde;
TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen,
dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime
açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum
sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim,
6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Samsun ili olup, Amasya, Çorum, Samsun ve
Tokat illeri Ajansın görev bölgesini oluĢturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar
bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde verilen görevde çalışmayı kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
Başvuru Tarihi 26 Aralık 2017-05 Ocak 2018
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan
Adayların İlan Tarihi 29 Ocak 2018
Sınav Tarihleri 5-6 ġubat 2018
Başvuru ve Sınav Yeri
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Caddesi
No:62 Tekkeköy/Samsun
Telefon: 0 (362) 431 24 00
Faks: 0 (362) 431 24 09
Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru
evraklarının, son başvuru tarihi olan 5 Ocak 2018 günü saat 17:30 itibarıyla Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansı’na ulaştırılmış olması gerekmektedir.
ADAYLAR ĠÇĠN ARANAN ġARTLAR
1. GENEL ġARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
T.C.
ORTA KARADENĠZ KALKINMA AJANSI
PERSONEL GĠRĠġ SINAVI ĠLANI
Sayfa 2 / 14
d) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,
e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
2. UZMAN PERSONEL ĠÇĠN BAġVURU ġARTLARI
2.1. ĠSTĠHDAM EDĠLMESĠ PLANLANAN UZMAN PERSONEL YAPISI
Ajansta 5449 sayılı Kanun ile Ajansa verilmiş görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki koşulları
sağlayan ve sözlü sınavda başarılı olan toplam 6 (altı) Uzman Personel alımı yapılacaktır.
2.2 KPSS (KAMU PERSONELĠ SEÇME SINAVI) PUANI ĠLE BAġVURACAK
ADAYLARDA ARANAN ġARTLAR
a)AĢağıdaki tabloda (Tablo 1.) belirtilen mezuniyet dallarındanveya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans
düzeyinde mezun olmak,
b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS ) veya Elektronik Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavında (E-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında (KPDS)Ġngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim
Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE
Akademik)belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate
alınacaktır),
Adaylar ilgili tabloya T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden
ulaşılabilirler.
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30814109/EsdegerlikTablosu.pdf/
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDĠL sınavının YDS/E_YDS/KPDS
denkliği bulunmadığından baĢvuruda geçerli dil belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından21-
27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun
oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 puan
almış olmak. (Genel Sekreterlik tarafından başvuru evrakı üzerinden yapılan değerlendirme
sırasında verilen puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır),
Sayfa 3 / 14
Tablo 1: BaĢvuracak Uzman Personel Adaylarından Ġstenen KPSS Puan Türleri, Taban
Puanları ve Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı
LĠSANS DALI
KPSS PUAN TÜRLERĠ ĠLE
BAġVURANLAR ĠÇĠN
2017
Puan Türleri
Alınması
Planlanan
Toplam
Personel Sayısı
Taban Puanı
Hukuk
KPSS 4,5,6,7
6 80
İktisat KPSSP 14, 15, 16,
Maliye
KPSSP, 19, 20, 21,
İşletme KPSSP 24, 25, 26
Kamu Yönetimi KPSSP 29, 30, 31
Uluslararası İlişkiler KPSS 34,35,36
İstatistik KPSS 12,13
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
KPSSP39, 40, 41
Matematik
KPSSP 1,2,3
Sosyoloji
KPSSP 1,2, 3
Şehir ve Bölge Planlama
KPSSP 1,2, 3
Mimarlık
KPSSP 1,2, 3
Mühendislik
KPSS 1,2,3
2.3 KPSS ġARTI ARANMAKSIZIN Ġġ TECRÜBESĠ ĠLE BAġVURACAK ADAYLARDA
ARANAN ġARTLAR
a)Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavında (YDS)veya Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (E-YDS)
veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en
az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası
geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)belgeye sahip olmak (belgelerin
üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır), 
Sayfa 4 / 14
b)Yukarıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans
düzeyinde mezun olmak,
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beĢ)
yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olan kişilerde Tablo-1 de belirtilen KPSS Ģartı aranmaz. İş
tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo4’egöre
hesaplanacaktır. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 10’uncu madde 3’üncü fıkrasında
‘deneyimle istihdam edilecek personel sayısı Ajans toplam uzman sayısının yüzde ellisini’
geçemez hükmü yer almaktadır. İstihdam edilecek personel tespit edilirken, belirtilen madde
hükmü de dikkate alınacaktır.
 Planlama, Programlama,
 Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 İzleme ve Değerlendirme,
 Tanıtım, Danışmanlık,
 Şehircilik ve Çevre,
 Araştırma-Geliştirme,
 Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 Finansman,
 İnsan Kaynakları Yönetimi,
 Uluslararası Ticaret
İş Tecrübesi ile başvuracak adayların yukarıda sıralanan alanların birinde veya birçoğunda bilgi
ve deneyim sahibi olduğunu bahsi geçen alanlarda çalışmış olduğu kamu veya özel
kesimkurum/kuruluşlarından alacağı deneyim belgesi vebu belgedeki süreleri doğrulayan Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları ile ispat etmesi gerekmektedir. Sadece başvuranın beyanına
dayanan veya SGK kayıtları ile örtüşmeyen deneyim iddialarıkabul edilmeyecektir. 

ilan  KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.