• BIST 91.771
 • Altın 253,091
 • Dolar 5,8669
 • Euro 6,5941
 • İstanbul 30 °C
 • Ankara 28 °C
 • İzmir 30 °C
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu

Sahil Güvenlik Akademisi KPSS 50 puan ile sivil memur alımı

Sahil Güvenlik Akademisi KPSS 50 puan ile sivil memur alımı
Sahil Güvenlik Akademisi KPSS 50 puan ile sivil memur alımı

2018 YILI JANDARMA VE SAHĠL GÜVENLĠK AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI AÇIKTAN DEVLET
MEMURU BAġVURU VE SEÇME SINAVLARI ĠLAN METNĠ
1. GENEL BĠLGĠLER
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığında istihdam edilmek üzere, (4)
unvanda toplam (4) açıktan devlet memurunun temin edilmesi maksadıyla 11-26 Aralık 2018
tarihleri arasında baĢvuruların alınacağına dair duyuru yapılmıĢtır.
b. Diğer unvanlarda açıktan devlet memuru adayları belirlenmesine rağmen, JSGA
BĢk.lığına temin edilmesi planlanan memur unvanındaki devlet memuru adaylarının, Ek-2’de
belirtilen genel Ģart ve nitelikleri uygun özellikleri taĢımadığından baĢvuruları alınamamıĢtır
c. Bu kapsamda; Tablo-1’de yazılı kadroya "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında Ġlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
açıktan atama yoluyla; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığında istihdam
edilmek üzere (1) unvanda (1) açıktan devlet memuru alınacaktır. Seçme sınavları ile ilgili
faaliyet takvimi aĢağıdaki gibidir:
FAALĠYET TAKVĠMĠ
S.
NU.
FAALĠYET TARĠH
1. BAġVURULARIN ĠNTERNET ORTAMINDA ALINMASI 28 ARALIK 2018 – 13 OCAK
2019
2.
BAġVURU SONUÇLARININ VE KONTENJANA GĠREN
ADAYLARIN YAYINLANMASI
(ĠNTERNETTEN)
15 OCAK 2019’A KADAR
3. UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI 04-08 ġUBAT 2019
4. BAġARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASI ONAYI MÜTEAKĠP
5. SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI ONAYI MÜTEAKĠP
DUYURULACAKTIR
6. KAYIT KABUL ONAYI MÜTEAKĠP
DUYURULACAKTIR

BAġVURU ġARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel
Ģartlara sahip olmak.
c. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiĢ olmak ve
internette yayımlanan baĢvuru kılavuzunda unvanların karĢısında belirtilen puan türünden,
belirtilen en az puanı almıĢ olmak.
ç. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön baĢvurunun son günü) itibariyle 18 yaĢını
tamamlamıĢ veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüĢt kararı almıĢ olmak.
d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile;
kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ
olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluĢunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
görevlerde çalıĢıyor olmamak.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiĢ
bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ
(tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak veya yapmıĢ sayılacak Ģekilde muaf olmak.
ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında baĢarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almıĢ olmak.
h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruĢturması sonucu olumlu olmak.
ı. BaĢvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak.
3. BAġVURU VE SINAVLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER:
a. Ön baĢvurular 28 Aralık 2018 tarihinde baĢlayarak, 13 Ocak 2019 tarihinde
saat:17.00'de sona erecek Ģekilde sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden ‘„Personel
/öğrenci alım baĢvuruları ve sonuçları‟’ kısmından yapılacaktır. Ġnternet ortamı dıĢında posta
yoluyla veya Ģahsen yapılan baĢvurular dikkate alınmayacak ve bu baĢvurulara cevap
verilmeyecektir.
b. BaĢvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı Personel Temin
Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet Ģifresi, mobil imza,
e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriĢ yapılacaktır.
c. Sistem tarafından baĢvuru iĢlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile baĢvuru Ģartları
karĢılaĢtırılmakta ve sadece Ģartları uyan adaylar baĢvuru iĢlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu
sebeple adayların baĢvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranda yazılı olan ve
iĢlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara
uymaları önem arz etmektedir. 
- 3 -
ç. Herhangi bir lisans programından mezun olmasına rağmen, baĢvuru sisteminde
bitirdiği lisans programına ait bilgileri bulunmayan ve bu nedenle baĢvuru yapamayan
adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden alacakları Lisans Mezuniyet Belgelerini belge ekle
kutucuğunu iĢaretledikten sonra belgelerini sisteme yükleyerek baĢvurularını
tamamlayacaklardır.
d. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra baĢvurusunu yapması kendi
yararlarına olacaktır. Ġlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine
aittir.
e. Ġnternet üzerinden ön baĢvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı
vermez. Sınavlara Tablo-1’de belirtilen kadro miktarının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre
çağrılacaktır.
f. ġehit, malül ve muharip gazi eĢ ve çocukları sınava çağırılırken, KPSS notuna
%10 ilave edilecektir. Bu durumda olan adayların belgelerini baĢvuru esnasında sisteme
belge yükleme kısmından yüklemesi gerekmektedir.
g. Adayların sınava çağırılmasında; lisans bölümü mezunu olması ve yazılım ve veri
tabanı uzmanlığı sertifikasına sahip olması kesin baĢvuru Ģartı olmakla birlikte,
(1) Web tasarımı ve internet sayfası yönetimi konusunda en az (1) yıllık
deneyim sahibi olmak,
(2) HTLM, CSS, Java Script yazılım dillerine, Photoshop, After Effects,
Dreamwaver Programlarına ve Office Programlarına hakim olmak, adaylarda aranan öncelikli
tercih nedeni olduğundan, yukarıda belirtilen mesleki tecrübeye ait belgeleri baĢvuru esnasında
sisteme yükleyen adaylara sınavlara çağırılma önceliği verilecektir.
 Ġçerik itibari ile istenilen belgeler haricinde belge yükleyen adaylar, sınava
çağırılsa dahi hangi aĢamada olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.
ğ. Temin edilecek branĢ için genel ve özel Ģartları taĢıyan adaylara baĢvuru sonuçları ile
baĢvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi
ile sınav tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma”
duyurusu, Personel Temin Sistemi „Sonuç Bilgileri‟ kısmı altında „Sonuçlarım‟ kısmından
tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Adaylar baĢvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip
edecektir. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
h. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat sınavları Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu GölbaĢı Ġstikametine Devam Edilerek
Ġncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.
ı. Adaylar baĢvuru yaparken sisteme girdikleri iletiĢim bilgilerini değiĢtirmeyeceklerdir.
i. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek
hukuk sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin ilan metninde yer alan
baĢvuru Ģartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi
aĢamasında olursa olsun aday elenmiĢ kabul edilecek ve adayın iĢlemleri devlet memuru
olarak ataması yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecektir.
- 4 -
4. UYGULAMALI MESLEK BĠLGĠSĠ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ
ESASLAR:
Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınav tarihleri www.jandarma.gov.tr
internet adresinden tebliğ niteliğinde bilahare duyurulacak, ayrıca yazı, posta, telefon vb. herhangi
baĢka bir usulde bildirilmeyecektir.
5. UYGULAMALI MESLEK BĠLGĠSĠ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVINA GELĠRKEN
GETĠRĠLECEK BELGE ve MALZEMELER:
BaĢvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya
mülakat sınavına gelirken, aĢağıda belirtilen belgeler yarım kapak karton dosyaya, tek tek
çevrilebilecek Ģekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya konulmayacak, internette
belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek getireceklerdir:
a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları,
unvanların karĢısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, yurt dıĢında öğrenim görenler
için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmıĢ denklik belgesi eklenecektir.)
b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır.
c. Ġstenilen öğrenim durumuna göre girilmiĢ olan 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi
veya internet çıktısı.
ç. Aday tarafından, personel için sınava çağırılma önceliği için aranan nitelikler ile
ilgili belgelerin aslı ve fotokopileri,
d. Son üç ay içinde çekilmiĢ (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul
edilmeyecek).
e. Ġkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak). (E-Devlet çıktısı kabul
edilecek).
f. ġehit, malül ve muharip gazi eĢ ve çocuklarının, anne, baba veya eĢinin
Ģehit/gazi olduğunu gösterir belge. (SGK’dan Ģehit ve vazife malulü alındığına dair yazı ile Aile
ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlükleri tarafından verilen Ģehit ve vazife malulü yakını olduğunu
gösterir kimlik kartının aslı veya fotokopisi).
g. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.
ğ. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuĢak uçlu
kurĢun kalem, mavi tükenmez kalem veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraĢ,
h. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletiĢim aracı, fotoğraf
makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava giriĢte kesinlikle alınmayacaktır.
Adaylar belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken yanlarında getirmeyecektir.
6. DĠĞER HUSUSLAR:
a. Adaylar, baĢvuru Ģartlarında belirtilen koĢulların tamamını taĢımak zorundadır.
- 5 -
b. Ġnternet ortamında baĢvuru yapmadan önce açıktan devlet memur alımına iliĢkin
yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, baĢvurunuzu daha kolay yapmanız ve ilerde
mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.
c. BaĢvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü
ve puanı, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu v.b.) mülakat öncesinde kontrol
edilecektir. YanlıĢ/eksik bilgi verenlerin baĢvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri iĢleme
alınmayacaktır. Bu kiĢiler için, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, düzeltilmiĢ 525 sayılı BiliĢim
Suçlarını kapsayan 5’nci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı haklarında yasal iĢlem baĢlatılacak,
ilan edilen Ģartları taĢımadığı hangi aĢamada tespit edilirse edilsin, adayların baĢvuru/alım/atama
iĢlemi iptal edilecektir.
ç. Seçme sınavlarından ve KPSS’den alınan notlardan elde edilen baĢarı puanı,
yüksekten düĢüğe doğru sıralanarak kontenjan kadar asıl ve asıl listenin dört katı kadar yedek
aday belirlenecektir. Sınav sonuçları (www.jandarma.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
Ayrıca adaylara yazılı olarak tebligat yapılmayacak ve baĢarılı olsun olmasın hiçbir adayın
baĢvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
d. Devlet memur temin faaliyet takvimi, kontenjan miktarı, baĢvuru ve sınav tarihleri
ile yeri, gerekli görüldüğünde idarece değiĢtirilebilecektir. BaĢvuru sonuçları veya sınav
sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen internetten takip ediniz.

JSGA BAġKANLIĞINA ALINACAK MEMUR KADROSU VE NĠTELĠKLERĠ
SINIFI UNVANI DERECESĠ TERCĠH EDĠLECEK
ĠLLER
ALINACAK
PERSONEL
MĠKTARI
KPSS YILI,


GĠHS Memur 9
ANKARA
(JSGA) 1
2018 KPSS
KPSSP3
(En Az 50 Puan)
Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı Sertifikasına Sahip Olmak.
Web Tasarımı ve Ġnternet Sayfası Yönetimi
Konusunda En Az 1 Yıllık Deneyim Sahibi Olmak, HTLM,
CSS, Java Script Yazılım Dillerine, Photoshop, After Effects,
Dreamwaver Programlarına ve Office Programlarına Hakim
Olmak Tercih Sebebi Olacaktır.

MEMURLARAHABER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.