• BIST 98.455
 • Altın 219,530
 • Dolar 5,3279
 • Euro 6,0542
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 5 °C
 • İzmir 13 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

Tapu 125 Memur Alımı 13 Nisan 2018’de Sona Erecek

Tapu 125 Memur Alımı 13 Nisan 2018’de Sona Erecek
Tapu 125 Memur Alımı 13 Nisan 2018’de Sona Erecek

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI ALIM İLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak
üzere ekli listede bölgesi ve ili belirtilen 125 adet Sözleşmeli Arşiv Uzmanı
Pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına
göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere

ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİR TÜM PERSONEL ÖĞRETMEN MEMUR KPSS İLANLARI CEBİNE GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve
16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre KPSS (B) grubu puan
sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katına
kadar çağrılacak adaylar arasından yazılı sınav sonucu başarı sırası esas alınmak
suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
I) GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları
taşımak,
2) Başvuracak adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin
“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
3) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut
sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
2 / 5
II) ÖZEL ŞARTLAR
1) Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve
Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası,
Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak.
(Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası, Arapça veya Farsça
derslerinden herhangi birini gördüğünü gösterir not dökümü istenecektir.)
2)2016 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3 puan türünden 60 (altmış) veya üzeri
puan almış olmak.
III) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ
1)Başvurular Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır,
Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir,
Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde bulunan Tapu ve Kadastro
Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine 06-13 Nisan 2018 tarihleri arasında mesai
bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (www.tkgm.gov.tr) temin
edilerek doldurulacak olan “Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu”
ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin
adres ve iletişim bilgileri Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr)
yer almaktadır.
2)Birden fazla Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldığı takdirde başvuruların
tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal
edilecektir.
3)Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir
alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adayların bu
durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartı veya özür durumunun
resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı aslını ibraz etmek kaydıyla bir örneğini
başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Adayın engellilik veya özel
sağlık sorunlarının önceden bildirilmemesi nedeniyle gerekli tedbirlerin
alınamamasından doğan sorumluluk adaya ait olacaktır.
IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAZILI SINAV VE ATAMA
1)Başvuru bitimi tarihinden itibaren başvuru yapan adaylardan, KPSS-P3 grubu
puan sırasına konulmak suretiyle ve münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday
yazılı sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı
yazılı sınava çağırılacaktır.)
2)Sınav Ücreti 100 TL olup, 09 Mayıs-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında
aday.ankara.edu.tr internet sayfasındaki Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi
(ASYM) Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden sınav kaydı başvurusu yapılmak ve
sistem yönergeleri takip edilmek suretiyle online olarak yatırılacaktır.
3)Sınava giriş belgeleri Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday
Bilgi Sistemi (ABİS) internet sayfasından (aday.ankara.edu.tr) 25 Mayıs 2018
tarihinden itibaren alınabilecektir. 
3 / 5
4)Belirtilen tarihler arasında sınav kaydı yaptırmayan, sınav ücretini yatırmayan
ve sınava giriş belgesini ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
5)Yazılı sınav 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10:00 da Ankara’da tek
oturumda yapılacaktır.
6)Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli
kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus
cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi
Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında
bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi
birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi
kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür
olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen
hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
7)Adaylar sınav soru ve/veya sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav soru ve/veya
sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edildiği
tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi
IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası)
itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin
ve T.C. Kimlik Numarasının açıkça yazılı olduğu dilekçe ile “Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar
Çankaya/ANKARA” adresine elden veya posta yoluyla yazılı olarak yapacaklardır.
İtiraz dilekçesinin evrak kayıt tarihi giriş tarihi olarak esas alınacaktır. Süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu
olmayan dilekçeler, postadaki gecikmeler, e-posta veya faks yoluyla iletilen dilekçeler
dikkate alınmayacaktır.
8)Yazılı sınavdan 60 (altmış) puan alan aday başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav
sonuçlarına göre başarı sırası esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan
başlanarak sıraya konulmak suretiyle puan sıralamasına göre, ilan edilen boş
pozisyon sayısı kadar asil aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması
sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit
olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınavda başarılı
olup asil atanacak 125 (yüzyirmibeş) aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek ve
sınav sonuçlarının kesinleşmesini takip eden bir yıl içerisinde herhangi bir sebeple
boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından atama yapılacaktır. Adayların yazılı
sınavdan 60 (altmış) puan alması tek başına müktesep hak teşkil etmemektedir.
9)Atanmaya hak kazananların listesi ile yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüz
internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat
veya duyuru yapılmayacaktır.
10) Atamalar; başarı sıralamasına göre, en yüksek puan almış adaydan
başlamak kaydıyla, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle
yapılacaktır.
11) Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan
anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava
alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. 
4 / 5
12) YAZILI SINAV KONULARI
 İlgili Kanun ve Yönetmelikler
a) 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok
Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun
b) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çevirisi
a)Osmanlı Türkçesi
b)Osmanlıca kelime ve metinleri okuma (Eski Türkçe kelime ve metinlerin
okunuşu ve Latin harfleri ile yazılışı, Latin harfleri ile yazılmış kelime metinlerin
Eski Türkçe yazılışı)
c) Osmanlıca yazılmış kelimelerin Türkçe karşılığı
d)Türkçe yazılmış kelimelerin Osmanlıca karşılığı
e) Osmanlıca yazılmış metinlerin Türkçeye çevirisi
f) Türkçe yazılmış metinlerin Osmanlıcaya çevirisi
 Arşivcilik
a) Belge yönetimi
b) Arşiv yönetimi
c) Elektronik Belge Yönetim Sistemi
d) Belgelerin Korunması ve Restorasyonu
e) Dijital Arşivler
V) GENEL HÜKÜMLER
1) Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel
Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan
tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat
yapılmayacaktır.
2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması
yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine yedek adaylardan puan
sıralamasına göre atama yapılacaktır.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne aykırı
durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
5 / 5
4) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit
edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal
işlem yapılacaktır.
VI) TEBLİGAT
Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır.
Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından,
adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
VII) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu
2) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
VIII) İLETİŞİM
Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100)
Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : (0312) 5514019-5514716-5514517
Faks : (0312) 4136525
EK-1
SIRA NO BÖLGESİ İLİ İLÇESİ POZİSYON SAYISI
1 ADANA ADANA TÜM İLÇELER 2
2 ESKİŞEHİR AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER 3
3 ANKARA ANKARA TÜM İLÇELER 2
4 ANTALYA ANTALYA TÜM İLÇELER 8
5 İZMİR AYDIN TÜM İLÇELER 3
6 BURSA BALIKESİR TÜM İLÇELER 3
7 BURSA BURSA TÜM İLÇELER 5
8 BURSA ÇANAKKALE TÜM İLÇELER 5
9 ANKARA ÇANKIRI TÜM İLÇELER 1
10 YOZGAT ÇORUM TÜM İLÇELER 1
11 DENİZLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER 4
12 DİYARBAKIR DİYARBAKIR TÜM İLÇELER 2
13 ANKARA DÜZCE TÜM İLÇELER 1
14 EDİRNE EDİRNE TÜM İLÇELER 2
15 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER 1
16 GAZİANTEP GAZİANTEP TÜM İLÇELER 2
17 TRABZON GİRESUN TÜM İLÇELER 1
18 HATAY HATAY TÜM İLÇELER 1
19 ERZURUM IĞDIR TÜM İLÇELER 1
20 ANTALYA ISPARTA TÜM İLÇELER 1
21 İSTANBUL İSTANBUL TÜM İLÇELER 18
22 İZMİR İZMİR TÜM İLÇELER 6
23 GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER 1
24 KONYA KARAMAN TÜM İLÇELER 1
25 KASTAMONU KASTAMONU TÜM İLÇELER 1
26 KAYSERİ KAYSERİ TÜM İLÇELER 2
27 ANKARA KIRIKKALE TÜM İLÇELER 1
28 EDİRNE KIRKLARELİ TÜM İLÇELER 3
29 GAZİANTEP KİLİS TÜM İLÇELER 1
30 İSTANBUL KOCAELİ TÜM İLÇELER 3
31 KONYA KONYA TÜM İLÇELER 4
32 ESKİŞEHİR KÜTAHYA TÜM İLÇELER 1
33 İZMİR MANİSA TÜM İLÇELER 3
34 ŞANLIURFA MARDİN TÜM İLÇELER 1
35 ADANA MERSİN TÜM İLÇELER 1
36 DENİZLİ MUĞLA TÜM İLÇELER 2
37 KAYSERİ NİĞDE TÜM İLÇELER 2
38 SAMSUN ORDU TÜM İLÇELER 1
39 HATAY OSMANİYE TÜM İLÇELER 1
40 İSTANBUL SAKARYA TÜM İLÇELER 5
41 SAMSUN SİNOP TÜM İLÇELER 1
42 SİVAS SİVAS TÜM İLÇELER 1
43 ŞANLIURFA ŞANLIURFA TÜM İLÇELER 3
44 EDİRNE TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER 8
45 DENİZLİ UŞAK TÜM İLÇELER 1
46 VAN VAN TÜM İLÇELER 1
47 BURSA YALOVA TÜM İLÇELER 1
48 KASTAMONU ZONGULDAK TÜM İLÇELER 2
ATANACAK SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI BOŞ POSİZYONLARIN İL VE BÖLGE BAZINDA DAĞILIMI
TOPLAM 125
SÖZLEġMELĠ PERSONEL (4/B) BAġVURU TALEP FORMU Ek-2

TAPU VE KADASTRO ……………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 Aşağıda belirttiğim unvan için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 ncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel
alımına katılmak istiyorum. Son bir yıl içerisinde herhangi bir, Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ederek herhangi bir Kurumca sözleşmemin
feshedilmediğini, sözleşme dönemi içerisinde, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmemi feshetmediğimi, vermiş
olduğum bilgi ve belgelerin doğrulunu taahhüt eder, bu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılık veya eksiklik bulunduğu takdirde, genel
hükümlere göre yasal işlem yapılacağını ve atamamın iptal edileceğini bildiğimi ve bu formu gerçeğe uygun olarak doldurduğumu beyan ve
taahhüt ederim.
 Gereğini arz ederim. …../…./2018
 Adı ve Soyadı -Ġmza
EKLER:
a) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİR TÜM PERSONEL ÖĞRETMEN MEMUR KPSS İLANLARI CEBİNE GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

2018 KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK KPSS 2018 PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.