• BIST 91.445
 • Altın 211,132
 • Dolar 5,4563
 • Euro 6,1401
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 11 °C
 • İzmir 18 °C
 • Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek
 • Elektrikte yeni dönem! Bunu yapmayan ceza ödeyecek
 • Son Dakika! ilgili teklif kabul edildi
 • Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek
 • Elektrikte yeni dönem! Bunu yapmayan ceza ödeyecek
 • Son Dakika! ilgili teklif kabul edildi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atom Enerji Uzman Yardımcısı Alımı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atom Enerji Uzman Yardımcısı Alımı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atom Enerji Uzman Yardımcısı Alımı

ATOM ENERJİSİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen branşlarda Genel İdare Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya yarışma sınavı ile 9 (dokuz) Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Grup Branş
Kadro
Adedi
Puan
Türü Puanı
1. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği 2 KPSS P1 70
2. Grup Makine Mühendisliği 1 KPSS P1 70
3. Grup İnşaat Mühendisliği 2 KPSS P1 70
4. Grup Endüstri Mühendisliği 2 KPSS P1 70
5. Grup Hukuk 2 KPSS P4 70
TOPLAM 9

1- YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar
aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (Lisans); 5 inci grup için KPSS P4, diğer gruplar için
KPSS P1 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
c) İngilizce veya Rusça veya Japonca dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) en az C seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü
İngilizce sorularının %70’ine doğru cevap vermiş olmak,
ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen 5 inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk fakültesi, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik programları
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE
ZAMANI
a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:
(1) Elektronik ortamda doldurulacak Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma
Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.taek.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),
Grup Branş
Kadro
Adedi
Puan
Türü Puanı
1. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği 2 KPSS P1 70
2. Grup Makine Mühendisliği 1 KPSS P1 70
3. Grup İnşaat Mühendisliği 2 KPSS P1 70
4. Grup Endüstri Mühendisliği 2 KPSS P1 70
5. Grup Hukuk 2 KPSS P4 70
TOPLAM 9
(2) Sınava hangi gruptan gireceklerine ilişkin dilekçe,
(3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
(4) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
(5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca
onaylanmış örneği,
(6) İki adet vesikalık fotoğraf,
(7) Özgeçmişi.
b) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 8 Ocak 2018
Pazartesi günü saat 17:30’a kadar;
(1) “Türkiye Atom Enerjisi, Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı,
No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya,
(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak
şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.
c) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç
son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik
evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d) Her aday ancak bir grup için sınava başvurabilir.
e) Adaylar sınava mezun oldukları branş itibarıyla başvurabileceklerdir.
f) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her branş için belirlenen en
yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan
başlanarak tüm gruplar için ilan edilen kadro sayısının en çok 4 (dört) katı kadar sözlü sınava
girmeye hak kazanan aday Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava
çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları branşlar itibarıyla aşağıdaki tabloda
belirtilmektedir:
Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)’dir.
Grup Branş Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları
1. Grup Nükleer Enerji
Mühendisliği
Matematik, Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör
Mühendisliği, (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar
Mekaniği, Isı Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer
Yakıt ve Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği),
Modern Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme
Teknikleri, Radyasyondan Korunma
2. Grup Makine
Mühendisliği
Matematik, Fizik, Kimya, Mukavemet, Dinamik, Statik,
Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Makine
Elemanları
3. Grup İnşaat Mühendisliği Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik,
Mukavemet, İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı
Statiği, Zemin Mekaniği, Betonarme
4. Grup Endüstri
Mühendisliği
Matematik, Fizik, Kimya, Yöneylem Araştırması, Sistem
Simülasyonu, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol,
Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Etüdü
5. Grup Hukuk Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Genel HükümlerEşya
Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku,
Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler, Kıymetli
Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
İdare Hukuku (Genel Hükümler, İdari Yargı)
b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:
(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,
(2) Türkçe dilbilgisi,
(3) Matematik,
(4) Türkiye coğrafyası,
(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
(6) Tarih,
Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)’dur.
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
Puan değeri 10 (on)’dur.
ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
Puan değeri 10 (on)’dur.
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
Puan değeri 10 (on)’dur.
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Puan değeri 10 (on)’dur.
4- SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE
SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurum internet sitesinden ilan
edilecektir.
(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
(3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli
pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport
dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik
belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer
tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk
damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C.
Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul
edilmeyecektir.
(4) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik alet ve
aygıtlar alınmayacaktır.
(5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
(6) Yarışma sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler ve tebligatlar Kurumun
internet sitesinden yayınlanmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.
(7) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
5- SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
a) Sözlü sınav
(1) Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı 22 - 26 Ocak 2018 tarihleri
arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı,
No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az
70 olması şarttır.
b) Yarışma sınavı sonucu;
(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en
yüksek adaydan başlanarak her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday
sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir.
Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı ve diploma
notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
6- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
(1) Sınavı asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan
edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte
Kuruma şahsen başvurmaları gerekmektedir.
(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.
İletişim Bilgileri
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi
aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları:
(0 312) 295 87 81
(0 312) 295 87 83
(0 312) 295 87 77
İnternet Sayfası: http://www.taek.gov.tr
Adres: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar
Bulvarı, No:192,
06510 Çankaya/ANKARA

2018 KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK KPSS 2018 PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.