• BIST 95.411
 • Altın 222,248
 • Dolar 5,3450
 • Euro 6,0975
 • İstanbul 5 °C
 • Ankara -6 °C
 • İzmir 3 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

Tutak Belediyesi Zabıta, Muhaseci, Mühendis, Sayaç memuru alımı

Tutak Belediyesi Zabıta, Muhaseci, Mühendis, Sayaç memuru alımı
Muhasebe Memuru, Sayaç Memuru Ve Zabıta Memuru Alımı

Ağrı Tutak Belediyesi kadrolu (memur) kamu personel alım ilanı 15 Mayıs 2018 de DPB’ DE yayınlandı. 

TUTAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Tutak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya
açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Ünvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1
İNŞAAT
MÜHENDİSİ TH 8 1
İnşaat
Mühendisliği
lisans
programından
mezunu olmak
Erkek KPSSP3
2016
KPSS
den
En az
75
Puan
almak
2
ZABITA
MEMURU GİH 11 1
Lise veya dengi
okul mezunu
olmak
Erkek KPSSP94
2016
KPSS
den En
az 60
Puan
almak
3
SAYAÇ
MEMURU
GİH 11 1
Lise veya dengi
okul mezunu
olmak
Erkek KPSSP94
2016
KPSS
den En
az 60
Puan
almak
4
MUHASEBE
MEMURU
GİH 8 1
Muhasebe
bölümü lisans
programından
mezunu olmak
-
KPSSP3
2016
KPSS
den
En az
70
Puan
almak
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Tutak Belediyesinin boş (4) memur kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen İnşaat Mühendisliği kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına
girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, sayaç memuru kadro unvanı için son olarak mezun
olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu
Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, muhasebe memuru kadro
unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle örgün öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2016 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak .
b. İnşaat Mühendisi için İnşaat Mühendisliği lisans programından, zabıta memuru ve sayaç memuru için lise
veya dengi okul mezunu, muhasebe memuru için Muhasebe bölümünün örgün eğitim veren lisans
programından mezun olmak.
c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
d. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesine göre, zabıta memuru kadrosuna başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve
ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla
fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
e. İnşaat Mühendisi , Zabıta Memuru ve Sayaç Memuru kadroları için başvuru tarihi itibari ile en az altı ay
önce Tutak İlçesinde ikamet ediyor olmak.
f. Sayaç Memuru kadrosu için başvuru yaptığı tarihden önce en az altı ay Tutak Belediyesi bünyesinde veya
bağlı bulunduğu Belediye şirketinde çalışmış olmak.
g. İnşaat Mühendisi kadrosu için Tutak İlçe sınırları içerisinde iş deneyimine sahip olmak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Yönetmeliğin Ek-1’ indeki Başvuru Formu)
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
• KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik
edilebilir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihi olan, 15/05/2018 den 03/06/2018 Pazartesi günü saat
17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında),müracaatlarını yapabilirler
• Başvuru belgelerini Tutak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir,
• Başvurular şahsen yapılacaktır,
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına
göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 04/06/2018 tarihinde
belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri
ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
 Tutak Belediyesi Meclis Salonunda; İnşaat Mühendisi için 06/06/2018 Çarşamba Günü saat 09:00 da,
zabıta memuru için 10:00 da, sayaç memuru için 11:00 da, muhasebe memuru için 13:00 da başlamak üzere
sözlü sınav yapılacaktır.
 Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS
başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin
mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan
üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik
ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü 
sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
 Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı
kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve
listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
 Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı
olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı
olarak bilgi verilir.
 İlan Olunur.
 Tutak Belediye Başkanlığı
14.05.2018
Erkan İsa ERAT
Kaymakam
Belediye Başkan Vekili

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.