• BIST 90.118
 • Altın 146,473
 • Dolar 3,6280
 • Euro 3,9373
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 10 °C
 • İzmir 15 °C
 • Yasalaştı! Maaşları devlet verecek
 • iş arayanlara 607 tl verilecek
 • NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE 1500 MEMUR ALIMI ŞARTLARI
 • Yasalaştı! Maaşları devlet verecek
 • iş arayanlara 607 tl verilecek
 • NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE 1500 MEMUR ALIMI ŞARTLARI

Uğur Dündardan Ömer Dinçere Sert Eleştiri

Uğur Dündardan Ömer Dinçere Sert Eleştiri
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar bugünkü köşesinde dokunulmazlıklar üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’i eleştiriyor

İşte Uğur Dündar’ın o yazısı:dincer.jpg

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r’­in sah­te bel­ge dü­zen­le­mek, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak ve ka­ra pa­ray­la il­gi­li fez­le­ke­le­ri, Mec­li­s’­te do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı bek­li­yor.

Eğer CHP’­nin öne­ri­si ka­bul edi­lir, tüm suç­lar için do­ku­nul­maz­lık­lar kal­dı­rı­lır­sa, Tür­ki­ye­’nin Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı, yüz kı­zar­tı­cı suç iş­le­di­ği id­di­asıy­la ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­cak.

Bu suç­la­rı iş­le­yip iş­le­me­di­ği­ne mah­ke­me ka­rar ve­re­cek.

He­men be­lir­te­lim, ak­si yön­de ka­rar çık­ma­dık­ça, Ba­kan Din­çe­r’­in ma­sum ol­du­ğu­nu ka­bul et­me­miz ge­re­ki­yor.


An­cak in­ti­hal­ci­li­ği, ya­ni bi­lim­sel aşır­ma­cı­lı­ğı ke­sin­le­şen Ömer Din­çe­r’­in, hak­la­rın­da fez­le­ke dü­zen­le­nen di­ğer si­ya­si­ler­den fark­lı bir özel­li­ği var.

O, ül­ke­miz­de­ki tüm öğ­ren­ci­le­rin Ba­şöğ­ret­me­ni.

Ya­ni ço­cuk­la­rı­mız ve öğ­ret­men­ler için bir rol mo­del.


Ta­şı­dı­ğı bu bü­yük so­rum­lu­luk ne­de­niy­le Ba­ka­n’­ın bir an ön­ce yar­gı önü­ne çı­kıp, ken­di­si­ne is­nat edi­len suç­lar­dan ak­lan­ma­sı ge­re­ki­yor.

Hat­ta Ba­kan olur ol­maz Mec­lis’­e baş­vu­ra­rak “Yüz kı­zar­tı­cı suç dos­ya­la­rı bu­ra­da bek­ler­ken ben öğ­ren­ci­le­ri­min yü­zü­ne na­sıl ba­ka­rım!

Kal­dı­rın do­ku­nul­maz­lı­ğı­mı. Ben ak­lan­mak is­ti­yo­ru­m” de­miş ol­say­dı, ta­ri­he bi­le ge­çer­di.

Ama böy­le yap­ma­dı.

Pe­ki ne yap­tı?

Ne­ler yap­ma­dı ki?

Hem de Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı­’na gi­re­cek müt­hiş bir hız­la!

* * *
Şim­di hep bir­lik­te Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’nın jet hı­zıy­la yap­tık­la­rı­na bir göz ata­lım:

Ön­ce müf­re­da­ta 5. sı­nıf­tan 8. sı­nı­fa ka­dar uy­gu­lan­mak üze­re, seç­me­li Arap­ça ders­le­ri­ni da­hil et­ti.

Ar­dın­dan 4+4+4 ola­rak bi­li­nen ke­sin­ti­li zo­run­lu eği­tim sis­te­mi­ni ge­tir­di.

Son­ra imam ha­tip or­ta­okul­la­rı­nı aç­tı, ge­nel or­ta­okul­la­ra ve li­se­le­re, Ku­ran-ı Ke­rim ve Pey­gam­be­ri­mi­zin Ha­ya­tı­’nı seç­me­li ders ola­rak koy­du.

Ba­kan bun­lar­la da ye­tin­me­di. Mil­li bay­ram­la­rın kut­lan­ma­sıy­la il­gi­li yö­net­me­li­ği de­ğiş­ti­re­rek, 19 Ma­yıs tö­ren­le­ri­nin stad­yum­lar­da ya­pıl­ma­sı­nı ya­sak­la­dı.

Son ola­rak ilk ve or­ta öğ­re­tim­de ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nı ge­tir­di.

Eği­tim ve top­lum­sal ha­ya­tı­mız­da bü­yük et­ki­ler ya­pa­cak olan bu ra­di­kal ka­rar­la­rın hep­si­ni bir yıl gi­bi kı­sa bir sü­re için­de al­dı.

Sev­gi­li okur­la­rım dik­kat­le de­ğer­len­dir­di­ği­niz­de bu 4 ka­ra­rın bir­bi­rin­den ay­rı ol­ma­dı­ğı­nı, tam ter­si­ne bü­tün­le­yi­ci özel­lik ta­şı­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz.

* **
Bü­yük gü­rül­tü ko­par­tan, tep­ki­le­re se­bep olan ser­best kı­ya­fet ko­nu­su­na ge­lin­ce…

Uz­man­lar ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nın bir­çok bü­yük so­ru­nu da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği gö­rü­şün­de.

Hat­ta ai­le­ler ara­sın­da­ki sos­yo-eko­no­mik fark­lı­lık­lar ne­de­niy­le bü­yük bir kao­sun ya­şa­na­ca­ğı­nı öne sü­ren­ler bi­le var.
Ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nı sa­vu­nur­ken ge­liş­miş Ba­tı ül­ke­le­ri­ni ör­nek ola­rak gös­te­ren­ler, ön­ce ay­na­ya bak­ma­lı­lar.

Ora­da Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 16.2’si­nin aç­lık dü­ze­yin­de ya­şam sür­dü­ğü­nü, 13 mil­yon in­sa­nı­mı­zın aç­lık­la mü­ca­de­le et­ti­ği­ni gö­re­cek­ler.

Böy­le­ce ül­ke­miz­de ge­lir da­ğı­lı­mın­da­ki ada­let­siz­li­ğin kor­kunç bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı­nı an­la­ya­cak­lar.

Ba­tı böl­ge­le­ri­miz­de ise öğ­ren­ci­ler ara­sın­da zen­gin-fa­kir ay­rı­mı­nın ya­şa­na­ca­ğı­nı ve bu­nun bir yı­ğın so­ru­nu be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­mek için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok!

Kı­sa kol­lu göm­lek ve ti­şört gi­yil­me­si­ni ya­sak­la­yan yö­net­me­lik “19 Ma­yıs kut­la­ma­la­rı stad­yum­lar­da ne­den ya­sak­lan­dı?” so­ru­su­na da an­lam­lı bir ce­vap ver­miş olu­yor!

* * *
Bu­ra­ya ka­dar oku­duk­la­rı­nız­dan, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r’­in Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­’na baş­vu­rup, do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı ne­den is­te­me­di­ği­ni an­la­mış ol­ma­lı­sı­nız.
AK­P’­nin dün­ya gö­rü­şü­nü mil­li eği­ti­me yer­leş­tir­me­ye ça­şı­lır­ken, kim dü­şü­nür yüz kı­zar­tı­cı suç dos­ya­la­rı­nı?

Ugur DÜNDAR / Sözcü

 • Yorumlar 7
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
 • Öğretmenlere 2 Yeni Sınav Görevi. TIKLA BAŞVUR20 Mart 2017 Pazartesi 21:41
 • Aday Öğretmenlik Sınav Soruları ve Cevapları (19 Mart 2017)20 Mart 2017 Pazartesi 13:18
 • Memurların Mesai Saatleri Değişti!16 Mart 2017 Perşembe 22:30
 • Öğretmenlere Performansa Göre Kadro Verilecek!16 Mart 2017 Perşembe 22:27
 • Zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenler.15 Mart 2017 Çarşamba 14:32
 • Binlerce öğretmene ceza VERİLDİ11 Mart 2017 Cumartesi 02:04
 • MEB'den Önemli Uyarı07 Mart 2017 Salı 00:08
 • Öğretmenlere 2 Yeni Sınav Görevi07 Mart 2017 Salı 00:05
 • MEMURA İLAVE EK ZAM!03 Mart 2017 Cuma 19:26
 • ÖĞRETMENLERE MÜJDE!03 Mart 2017 Cuma 01:12
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.