• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 12 °C
 • İzmir 21 °C
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • 2018 kpss ye girecekler tıkla
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • 2018 kpss ye girecekler tıkla

Uğur Dündardan Ömer Dinçere Sert Eleştiri

Uğur Dündardan Ömer Dinçere Sert Eleştiri
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar bugünkü köşesinde dokunulmazlıklar üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’i eleştiriyor

İşte Uğur Dündar’ın o yazısı:dincer.jpg

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r’­in sah­te bel­ge dü­zen­le­mek, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak ve ka­ra pa­ray­la il­gi­li fez­le­ke­le­ri, Mec­li­s’­te do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı bek­li­yor.

Eğer CHP’­nin öne­ri­si ka­bul edi­lir, tüm suç­lar için do­ku­nul­maz­lık­lar kal­dı­rı­lır­sa, Tür­ki­ye­’nin Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı, yüz kı­zar­tı­cı suç iş­le­di­ği id­di­asıy­la ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­cak.

Bu suç­la­rı iş­le­yip iş­le­me­di­ği­ne mah­ke­me ka­rar ve­re­cek.

He­men be­lir­te­lim, ak­si yön­de ka­rar çık­ma­dık­ça, Ba­kan Din­çe­r’­in ma­sum ol­du­ğu­nu ka­bul et­me­miz ge­re­ki­yor.


An­cak in­ti­hal­ci­li­ği, ya­ni bi­lim­sel aşır­ma­cı­lı­ğı ke­sin­le­şen Ömer Din­çe­r’­in, hak­la­rın­da fez­le­ke dü­zen­le­nen di­ğer si­ya­si­ler­den fark­lı bir özel­li­ği var.

O, ül­ke­miz­de­ki tüm öğ­ren­ci­le­rin Ba­şöğ­ret­me­ni.

Ya­ni ço­cuk­la­rı­mız ve öğ­ret­men­ler için bir rol mo­del.


Ta­şı­dı­ğı bu bü­yük so­rum­lu­luk ne­de­niy­le Ba­ka­n’­ın bir an ön­ce yar­gı önü­ne çı­kıp, ken­di­si­ne is­nat edi­len suç­lar­dan ak­lan­ma­sı ge­re­ki­yor.

Hat­ta Ba­kan olur ol­maz Mec­lis’­e baş­vu­ra­rak “Yüz kı­zar­tı­cı suç dos­ya­la­rı bu­ra­da bek­ler­ken ben öğ­ren­ci­le­ri­min yü­zü­ne na­sıl ba­ka­rım!

Kal­dı­rın do­ku­nul­maz­lı­ğı­mı. Ben ak­lan­mak is­ti­yo­ru­m” de­miş ol­say­dı, ta­ri­he bi­le ge­çer­di.

Ama böy­le yap­ma­dı.

Pe­ki ne yap­tı?

Ne­ler yap­ma­dı ki?

Hem de Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı­’na gi­re­cek müt­hiş bir hız­la!

* * *
Şim­di hep bir­lik­te Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’nın jet hı­zıy­la yap­tık­la­rı­na bir göz ata­lım:

Ön­ce müf­re­da­ta 5. sı­nıf­tan 8. sı­nı­fa ka­dar uy­gu­lan­mak üze­re, seç­me­li Arap­ça ders­le­ri­ni da­hil et­ti.

Ar­dın­dan 4+4+4 ola­rak bi­li­nen ke­sin­ti­li zo­run­lu eği­tim sis­te­mi­ni ge­tir­di.

Son­ra imam ha­tip or­ta­okul­la­rı­nı aç­tı, ge­nel or­ta­okul­la­ra ve li­se­le­re, Ku­ran-ı Ke­rim ve Pey­gam­be­ri­mi­zin Ha­ya­tı­’nı seç­me­li ders ola­rak koy­du.

Ba­kan bun­lar­la da ye­tin­me­di. Mil­li bay­ram­la­rın kut­lan­ma­sıy­la il­gi­li yö­net­me­li­ği de­ğiş­ti­re­rek, 19 Ma­yıs tö­ren­le­ri­nin stad­yum­lar­da ya­pıl­ma­sı­nı ya­sak­la­dı.

Son ola­rak ilk ve or­ta öğ­re­tim­de ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nı ge­tir­di.

Eği­tim ve top­lum­sal ha­ya­tı­mız­da bü­yük et­ki­ler ya­pa­cak olan bu ra­di­kal ka­rar­la­rın hep­si­ni bir yıl gi­bi kı­sa bir sü­re için­de al­dı.

Sev­gi­li okur­la­rım dik­kat­le de­ğer­len­dir­di­ği­niz­de bu 4 ka­ra­rın bir­bi­rin­den ay­rı ol­ma­dı­ğı­nı, tam ter­si­ne bü­tün­le­yi­ci özel­lik ta­şı­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz.

* **
Bü­yük gü­rül­tü ko­par­tan, tep­ki­le­re se­bep olan ser­best kı­ya­fet ko­nu­su­na ge­lin­ce…

Uz­man­lar ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nın bir­çok bü­yük so­ru­nu da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği gö­rü­şün­de.

Hat­ta ai­le­ler ara­sın­da­ki sos­yo-eko­no­mik fark­lı­lık­lar ne­de­niy­le bü­yük bir kao­sun ya­şa­na­ca­ğı­nı öne sü­ren­ler bi­le var.
Ser­best kı­ya­fet uy­gu­la­ma­sı­nı sa­vu­nur­ken ge­liş­miş Ba­tı ül­ke­le­ri­ni ör­nek ola­rak gös­te­ren­ler, ön­ce ay­na­ya bak­ma­lı­lar.

Ora­da Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 16.2’si­nin aç­lık dü­ze­yin­de ya­şam sür­dü­ğü­nü, 13 mil­yon in­sa­nı­mı­zın aç­lık­la mü­ca­de­le et­ti­ği­ni gö­re­cek­ler.

Böy­le­ce ül­ke­miz­de ge­lir da­ğı­lı­mın­da­ki ada­let­siz­li­ğin kor­kunç bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı­nı an­la­ya­cak­lar.

Ba­tı böl­ge­le­ri­miz­de ise öğ­ren­ci­ler ara­sın­da zen­gin-fa­kir ay­rı­mı­nın ya­şa­na­ca­ğı­nı ve bu­nun bir yı­ğın so­ru­nu be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­mek için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok!

Kı­sa kol­lu göm­lek ve ti­şört gi­yil­me­si­ni ya­sak­la­yan yö­net­me­lik “19 Ma­yıs kut­la­ma­la­rı stad­yum­lar­da ne­den ya­sak­lan­dı?” so­ru­su­na da an­lam­lı bir ce­vap ver­miş olu­yor!

* * *
Bu­ra­ya ka­dar oku­duk­la­rı­nız­dan, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r’­in Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­’na baş­vu­rup, do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı ne­den is­te­me­di­ği­ni an­la­mış ol­ma­lı­sı­nız.
AK­P’­nin dün­ya gö­rü­şü­nü mil­li eği­ti­me yer­leş­tir­me­ye ça­şı­lır­ken, kim dü­şü­nür yüz kı­zar­tı­cı suç dos­ya­la­rı­nı?

Ugur DÜNDAR / Sözcü • Yorumlar 7
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.