• BIST 98.455
 • Altın 219,530
 • Dolar 5,3279
 • Euro 6,0542
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 2 °C
 • İzmir 12 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

UŞAK İL ÖZEL İDARE PERSONEL ALIMI 2018

UŞAK İL ÖZEL İDARE PERSONEL ALIMI 2018
UŞAK İL ÖZEL İDARE PERSONEL ALIMI 2018

ugAK tr 6znr ioanrsi
insan I(aynaklarr ve Efiitim Mtidiirliifiri
2018 yrl,r sozLE$MELi PERSONEL ALrMr iLANr
A-SINAVIN AMAC VE KAPSAMI
t- 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 36' ncr rnaddesi gergevesinde; 5393
Kanununun 49, maddesi gere[ince kadro kargrhfr teknik hizmetler srnrfinda
personel ahnacaktrr.
z- Girig Srnavr; sozltimtilakat olarak tek aqamadayapiacaktn.
B- ALINACAK PERSONEL UNVANLARI
sayrh Belediyeler
8 adet sozlesmeli
S.No Personelin
Unvanr 4.ranan $artlar (Efitim) Kadro
Sayrsr
Hizmet
Srnrfi
1 Miihendis lngaat M0hendisli[i Boliimiinden Mezun Olmak a
J THS
2 Mtihendis Harita Miihendisli[i Bdliimrinden Mezun Olmak I THS
3 Mtihendis Zir aat Mtihendi sl i [i B o hirntinden Mezun Olmak I
I THS
,4T Tekniker
HariIa, Harita Kadastro, Haritave Maden 01gme, Hadtt
Teknikerlifi, Flarita ve Kadastro cjnlisanl
programlarrnrn birinden mezun olmak,
2 THS
J Topofiraf
fapu ve I(adastro, Harita Kadastro veya Tapu I(adastrc
\4eslek Yi.iksekokulu onlisans programlannrn birinder
rrezun olmak.
I THS
A. Sozlti mtilakatta adaylarrn mesleki, genel ktiltiir bilgileri, davranrq ve tepkilerinin meslefe
uygunlufiu, yetenek, kavrayrg, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gticti, 6zel idare
gahgmalan hakkrndalB, Srnav I(omisyonu, srnavln iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Smav sonunda belirlenen
adaylarrn scizlegmeli olarak gdreve baqlatrlmasr veya baglatrlmamasr idarenin yetkisindedir.
C, Adaylardan bagvuru veya atama iglemleri igin istenen belgelerde gergefe aykrrr beyanda
bulundufu tespit edilenlerin srnavlan gegersiz sayrlrr ve gdreve baSlatlmaz. Bunlar goreve
baElatrlmrq olsalar dahi iptal edilir. Bu kiqiler higbir hak talep edemezler ve haklannda;
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayrh 'Itirk Ceza Kanununun ilgili hiiktimleri uygulanmak izere
Cumhuriyet Bagsavcrlr[rna sug duyurusunda bulunulur,
D, I(amu Kurum ve I(uruluqlannda, 657 Sayrh Devlet Memurlarr Kanununun 4/B maddesi ve
5393 Sayrh Belediye I(anununun 49'ncu maddesi gere[ince, sozlegmeli olarak gahqmakta
iken, son bir yrl iginde hizrnet sozleqrnesi esaslanna aykrrr hareket etmesi nedeniyle herhangi
bir I(urunrca sozleEnreleri feshedilenler veya sozleqme donemi iginde 06,06,1978 tarihli ve
7115754 sayrlr Bakanlar I(urulu karan ile belirlenen istisnalar l'rariq sozlegmelerini tek taraflr
feshedenlerin, f'esih tarihinden itibarin bir (1) yrl stireyle I(urumumuzun sozlegmeli personel
pozisyonlannda istihdam edilmeleri mi.inrkiin degildir,
C- GENEL BA$VURU $ARTLARI:
t- 657 sayrlr Devlet Merrurlarr I(anunn'nurr 43.rladdesinde belirtilen gartlan taqrmak.
z- Fakiiltelerin ileili boltimlerinden mezun olmak.
3- 2016 yrhnda bsytr,t hrafrnclan yaprlan IGSS-B Grubu (Lisans mezunlarr igin P3, cjnlisans
nrezunlan igin P93 puan ttini) srnavrndan en az 60 (Altmrg) puan almrg olmak,
+- Erkek adaylar igin Askellikle iliEigi bulunmamak,
s- Mtiracaat tarihi itibariyle 35 yagrnr doldurmamtq olmak,
o- Gorevini devamh yapmaslna engel olabilecek sa[hk sorunlarr bulunmamak.
z- Tiirk Ceza Kanununun 53 tincti maddesinde belirtilen stireler gegmig olsa bile; kasten iqlenen
bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla srireyle hapis cezaslna ya da affa ulramrg olsa bile
devletin gtivenlifine kargr suglar, Anayasal di.izene ve bu diizenin iqleyiqine kargr suglar, (.,,X1)
zimmet, irtikAp, nigvet, htrstzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, giiveni kcittiye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fgsa,t kartqttrma, edimin ifasrna fesat karrgtrrma, sugtan kaynaklanan malvarhlr
delerlerini aklama veya kagakgrhk suglanndan mahkirm olmamak,
8- Srnavt lgiivenlik aragtrrmast sonucu olumlu grkmayan aday sozleqmeli personel olarak atamasl
yaprlmayacaktrr,
s- Ilimizde, gantiye ve her tiirhi arazi gartlarrnda gahgmayr ve 5302 sayrh il Ozel idaresi I(anunun
5. maddesinde "il Ozel idaresinin..gorev alanr il suirnnr kapsar" hrikmilne istinaden ilimize
ba[lr 5 ilgenin herhangi birinde il Ozel idaresince gerek gdriilmesi halinde gahgmayr kabul ve
taahlitit etrnek"
r0-Mtilacaat talihi itibariyle son 6 ay U$AK Ilinde ikamet ediyor olmak, bunu Niifus
Mtidtirhi Irinden al ac a lr y azty la be I gelend irmek,
o- 6znr $ART'LAR
' tr4UUpNpiS (iN$AAT); Trirkiye,deki
yurtdrqrndaki tiniversitelerin "ingaat Mtih
olmak. Yaprm lgleri ile ilgili metraj ve ke
Statik Pro.ie hazrrlayabilmek, mesleki ko
Sta4cad ve Autocad ) prograrnlannr biliyor olmak tercih nedeni olacaktrr.
' ltUUgNtliS (HARiTA); 'frirkiye'deki veya denkligi YOK tarafrndan onaylanmrE
yurtdrqurdalci riniversitelerin "Flarita Mi.ihendisli!i" boliimrinden lisans seviyesinde mezun
olmak. Araqttrmacr, dinarnik ve goztim odakh olmak, raporlama ve iq takibi yonti kuvvetli
ohnak, Meslefli ile ilgili progranlan biliyor ve cihazlan kullanryor olmak tercih nedeni
olacaktrr.
' MUFIENDIS (ZiRAAl'); Trirkiye'deki veya denklifi YOK tarafindan onaylanmrg
yurtdrqrndaki iiniversitelerin "Ziraat MiihendisliEi" bdliimtinden lisans seviyesinde mezun
olmal<, Aragtrrmacr, dinamik ve goziin-i odakh olmak, raporlama ve ig takibi ydnri kuvvetli
olmal<.
> 'IEI(NiKER (l{ARiTA); Trirkiye'deki veya denklifii YOK tarafindan onaylanmrg
yurtdrgrndaki riniversitelerin " Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Olgme, Harita
Teknikerli[i, Harita ve Kadastro onlisans programlannrn birinden" mezun olmak. Meslefi
ile ilgili programlan biliyor ve cihazlalr kullanryor ohnak tercih nedeni olacaktrr.
> TOPOGRAI?; Tr-irkiye'deki veya denkligi YOK tarafindan onaylanmrg yurtdrgrndaki
tiniversitelerin "Tapu ve I(adastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek
YLiksekolcr"rlr"r cjnlisans programlarrnrn birinden" mezun olmak. Meslefii ile ilgili
programlan biliyor ve cihazlan kullanryor olmak tercih nedeni olacaktrr.
E- BA$VURU $trKl,i
MLiracatlar Iclaremiz internet sitesinden (h"t,tp//.w,W""W",qS-qL1p_2"9-lida.[eSi,gp-y,ff) ya da mesai
saatleri igeLisinde Uqak il Ozel idaresi insan I(aynaklarr ve Efiitim Mtichirliifiiinden temin edilecek
ig talep fomru ve baqvuruda istenen belgeler ile birlikte Uqak il Ozel idaresi'ne qahsen miiracaat
etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yaprlan miracaatlar kabul edilmeyecektir.)
. Sozlii srnava; bagvuru gartlannr tagryan adaylardan ilan edilen kadro saylslnln 5 (beg) katr
kadar kigi gafrrlacalcttr, Stralama bagvuru qartlannr tagryan adaylann KPSS puanrna gore
ytiksek puandan agafirya dogru yaprlacalpuanlna sahip olan diger adaylar da srnava gafnlrr.)
. Bagvuru esnasrnda istenecek belgeler:
'/ Diploma fotokopisi, son altr ay iginde gekilmig olan iki adet foto[raf, yerlegim yeri
belgesi, niifus ctizdan fotokopisi ve krsa dzgegmigini anlatan belge.
'/ Ig talep formunu eksik dolduran ya da eksik belge ile mtiracaat edenlerin baqvurularr
deIerlendiri lmeye ahnmayacaktrr,
'/ GUvenlik Sorugturmast ve Argiv Aragtrrmasr Formu (Fotofraf yaprgtrnlacak ve
bilgisayar ortamrnda doldurrulacaktrr.)
. Srnav komisyonu srnavln iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Srnav sonunda belirlenen
adaylarrn sozleEmeli olaral< gdreve baqlamasr veya baglatrlmamasr idarenin yetkisindedir,
Stnava miiracaat tarihir-rden once ve gegmiEte idaremizde gahqmak 'JLzerc miracaatta bulunmug
olanlann mtiracaatlan gegerli defiildir.
. Adaylardan baEvuru veya alama iqlernleri igin istenen belgelerde gerge[e aykrn beyanda
bulundufiu tespit ediler-rlerin srnavlan gegelsiz sayrlacak ve goreve baglatrlmayacaklardrr,
Gcjreve baglatrlmrg olsalar dahi ig sdzlegmeleri iptal edilerek yasal iqlem yaprlacaktrr. 5237 sayir
TCK ilgili hiiktimleri uygulanarak Ugak Cumhuriyet Baqsavcrh[rna sug duyurusunda
bulunulacaktrr.
. Mtiracaat eden adaylann evraklan iade edilmeyecektir. Aynca kazanan ve kazanamayan
adaylar il Ozel idaresinin web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kiqilerc ayirca
tebl i gat yapr lnrayacalctr r,
. Adaylar tek unvan igin rntiracaat hakkrna sahiptirler,
' Girig slnavl; sdzlti/mrilakat olarak tek agamada yaprlacaktrr.
. Sozhi/Mtilakatta lrizerinden deIerlendirilecektir,
. Mi.ilal. Iler unvan igir-r ayn ayn puanlama yaprlacaktrr.
. En ytiksek puanr alan adaydan baglamak tizere srralama yaprlacaktrr.
. Scizlii/Mrilakat deEerlendirmeleril
2016 yrhnda OSyV tarafrndan yapian KPSS-B Grubu puan ttiri.ini.in o/030'u, sozhi
m ti I akat puanrnl n 0A7 0' i iizerinden defierl endirme yaprlacaktrr.
Meslefie (unvan) iliqkin bilgi di.izeyi,
Bir konuyu kavrayrp ozetleme, ifade yetenefii ve muhakeme gricii,
Liyakati, ternsil kabiliyeti, tutum ve davranrglarrrun goreve uygunlufiu,
Ozgriveni, ikna kabiliyeti ve inandrrrcrh[r,
Genel ktilttirii ve genel yetenefi,
BiIimsel ve teknolojik geligmelere agrkh[r, konularrnda olacaktrr.
F. SINAVI'AKVIMI
* Baqvuru Yeri: Uqak il Ozel idaresi insan Kaynaklarr ve Efitim Miidiirliigti
* Mi.iracaat BaElangrg Tarihi: 26.04.2018 Saat 08,30
* Mtiracaat Bitis Tarihi:07.05.2018 Saat 17,30
* Srnav Komisyonu Defierlendirrne: 08,05,2018 - 11,05,2018
* Srrrava Gireceklerin Agrlclanma Tarilii: 14.05,2018
* Sozlri/Mtilakat Srnav Yeri: Uqak il Ozel idaresi
* Sozlti/Miilakat Srnav Tarihi ve Saati: 23,05.2018 Qargamba gtinii Saat 10.00
' S0zltVMtilakata girnieye hak kazananlann listesi ld,aremiz internet sitesinde ve ilan
panosunda asrlarak ilan edilecektir. Adaylara ayncatebligat yaprlmayacaktrr,
. Sozlti/Mtilakat srralamasr komisyonca belirlenecektir,
' Sozlt.i slnava katrlmaya hak kazanan adaylar Ugak il 6zel ldaresi'nde sozli.i/mtilakat
slnavlna tabi tutulacaklardrr.
' Sozlii slnav sonucu il Ozel idaresi ilan Panosuncla ve Idaremtz internet sitesinde ilan
edilecektir, Bu ilanlar lcazananlar veya kazanamayanlar igin tebligat mahiyetinde olacak
adaylara ayrrca tebl i gat yapr I mayacal
' Scizlii stnavda alrnt yaprlacak her bir kadro igin 1 asil I yedek aday tespit edilecek olup,
yedek adayrn gegerlilik sUresi, srnav tarihinden itibaren gegerli olmaliUzer-e I yrldrr. ' Kazanan adaylann goreve baglarnalarr, idarenin belirleyeceEi 2018 takvim yr1 igerisinde
baqlama yazrsrntn tebliginden itibaren, sdzlegme yaprlmasrnr mtiteakip l5 [rin igerisinde
olacaktrr, Gorevine baglarnayanlann ige baqlama onaylarr iptal edilecektir,
G. SINAV SONUNDA I]A$ARILI OLACAK ADAYLARDAN isTnNE,cEK BELGELER
. Cumhuriyet Bagsavcrh[r adli-sicil belgesi,
' Tam teqekkiillii Devlet Hastanesi'den ahnacak safihk raporul
. Mezuniyete ait diplomanrn ash veya noter tasdikli sureti
' Erkek adaylar igin askerlikle iliqifii olmadr[rna dair belge ash veya onayh sureti
. NLifus kayrt sr-rreti
. 2 adel yeni gekilmig foto[raf
. Yerlegim yeri belgesi
H- BA$VIJRULARIN DEGERLENDiRII,MESi VE SONUQLARI
' Bagvurular komisyon taraflndan degerlendirildikten sonra sonuglar en geg 5 iggtinti iginde
trt"t p:llWW"W.115.al1"J elida rcSt gAy_td ad re s i n d e y a y r n l an ac akt r r.
. Atanrasr yaprlacal< adaylann listesi iqe baqlamalan igin gerekli evraklar, baqvuru zamanr ve yeri ile ilgili bilgilerin "llttp,//"ynyw'us.ako'zglide{e,s_|ge_v_1ll adresinden takip edilmesi
serekmektedir.
. lfgititere yaah veya sozlti aynca bir bildirim yaprlmayacaktrr.
' Bagvuru ve atama iglernleri srrasrnda gergepe aykrrr bulundu[u veya herhangi bir qekilde
gerge$i sakladrfir tespit edilenlerin sozlegmesi yapimaz. Sozleqme yaprlmrq olsa dahi fesih
edilir, Bu kigiler higbir hak talebinde bulunamaz.
' Yukanda belirtilen agrklamalar drqrnda gerek duyulmasr halinde 0276 223 12l0 numaralr
telefondan bilsi ahnabilir.
' ilanda bulurim-ayan htiktimler igin genel mevzuat hiikrimleri gegerlidir.
Evrak Teslim Adresi: Usal< il Ozel idares
Unalan Mahallesi Atatiirh Bulvan No:102 (Yeni Garaj Karqrsr) USAK/ MERIGZ
ilar-r Olunur

 

ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİR TÜM PERSONEL ÖĞRETMEN MEMUR KPSS İLANLARI CEBİNE GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

2018 KPSS PERSONEL ALIMLARI FACEBOOK SAYFAMIZI HEMEN BEĞENİN

FACEBOOK KPSS 2018 PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 3
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.