104 ilkokul, önlisans mezunu kamu personeli ilanı yayınlanmıştır!

104 ilkokul, önlisans mezunu kamu personeli ilanı yayınlanmıştır!

En az ilkokul ve en fazla önlisans mezunu olarak yapılacak 104 kişilik istihdam için güncel başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi”
pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVAN GÖREV YERİ SAYI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 56
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 25
GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış
olmak.
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere,
sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1
yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
ÖZEL ŞARTLAR:
1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,
2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki
doğumlular başvurabilecektir.)
3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde
belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan
adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den
fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla,
75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz,
iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
1) Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de
sona erecektir.
2) Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak
"Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik
kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için)
sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.
4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan
başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren
işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük
Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak alım
yapılacaktır. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da
aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
2) Kontenjan adedinin 2 katı kadar yedek liste belirlenecektir. Asıl kazananlardan
hakkından feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan, güvenlik soruşturması olumsuz
sonuçlanan, belirtilen şekilde sağlık kurulu raporu alamayan olduğu takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek
listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.
3) Adaylardan atanabilmek için; aşağıdaki hususları da kapsayacak şekilde Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu istenecektir.
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak.
4) Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5) Yerleştirme sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr)
duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM ADRESİ:
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Tel : (0312) 415 54 61
 (0312) 415 51 25
E-posta : personel@vgm.gov.tr
 2104/1-1 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde
çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
5) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).
6) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,
7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak,
9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların
iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
10) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
ÖZEL ŞARTLAR
1) En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,
2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,
3) İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
1)Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22-26 Mart 2021
tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
NOTER KURA İŞLEMLERİ YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi
05.04.2021 günü saat 10:00’da İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.
Adaylar Covid-19 salgını sebebiyle kuranın yapılacağı salona alınmayacaktır. Kura çekimi tarihi
ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde
(www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır.
2) Noter tarafından, açık işçi sayısının 4 (dört) katı oranında asıl ve aynı sayıda yedek
aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde
(www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. 
3) Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan asıl adaylar sözlü
sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde
(www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5’inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı
listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday
belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
5) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması
ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup,
herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL
Tel : 0 (212) 251 88 10 Dahili: 7046
Fax : 0 (212) 243 64 59 

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum