1309 Şoför, sosyal çalışmacı, avukat ile koruma ve güvenlik personeli alımı

1309 Şoför, sosyal çalışmacı, avukat ile koruma ve güvenlik personeli alımı

1309 kadroya yeni memur alımları başvuru süreci ve tüm kontenjanları hepsi bu haberimizde

1309 kadroya yeni memur alımları başvuru süreci ve tüm kontenjanları hepsi bu haberimizde

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 21 Haziran'da başlıyor. Adaylar başvurularını e-Devlet internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Başvuru ekranı açılınca ayrıca sizleri bilgilendireceğiz.

KONTENJANLAR

Göç İdaresine personel alımları şu branşlarda olacak.
 

  1. Bin 215 koruma ve güvenlik görevlisi alımı,
  2. 15 avukat alımı,
  3. 60 şoför alımı,
  4. 14 sosyal çalışmacı personel alımları olmak üzere 1309 kadroya yeni memur alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımasının yanı sıra KPSS'den en az 65 isteniyor. Yaş şartı olarak da 1 Ocak itibarıyla 35 yaşını doldurmayanlar başvurabilir. 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ)
SINAV İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre
06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2
sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü)
sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Tablo-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş
Pozisyonlarının Dağılımı

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1) GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen nitelikleri taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2 - Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3 - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
4 - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için
KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla
başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle
yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın
içerisinde bulunmak,
5 - Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il
veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya
birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık
bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre
sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
2) ORTAK ŞARTLAR
Avukat, Sosyal Çalışmacı, Destek Personeli (Şoför) ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi
pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki her pozisyon unvanı
için belirtilen özel şartlara ilave olarak;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların,
başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B
sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken
sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi
itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
3) ÖZEL ŞARTLAR
1 - AVUKAT
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
2 - SOSYAL ÇALIŞMACI
a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının
birinden mezun olmak.
3 - DESTEK PERSONELİ (Şoför)
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi
itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun
olmaması,
4 - KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan
şartlara haiz olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve
seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması,
B) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1 - Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde yer alan lisans
mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş
Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön
Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B
Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS (B) Grubu puan türünden
kendisine uygun olanı seçerek, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu
bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik
ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya
da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2 - Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021
tarihi saat: 17:00’da sona erecektir.
3 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr)
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir.
4 - İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet”
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 25 Haziran 2021 tarihi saat:
17:00’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru
işlemini tamamlamak zorundadırlar.
5 - Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en
fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece
merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
6 - Giriş (Sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet
bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan
veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda
ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu 
durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya (www.turkiye.gov.tr) adresinden temin
edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri
gerekmektedir.
7 - Giriş (Sözlü) sınavına lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini
manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.
8 - Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde
ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.
9 - Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık
ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
10 - Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi
bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.
11 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak
girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
12 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav
modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
13 - Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.
14 - Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş 600*800 boyutlarında
300 dpi görüntü kalitesinde vesikalık fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri gerekmektedir.
15 - Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 25 Haziran 2021 tarihinde saat: 17:00’da
kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle
adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:00’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları
gerekmektedir.
16 - Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından bizzat
müracaatlar ile posta, mail, faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul
edilmeyecektir.
17 - Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı
sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
18 - Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra Giriş Sınavı Komisyonu tarafından adayların sınav
modülü üzerinden sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol
edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların
doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.
Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara
başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru
sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Hatalı bilgi nedeniyle
oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün
içerisinde (mesai saatlerinde) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ile
iletişime geçerek başvurusunun reddedilmesine neden olan bilgi ve belgeleri elden, faks (0312
422 09 00) numarası veya (sinav@goc.gov.tr) e-posta adresi yoluyla iletmek zorundadır. Aksi
takdirde aday herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
Başvurusu kabul edilen adayların merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve
pozisyon unvanına göre lisans mezunları için KPSSP (3) puan türü, ön lisans mezunları için
KPSSP (93) puan türü ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türü esas alınarak en yüksek puana
sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların
dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her pozisyon unvanı için KPSS (B) Grubu
puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Giriş (Sözlü) sınavına
katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı
aday içerisine girenlerin boy ve kilo şartlarını taşıyıp taşımadıkları sözlü sınavdan önce kontrol
edilecektir. Boy ve kilo şartlarını taşıyanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Boy ve kilo
ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet
adresinde ilan edilecektir.
Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı
puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip
adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.
Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati
ve yeri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ayrıca
duyurulacaktır. Resmi internet adresi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili
adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
Ç) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr)
internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat
hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu
duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri
sorumlu olacaktır.
D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ
Giriş (Sözlü) sınavlarının günü, saati ve yeri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
(www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya
geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu
belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
1 - Avukat pozisyonu için, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar
Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas, İdari Yargılama Hukuku, Ceza
Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür
konularından oluşur.
2 - Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, 4 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On
üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur.
3 - Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve
Genel Kültür konuları ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik
kurallarından oluşur.
4 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün
tüm maddeleri), Genel Yetenek, Genel Kültür ve mesleki konulardan oluşur.
F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU
Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen
adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için 1 (bir) giriş sınav komisyonu ile
sınavların sözlü aşamasının gerçekleştirilmesi için ihtiyaca göre sözlü sınav komisyonları
oluşturulacaktır. Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur.
G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100
tam puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü)
Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak
gerekir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı
sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların
sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını
oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı
olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her
pozisyon unvanı için Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Puan Listesi oluşturulacaktır.
Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet
adresinde ilan edilecektir.
Sınav Komisyonlarınca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar
değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için ayrı ayrı ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş
Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihte
(www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav
Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil
etmeyecektir.
H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan
Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş
günü içinde mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile itirazda
bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
Sınav komisyonları itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına
göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan
edilerek duyurulacaktır.
Sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup 2 (iki) iş günü içinde yapılmayan
itirazlar işleme alınmayacaktır.
I) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, (e- Devlet barkodlu
mezun belgesi oluşturularak alınabilir.)
2 - Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya
noterden onaylı fotokopisi,
3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) adresli internet sitesinden temin
edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış resimli İş Talep Formu,
4 - 3 adet vesikalık fotoğraf,
5 - 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,
6 - Avukatlık pozisyonu için Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği,
7 - Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesinin aslı veya onaylı örneği,
8 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının aslı veya
onaylı örneği,
9 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için yukarıda sayılan şartların yanı sıra
aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alınan “ülkenin her yerinde çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumu
bulunmamaktadır” ibareli ve aşağıdaki hususları kapsayan sağlık raporu,
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak.
10 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
11 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin
edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
Giriş (Sözlü) sınav sonuçları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet
adresinde ilan edilerek ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca
ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Giriş (Sözlü) sınavını asıl olarak kazanan
adayların yukarıda belirtilen belgelerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (www.goc.gov.tr)
internet adresinde belirtilecek tarihler arasında elden veya posta yoluyla teslim etmeleri
gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihine kadar Göç İdaresi
Genel Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.)
İ) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünce yapılacaktır.
Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve
sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmayacaktır.
J) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle
boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
K) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya
birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve
sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4
06370 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 0312 422 08 27-29

ilan kılavuzu tıkla

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.