17 Haziran 2021 Resmi Gazete  kamu üniversitesi bünyesinde 60 personel alımı

17 Haziran 2021 Resmi Gazete kamu üniversitesi bünyesinde 60 personel alımı

17 Haziran 2021 Resmi Gazete ilanlarında yer alan bilgilere göre; kamu üniversitesi bünyesinde sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 Başvuru işlemlerinin başlandığı açıklanan alımlar için farklı unvanlarda olmak üzere 60 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

Toplamda 50 kişilik Hemşire Alımı yapılacaktır.

Kontenjan bilgileri;  haberimizin sonunda yer alan başvuru kılavuzu

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak şartı ile 25 kişi; mezuniyetinden sonra hastanelerin yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl hemşire olarak çalışmış olmak şartı ile 5 kişi; mezuniyetinden sonra hastanelerin yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl hemşire olarak çalışmış olmak şartı ile 5 kişi alınacaktır.
 
Ayrıca; Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak şartı ile 5 kişi; yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl hemşire olarak çalışmış olmak şartı ile 5 kişi ve hastanelerin acil servis ünitesinde hemşire olarak çalışmış olmak şartı ile lise mezunu 5 kişi alınacaktır.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANLARI

Alanında üniversite mezunu 1 Psikolog alımı yapılacak olup; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olan 1 kişi alınacaktır.

Ebelik mezunu olan 3 Ebe alınacak olup;

Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans mezunu 1 Laborant;

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak şartını sağlayan 2 Röntgen Teknisyeni; Radyoloji alanında çalışma şartına uyum sağlayan 1 Röntgen Teknisyeni alımı yapılacaktır.

Son olarak Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olan 1 aday da Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni) olarak hizmet verecektir.

BAŞVURU SÜRECİ

Adayların görevlendirmeleri Harran Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Başvurular için KPSS puan sıralaması dikkate alınacak olup; başvuru işlemleri 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerli olacaktır.

Başvurular Harran Üniversitesiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye
ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2.
maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
Nitelik
Kodu
Unvanı Öğrenim KPSS Puan
Türü
Kadro
Sayısı
Aranan Nitelikler
HM 01 Hemşire Lisans KPSS (P3) 25 Yükseköğretim Kurumlarının HemşirelikBölümü Lisans mezunu
olmak.
HM 02 Hemşire Lisans KPSS (P3) 5
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu
Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden
Sonra Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl
Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan
Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 03 Hemşire Lisans KPSS (P3) 5
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu
Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden
Sonra Hastanelerin Acil Servis Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl
Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan
Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 04 Hemşire Lise KPSS (P94) 5 Sağlık Meslek Liselerinin HemşirelikBölümünden mezun olmak.
HM 05 Hemşire Lise KPSS (P94) 5
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak
ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin Yoğun Bakım
Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak.
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz
Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 06 Hemşire Lise KPSS (P94) 5
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak
ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) Yıl Hastanelerin Acil
Servis Ünitesinde Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların
Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir.)
PS 01 Psikolog Lisans KPPS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının PsikolojiBölümü mezunu olmak.
FT 01 Fizyoterapist Lisans KPPS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.
EB 01 Ebe Lisans KPSS (P3) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü mezunu olmak.
LBR 01 Laborant
Ön
lisans KPSS (P93) 1
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programlarının birinden mezun
olmak.
RT 01 Röntgen
Teknisyeni
Ön
lisans KPSS (P93) 2
Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla
Hastanede Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış Olmak.
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz
Etmeleri Gerekmektedir.)
RT 02 Röntgen
Teknisyeni
Ön
lisans KPSS (P93) 1
Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla
Girişimsel Radyoloji Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış Olmak.
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz
Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 01
Diğer Sağlık
Personeli
(Acil Tıp
Teknisyeni)
Lise KPSS (P94) 1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği programından
mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin acil
servislerinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (Adayların Çalıştığı
Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri
Gerekmektedir.)
I ) GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı,
Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları
için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz
ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa
edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu
belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı
durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili
belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
II) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru
yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa
dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
III) İSTENEN BELGELER:
1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/)
adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.
2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol
edilecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
5) Kimlik Fotokopisi
6) 1 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi
tamamlamış olması gerekmektedir.) Ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı
yazının aslı.
8) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp
çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)
* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı
istenecektir.
IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
İlgili 2020 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim
listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru
bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan
edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak
kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenler olması durumunda bunların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT:
1) Yukarıda istenen belgelerin sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru
yeri olan Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında teslim edilmesi
gerekmektedir.
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.
Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey
Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa
İletişim: 0 414 318 30 26 -30 88 ; 0414 318 30 00 Dahili :2411-2262-2057
5230/1

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.