2012 KPSS SORU VE CEVAPLARI

2012 KPSS SORU VE CEVAPLARI

2012 KPSS SORU VE CEVAPLARI - HABERİMİZ BİLGİLER GELDİKÇE GÜNCELLENECEKTİR

Atatürkün çıkardıgı gazete: minber
ozel.jpg2012 Kpss Genel kültür VE Soru Ve Cevapları 

K P S S GENEL KÜLTÜR TESTİ

1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,
yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine
inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce
kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye
verilen addır?
A) Telkin
B) Toy
C) Kut
D) Balbal
E) Şad
2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki
Hatuniye Medresesi, aşağıdaki
Türk devletlerinden hangisinin egemenliği
dönemine aittir?
A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Anadolu Selçukluları
D) Artuklular
E) Mengücekliler
3. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak
Kadir Han devletin başındayken
İslamiyet’i benimsemiş, amcasından
sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i
resmi din olarak kabul etmiştir.
Bu bilgiye Karahanlılarda,
I. Devleti yönetme yetkisinin hanedana
ait olduğu,
II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının
hızlandığı,
III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı
Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret
yollarında güvenliği sağlamak amacıyla
yapıldığı savunulamaz?
A) Derbentler
B) Kervansaraylar
C) Bedestenler
D) Menziller
E) Dârülkuralar
5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımar
sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden
biri değildir?
A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak
B) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle
orduya katılmak
C) Dirliğindeki vergileri toplamak
D) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak
E) Bölgesinde üretimi arttıracak tedbirler
almak
6. I. Şer’i hukuk kuralları
II. Eskir Türk gelenekleri
III. Fethedilen bölgelerde daha önceki
uygulamalar
Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden
hangileri etkin olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
• • • • 2 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 3 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
13 . Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros
Ateşkes Anlaşması’ndan sonra
İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak
için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı
gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasvir-i Efkâr
B) Minber
C) Yenigün
D) Hakimiyet-i Milliye
E) İkdam
14. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler
Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra
İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk
siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mebusan Meclisinin açılması
B) Misakı milli’nin ilan edilmesi
C) Saltanat Şûrasının toplanması
D) Amasya Görüşmelerinin yapılması
E) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
15. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum
Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden
biri değildir?
A) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi
olasılığı
B) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından
resmen işgal edilmesi
C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla
girişilen faaliyetler
D) Erzurum ve Trobzon’da kurulan cemiyetlerin
birleştirilmek istenmesi
E) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı
Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi
16. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden
hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) İstiklal Marşı’nın kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Saltanatın Kaldırılması
E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün
kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse
ilerlemesi ve medeniyetleşmesine
bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu
sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği
savunulabilir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
C) Medeni Kanunu’un kabul edilmesi
D) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması
E) Saltanatın kaldırılması
18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık
Sanayi Planının hazırlanmasında teknik
ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin
hangisinden almıştır?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
E) Sovyetler Birliği
7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki
Partisi’nin milli ekonomi oluşturma
çabaları arasında gösterilemez?
A) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma
zorunluluğu
B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının
kurulması
C) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi
D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi
E) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırma
girişiminde bulunulması
8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876
tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle
başlayan dönemle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anayasal düzene geçildiği
B) Padişaha karşı sorumlu bir hükümetin
kurulduğu
C) Devletin teokratik yapısının sonra erdiği
D) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı
E) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığı
9. Osmanlı Devleti’nde
I. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler
II. bürokraside düzenlemeler
III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları
Uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye
yönelik olduğu savunulabilir?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III
10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden
istifa eden Mustafa Kemal Paşa
aşağıdaki savaşlardan hangisinden
sonra milli iradenin isteğiyle yeniden
askeri görevi üstlenmiştir?
A) Birinci İnönü
B) İkinci İnönü
C) Kütahya – Eskişehir
D) Sakarya
E) Büyük Taarruz
11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı
B) Bölgesel mahiyette olduğu
C) Bazı yerel isyanların bastırılmasında
etkili olduğu
D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı
E) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu
oluştuğu
12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılında
her türkü silah ve malzeme yardımında
bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük
oranda artarak devam etmiştir.
Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
savunulabilir?
A) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının
B) Misakımilli’nin kabul edilmesinin
C) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin
D) TBMM’nin açılmasının
E) TBMM ordusunun askeri başarılarının
• • • • 4 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 5 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,
I. TBMM’nin açılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
Olaylarından hangileri yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) I, II ve III
26. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk
Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki
ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu
savunulamaz?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Türkiye’nin Sadabat Paktına üye olması
C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi
D) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a
bırakılması
E) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktına katılması
27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının
başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden
hangisi oluşturmuştur?
A) Bölgesel paktlar oluşturmak
B) Boğazları denetim altına almak
C) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarını
gidermek
D) Milletler Cemiyetine üye olmak
E) Hatay sorununu çözmek
28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde,
Milletler Cemiyeti devreye
girmemiştir?
A) Etabli
B) Musul
C) Bozkurt-Lotus
D) Hatay
E) Yabancı okullar
29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rauf Orbay
B) Fethi Okyar
C) Şükrü Saraçoğlu
D) İsmet İnönü
E) Celal Bayar
30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,
I. İtalya,
II. Fransa,
III. Avusturya
Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası,
Türkiye’nin boğazlar sorununu
gündeme getirmesine neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924
günü TBMM’de kabul edilen kanunlar
kapsamında değildir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye
sınırları dışına çıkarılması
C) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi
D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması
E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik
ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla
yapıldığı savunulamaz?
A) Ölçü sisteminin değiştirilmesi
B) Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar
gününe alınması
C) Soyadı kanununun çıkarılması
D) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin
yapılması
E) Miladi takvimin kabul edilmesi
21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden
hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A) Devlet rejiminin adının konulduğuna
B) Milli egemenliğin güçlendirildiğine
C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine
D) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına
E) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına
22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye
etkisi olduğu savunulamaz?
A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe
Kullanılması Hakkında Kanun çıkarılması
B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması
C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
E) Harf inkılabının yapılması
23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi
“Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin
vatandaşlık bakımından herkese Türk
denir.” şeklindedir.
Bu madde Atatürk’ün
I. Milliyetçilik,
II. Laiklik
III. Halkçılık
İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin
kabul edilmesinden sonra okuryazar
oranını artırmaya yöneliktir?
A) Türk Ocaklarının kurulması
B) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul
edilmesi
C) Azınlık ve yabancı okullarının denetim
altına alınması
D) Millet mekteplerinin açılması
E) Ankara Hukuk Mektebinin açılması
• • • • 6 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 7 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
36.
Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmi
geniş olan bazı liman kenteleri gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak
bir özellik değildir?
A) Turistak yolcu taşımacılığı gelişmiştir.
B) Kara yolu ağı gelişmiştir.
C) Nitelikli iş gücü fazladır.
D) Üçüncül ekonomik etkinlikler gelişmiştir.
E) Nüfus yoğunlukları fazladır.
37. Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden
hangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu
içinde yer alır?
A) İzmir – Ankara arasında bir otobüs firmasında
çalışan şoför
B) Konya’da bir hastanede görev yapan
doktor
C) Mardin’de bir ilköğretim okulunda görev
yapan öğretmen
D) Çubu Ovası’nda buğday tarımı yapan
çiftçi
E) Ilgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı
38. Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı
kaynağının rezerv bakımından zengin
olduğu yer yanlış verilmiştir?
A) Demir – Sivas (Divriği)
B) Krom – Elazığ (Guleman)
C) Barit – Antalya (Alanya)
D) Manganez – Konya (Seydişehir)
E) Bakır – Artvin (mungul)
39. Türkiye’de tarım sektörünün en önemli
sorunlarından bir işletmelerin parsel
büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu
sorunun çözümü için küçük arazilerin
toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda
çalışmalar yapılmaktadır.
Bu göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması
beklenmez?
A) Mülkiyet yapısının değişmesi
B) Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması
C) İşletme sayısının artması
D) Tarımsal üretimde artış sağlanması
E) Teknolojiden yararlanmanın artması
31. Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) En yüksek zirve kıvrımlı dağlar üzerinedir
B) Dağların yükseltisi doğudan batıya doğru
gidildikçe artmaktadır
C) Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca
uzanan sıradağlar kırılmaya oluşmuştur.
D) Ülkenin batısında çok sayıda volkanik
dağ vardır.
E) Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki
dağlar üzerindedir.
32. Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
azdır?
A) Eski dünya karaları arasında merkezi bir
konuma sahip olmasının
B) Uluslar arası deniz ulaşımı açısından
önemli bir bölgede bulunmasının
C) Önemli petrol ve doğal gaz yataklarına
sahip ülkelere komşu olmasının
D) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının
ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin
görülmesinin
E) Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi
olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu
olmasının
33. Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun
fazla olmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi daha azdır?
A) Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla
olmasının
B) Endüstrinin gelişmiş olmasının
C) Önemli yer altı kaynaklarına sahip olmasının
D) İklim koşullarının elverişli olmasının
E) Tarıma elverişli geniş topraklara sahip
olmasının
34. Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve
sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri
göz önüne alındığında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Özellikle 1950’den sonra tarım sektöründe
çalışanların oranı sürekli azalmıştır.
B) En düşük nüfus artış hızı 1940-1945 yılları
arasındadır.
C) Yıllık nüfus artış hızının fazla olduğu dönem
1955-1960 yılları arasındadır.
D) Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus,
kırsal nüfustan daha fazla olmuştur.
E) Cumhuriyet Dönemi’nde ilk nüfus sayımı
1927 yılında yapılmıştır.
35. I. Gece ve gündüz süresine
II. Yarımada özelliğine
III. Yer şekillerinin çeşitliğine
IV. Orta kuşakta bulunmasına
Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden
esen meltem rüzgarlarının görülmesi,
yukarıdakilerden hangilerine
bağlanabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
• • • • 8 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 9 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
44. Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen
etmenler göz önüne alındığında
Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık
ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
fazladır?
A) Nitelikli iş gücü
B) Ham madde
C) Ulaşım
D) Enerji
E) Sermaye
45. Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki
ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin,
yolcu trafiğindeki payının daha
fazla olması beklenir?
A) İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan
Marmaray Projesi
B) Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı
Projesi
C) Bakü-Tiflis-Kars Deniz Yolu Hattı Projesi
D) Ankara-Eskişehir-Bursa Yüksek Hızlı
Tren Hattı Projesi
E) Rize-Erzurum arasında Ovit Dağı tünel
geçişi
46. Aşağıdakilerin hangisinde insanların
doğal çevre üzerindeki etkisi daha
azdır?
A) İstanbul Boğazı'nın her iki yakasını birbirine
bağlayan köprülerin yapılması
B) Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ile
Karagöl'ün tarım alanı oluşturmak amacıyla
kurutulması
C) Yatağan termik Santrali'nde elektrik üretilmesi
D) Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin
yaygın olması
E) inebolu – Abana arasındaki kıyı şeridinde
denizin doldurularak kara yolu yapılması
47. Türkiye'de bölgeler arasındaki gelişmişlik
farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan
biri de bölgesel kalkınma projeleridir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi,
bu projelerden biri olan Yeşilırmak
Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki
illerden değildir?
A) Samsun
B) Yozgat
C) Tokat
D) Amasya
E) Çorum
40. I. Maki
II. Bozkır
III. Çayır
IV.Çiçekli bitkiler ve orman
Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları
verilmiştir.
Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu
yerlerde doğal koşullara uygunluk
ve üretimdeki verimlilik bakımından
sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi
ve hayvancılık faaliyetlerinin
yapılması beklenir?
I II III IV
A) Koyun sığır Arıcılık Kıl keçisi
B) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
C) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
D) Koyun Kıl keçisi Arıcılık Sığır
E) Arıcılık Koyun Kıl keçisi Sığır
41. Aşağıda verilen termik santrallerde
kullanılan enerji kaynakları göz önüne
alındığında hangisinin, hava kirliliği
üzerindeki etkisinin daha az olması
beklenir?
A) Ambarlı
B) Yatağan
C) Seyitömer
D) Çatalağzı
E) Soma
42. Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda
tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki
ovalara göre daha fazla olmasının temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
B) Toprak çeşitliliğinin fazla olması
C) İklim koşullarının elverişli olması
D) Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması
E) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması
43.Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek
büyümesine karşın, dış alımı karşılama
oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Dış satımdaki turizm gelirleri payının
artmasının
B) Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın
fazla olmasının
C) Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının
D) Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda
tüketilmesinin
E) İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın
yüksek olmasının
• • • • 10 • • • • Diğer sayfaya geçiniz. • • • • 11 • • • • Diğer sayfaya geçiniz.
54. Hukuk kuralları arasında aksine bir
hukuksal işlem yapılması mümkün
olmayan kurallara ne ad verir?
A) Tanımlayıcı kurallar
B) Yorumlayıcı kurallar
C) Emredici kurallar
D) Tamamlayıcı kurallar
E) Yedek kurallar
55. Türk hukukunda olağan hallerde evlenme
yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın
tamamlanması
B) Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından
21 yaşın tamamlanması
C) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından
17 yaşın tamamlanması
D) Kadınlar ve erkekler yaşının 16 yaşın
tamamlanması
E) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından
14 yaşın tamamlanması
56. Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Borçlunun borca aykırı davranışı halinde
özgürlüğünün kısıtlanması mümkün
değildir.
B) Borçlunun sorumluluğu mal varlığı sorumluluğudur.
C) Borçlunun borca aykırı davranışı nedeniyle
sorumluluğu ortaya çıkar.
D) Borçlunun mal varlığı sorumluğu sınırsız
olabileceği gibi, durumun niteliğine
göre sınırlıda olabilir.
E) Borçlu, şahıs varlığı ile de koşulları varsa
sorumlu tutulabilir.
57. Aşağıdakilerden hangisi bozulması
kamu düzeninin ihlali anlamına gelmez?
A) Genel ahlak B) Genel sağlık
C) Esenlik D) Güvenlik
E) Genel inanç
48. Türkiye'de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte,
bu da turizm gelirlerinin ekonomideki
payını giderek artırmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki turizm etkinliklerinden
hangisinin, ülke ekonomisine
yıl boyunca katkı sağlaması beklenir?
A) Deniz turizmi
B) Akarsu turizmi
C) Kış turizmi
D) Kaplıca turizmi
E) Yayla turizmi
49. I. Kanun hükmünde kararname
II. Tüzük
III. Yönetmelik
IV. Genelge
Yukarıdakilerden hangileri, sadece
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız I C) I ve II
D) I, II ve IV E) I, II ve III
50. 1982 Anayasası'na göre, Bakanlar
Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri arasından atanması zorunlu değildir.
B) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması
kanunla düzenlenir.
C) Bakanların görevine doğrudan doğruya
Başbakan son verilebilir.
D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.
E) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri arasından atanır.
51. 1982 Anayasası'na göre, ara verme
ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet
Meclisinin toplantıya çağrılması
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun
istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırır.
B) Meclis Başkanı, doğrudan doğruya kendisi
Meclisi toplantıya çağırabilir.
C) Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi
üzerinde Meclis Başkanı, Meclisi
toplantıya çağırır.
D) Başbakan, doğrudan doğruya kendisi
Meclisi toplantıya çağırabilir.
E) Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya
kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.
52. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi
için en az kaç milletvekilinin
yazılı teklifi gerekir?
A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35
53. I. Kamu iktisadi teşebbüsleri
II. Ticaret odası
III. Hukuk fakültesi
IV. İl özel idaresi
Yukarıdakilerden hangileri, yönetmelik
yapma yetkisine sahip değildir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) III ve IV
D) I, II ve IV E) I ve II

 

ozel.20120228222638.jpg

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum