2013 Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği

2013 Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği

2013 Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği

 

12 Mart 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28585
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA
ATAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı giriş sınavının usul ve esasları ile müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aranacak nitelikleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları ile bu kadrolara atanacak adayları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 26/A ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Adalet Bakanını,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Giriş sınavı: Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı için yapılan yazılı sınav ve mülakatı veya Kamu Personeli Seçme Sınavı ve mülakatı,
d) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere müdür yardımcılığı unvanında fiilen çalışılan süreyi,
e) Komisyon: Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı giriş sınav komisyonunu,
f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
g) Müdür: Denetimli serbestlik müdürünü,
ğ) Müdür Yardımcısı: Denetimli serbestlik müdür yardımcısını,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müdür Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar
Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 5 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,
c) KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde ilanda belirtilen KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak,
şartları aranır.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 - (1) Başvuru ve sınav yeri, tarihi, şekli, sınav konuları, KPSS puan türü, sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı, diğer hususlar ile istenecek belgeler başvuru tarihinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete'de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlığın resmî internet sayfasında ilân edilir.
Başvuru şekli ve başvuruda istenen belgeler
MADDE 7 - (1) Sınav başvuruları, elektronik ortamda kabul edilir. Gerekli görülmesi hâlinde elden veya posta ile başvuru yöntemi de kullanılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Başvuru Formu,
b) KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ç) 1 adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
(3) Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Giriş sınavı usulleri
MADDE 8 - (1) Müdür yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır.
(2) Müdür yardımcılığı mesleğine giriş sınavı;
a) Yazılı sınav puanına göre yapılacak sıralama ve mülakat,
b) KPSS puanına göre yapılacak sıralama ve mülakat,
usullerinden biriyle yapılır.
Yazılı sınav şekli ve değerlendirme
MADDE 9 - (1) Yazılı sınav; Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM, üniversiteler veya kamu kurumlarından birine de yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav; genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgisi konularından oluşur. Buna göre;
a) Genel kültür ve genel yetenek: Türkçe, Matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Türkiye coğrafyası ve temel yurttaşlık bilgisi,
b) Alan bilgisi: Anayasa hukuku, idare hukuku, medenî hukuk genel hükümleri, ceza hukuku genel hükümleri, ceza infaz hukuku, ceza usul hukuku ve kamu maliyesi,
konularını kapsar.
(3) Yazılı sınavda; genel yetenek ve genel kültür soruları ile alan bilgisi soruları kendi aralarında eşit olarak puanlanmak suretiyle, genel yetenek ve genel kültür soruları yüzde otuz, alan bilgisi soruları yüzde yetmiş puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.
(4) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir.
Mülakat ve değerlendirme
MADDE 10 - (1) Yazılı sınav usulüyle alım yapılması halinde, bu sınavda en az 70 puan alanlar arasından en yüksek puandan başlanarak sınav ilanında belirtilen kadronun en fazla dört katı aday mülakata çağrılır.
(2) İlanda belirtilen KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde, sınav ilânında belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı aday en yüksek puandan başlanarak mülakata çağrılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre mülakata çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata çağrılır.
(4) Mülakat sırasında adaylar;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Temsil kabiliyeti,
c) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
(5) Adaylar, Komisyon başkan ve üyeleri tarafından dördüncü fıkrada yazılı niteliklerin her biri için en fazla yirmi beş puan verilmek suretiyle toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
(6) Mülakatta başarılı sayılabilmek için başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. En yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste Komisyon tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir.
Sınav komisyonu
MADDE 11 - (1) Komisyon, Genel Müdürlükten bir genel müdür yardımcısı başkanlığında, Genel Müdürlükten iki, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Personel Genel Müdürlüğünden birer üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Geçerli bir mazereti sebebiyle herhangi bir üyenin sınav komisyonuna katılamaması halinde aynı birimden başka bir üye görevlendirilir.
(3) Sınav komisyonu üyelerinin görevlendirilmesinde Bakan Olur'u alınır.
(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 12 - (1) Nihai başarı listesi, adayların yazılı sınav puanı veya KPSS puanı ile mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır.
(2) Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav uygulanmışsa yazılı sınav puanı, uygulanmamışsa KPSS puanı, mülakat puanı, lisans diploma notu daha yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
(3) Başarılı olan asıl ve varsa yedek adayların isimleri nihai başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilir.
Sınav sonucuna itiraz ve değerlendirme
MADDE 13 - (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi işgünü içinde yazışma adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresini içeren adaya ait isim ve imzalı dilekçe ile doğrudan Genel Müdürlüğe ya da Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına itiraz edilebilir.
(2) Süresinde verilmeyen veya birinci fıkrada yazılı şartları taşımayan dilekçeler dikkate alınmaz.
(3) İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en geç otuz gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir ve verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir.
(4) Değerlendirme sonuçları, ilgililerin dilekçelerinde belirttikleri yazışma adreslerine gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğe Atanma
Sınavıkazananlardan istenecek belgeler
MADDE 14 - (1) Sınavı kazananlardan;
a) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
b) Sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan,
ç) Adlî sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyan,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyan,
e) Mal bildirim beyannamesi,
f) 1 adet fotoğraf,
istenir.
Müdür yardımcılığına atanma
MADDE 15 - (1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlardan giriş sınavında başarılı olup atanmaya hak kazanan ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adaylar müdür yardımcısı olarak atanır.
(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın yasal süresi içerisinde görevine başlamayan veya atanma hakkından feragat eden adayların atama işlemi iptal edilir.
(3) Atanmaya hak kazanan adaylardan bir kısmının çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi veya memuriyetten çekilmesi gibi nedenlerle kadroların boşalması halinde, aynı sınav sonucu oluşan nihaî başarı listesindeki sıraya göre yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bu atama, bir sonraki sınavın ilân tarihine kadar ve her halde müdür yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanının yapıldığı tarihten itibaren iki yılı aşamaz.
Müdür yardımcılığından müdürlüğe, müdürlükten müdür yardımcılığına atanma
MADDE 16 - (1) Müdür yardımcılığı kadrosunda en az üç yıl hizmet süresi bulunanlar arasından; eğitim kariyeri, liyakati, temsil ve yönetim kabiliyeti ile performans durumlarına göre başarılı sayılanlar Bakanlıkça müdür kadrosuna atanabilir.
(2) Müdür olarak atananlardan bu görevde kalmasında hakkındaki adli veya idari soruşturma nedeniyle ya da denetim raporlarına göre sakınca görülenler ile hizmet ve performans durumlarına göre başarısız bulunanlar müdür yardımcısı olarak atanabilir.
(3) 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi kapsamında alt bölgelerde görev yapan müdürler, talep halinde veya ihtiyaç durumuna göre üst bölgelere müdür yardımcısı olarak atanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Müdür ve müdür yardımcılarının eğitimi
MADDE 17 - (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Genel Müdürlükçe veya Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığınca mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile temsil kabiliyeti kazanmak üzere eğitime tâbi tutulur.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum