37 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtilmektedir.

37 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtilmektedir.

KPSS taban puan ve ikamet şartsız farklı unvanlarda 37 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtilmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS taban puan ve ikamet şartsız lise-üniversite mezun farklı unvanlarda 37 sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasını (2 Ağustos 2021) takip eden 15 gün içinde yapacaklardır.
 
Alınacak personellerin unvan ve sayıları

31 Hemşire, 1 Biyolog, 5 Sağlık Teknikeri.

ÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci
maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS
(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37
Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.
NO UNVANI
KADRO
ADEDİ
KPSS PUAN
TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden mezun olmak. En az 15 (on beş) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 10
(on) yıl Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak
çalışmış olmak ve Ameliyathane Hemşireliği eğitim
sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
2 Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden mezun olmak. En az 10 (on) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 5
(beş) yıl Kardiyoloji Servisinde Hemşire olarak
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
3 Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl Koroner
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek.
4 Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 
5 Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
6 Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden mezun olmak. Neonatal Resüsitasyon
Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak. En az
3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
7 Hemşire 1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -
Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının
birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
8 Hemşire 12
2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi
lisans programından mezun olmak. Sağlık Bakanlığı
Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip
olmak veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde
Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu
belgelendirmek
9 Hemşire 12
2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi
lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
10 Biyolog 1
2020
KPSS P3
Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler
Biyoloji lisans programından mezun olmak.
TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm
Belirsizliği (Deney Laboratuvarları için) Eğitimi
Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
11 Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun
olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve
Ölçüm Belirsizliği (Deney Laboratuvarları için)
Eğitimi belgesine sahip olmak ve bunu
belgelendirmek. 
12 Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans
programından mezun olmak.
13 Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans
programından mezun olmak. En az 5 (beş) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunları belgelendirmek.
14 Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin
İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Kalibrasyon
Laboratuvarları için) Eğitim Belgesine sahip olmak
ve bunu belgelendirmek.
15 Sağlık
Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik,
Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil
Yardım önlisans programlarının birinden mezun
olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Transport Ventilatör,
Defibrilatör, Monitör ve E.K.G. Cihazı eğitim
sertifikalarına sahip olmak. En az 3 (üç) yıl
Ambulans mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak.
- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans
mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas
alınacaktır.
Özel Şartlar:
- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olması.
- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler
yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde yapılabilecektir.
- Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli
evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır.
- Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk
kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona
başvurma vb.)
- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru
yapamayacaktır.
- Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS
kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu
Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru
yapabileceklerdir.
- Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek
kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI
çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul
edilmeyecektir.
- Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul
edilmeyecektir.
- Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme
yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan
başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi
belirlenecektir.
- Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler,
başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.
- İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir.
ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları
taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM
İlan ile ilgili sorular için; 0(286) 218 00 18 - Dahili: 10122 - 10121 - 10123 - 10132 -
10120 - 10119 

Adaylarda ortak nitelikler (37 personel)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak, 2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türünden puan almış olmak, Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olmak, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmamak, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak şartları aranmaktadır.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.