4000 TL -7000 TL arası maaş ile üniversitede çalışacak en az lise mezunu İş başvurusu

4000 TL -7000 TL arası maaş ile üniversitede çalışacak en az lise mezunu İş başvurusu

Üniversitede çalışacak en az lise mezunu İş başvurusu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2’nci maddenin (b)
fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVAN
KODU
UNVANI
KPSS
PUAN
TÜRÜ
ADET ARANILAN NİTELİKLER
HM01 HEMŞİRE KPSS
(P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu
olmak. İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına Sahip Olmak.
2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60
Puan Almış Olmak.
HM02 HEMŞİRE KPSS
(P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu
olmak. Alanında En Az 3 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020
Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan
Almış Olmak.
HM03 HEMŞİRE KPSS
(P3)
1
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü
Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Alanında
En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
HM04 HEMŞİRE KPSS
(P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu
olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az
60 Puan Almış Olmak.
HM05 HEMŞİRE KPSS
(P3)
1
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü
Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Alanında
En Az 2 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
ST1
SAĞLIK
TEKNİKERİ
KPSS
(P93)
1
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil
Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Ön
Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Ön Lisans
Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 4 Yıl Deneyime
Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
En Az 70 Puan Almış Olmak.
ST2
SAĞLIK
TEKNİKERİ
KPSS
(P93)
1
Radyoloji, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans
Mezunu Olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında
En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. Manyetik Rezonans
Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi Sertifikalarına
Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
En Az 70 Puan Almış Olmak.
ST3
SAĞLIK
TEKNİKERİ
KPSS
(P93)
1
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez
Teknolojisi Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun
Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En
Az 70 Puan Almış Olmak. 
DS1
DİĞER
SAĞLIK
PERSONELİ
KPSS
(P93)
1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans
Programından mezun olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden
Sonra Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020
Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan
Almış Olmak.
DS2
DİĞER
SAĞLIK
PERSONELİ
KPSS
(P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk
Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümünden Mezun
Olmak. Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak.
2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60
Puan Almış Olmak.
DS3
DİĞER
SAĞLIK
PERSONELİ
KPSS
(P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi
Teknisyenliği Alanından Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
DS4
DİĞER
SAĞLIK
PERSONELİ
KPSS
(P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Diş Protez Teknisyenliği
Alanından Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır. 
11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini;
çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük
veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim
Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
16- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
 Başvuru Yeri/Adresi:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi
Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA
Başvuru Tarihleri:
Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru
formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile
yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek
gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge
kabul edilecektir.)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)
6- Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Tecrübe belgesi, (İstenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler
Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren 5 (beş)
iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim
edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını
kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır

İLANLARI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN TÜRKİYENİN EN İYİ YOUTUBE İŞ İLANLARI KANALINA TIKALYIP ABONE OLUNUZ

İŞ İLANLARINI İLK BİZDEN DİNLEYİN TÜM TÜYOLARI KAPIN YOUTUBE İŞ İLANLARI KANALIMIZA ABONE OLUN HERKESTEN ÖNCE İLK SİZ İŞE GİRİN TIKLAYINIZ

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN TIKLA CEP UYGULAMAMIZLA İŞ İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.