5 Bin 100 TL Maaşla Yeni ZABITA Alımı Başvuruları Alınacak

5 Bin 100 TL Maaşla Yeni ZABITA Alımı Başvuruları Alınacak

Başvurular ikamet şartsız olmakla birlikte sadece şahsen yapılabilecektir. İşte başvurulara dair diğer şartlar:

BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını 4-6 Ağustos 2021 tarihlerinde yapabileceklerdir. Başvurular ikamet şartsız olmakla birlikte sadece şahsen yapılabilecektir. İşte başvurulara dair diğer şartlar:

MEZUNİYETLER

Zabıta alımları için herhangi lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir.

KPSS - EHLİYET ŞARTLARI

Adayların başvuru için KPSS’den en az 70 puan alması gerekiyor. Ayrıca en az B sınıfı sürücü belgesi olan adaylar başvuru yapabilir

DİYARBAKIR İLİ, EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Eğil Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla
belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 9 1 Herhangi bir
Lisan programından mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/Kadın P3
En az
70
Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Eğil Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrosuna başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.egil.bel.tr) temin
edeceklerdir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
c) Diploma ve mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı örneği ( Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
ğ) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
h) 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 04.08.2021’den 06.08.2021 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında Eğil Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 13.08.2021 tarihinde Belediyemizin www.egil.bel.tr resmi
internet sayfasından ilan edilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Ayrıca, adaylara resmi yazılı olarak adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
d) Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 18.08.2021 –
20.08.2021 günleri ve tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 10:00 başlayacaktır. Sözlü Sınav ve
Uygulamalı Sınav EĞİL BELEDİYESİ – Yenişehir Mah Eğitim Cad. No: 2 Eğil / DİYARBAKIR
adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
 konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve
asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
internet sayfasından (http://www.egil.bel.tr) ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkını sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.