5 bin personel alımı başvuruları 8 Şubat’ta

5 bin personel alımı başvuruları 8 Şubat’ta

5 bin personel alımı başvuruları 8 Şubat’ta başlıyor

 Adalet Bakanlığı, başvuruların, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden 8 Şubat-18 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağını belirtti.

ADALET BAKANLIĞI 2021 YILI  5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Adalet Bakanlığı 5.000 (Beş bin) Personel alımı başvuruları 8 Şubat 2021 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 18 Şubat 2021 Perşembe günü gece 23:59'da sona erecektir.

Başvuruyu yapacak adaylar 8 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakı aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir.

Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz

 Adalet Bakanlığı, başvuruların, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden 8 Şubat-18 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağını belirtti.

ADALET BAKANLIĞI 2021 YILI  5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Adalet Bakanlığı 5.000 (Beş bin) Personel alımı başvuruları 8 Şubat 2021 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 18 Şubat 2021 Perşembe günü gece 23:59'da sona erecektir.

Başvuruyu yapacak adaylar 8 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakı aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir.

Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz

Bakanlığımızca 5000 (beşbin) uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak, “2021 Adalet
Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı” 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.
B- Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil
imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP
Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden 8 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında
alınacaktır. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 18 Şubat 2021
Perşembe günü gece 23:59'da sona erecektir. Başvuruyu yapacak adaylar 8 Şubat 2021 –
18 Şubat 2021 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakı aynı internet adresinden
elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzumuzu
inceleyebilirsiniz (Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız).
https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_aday_basvuru_kilavuzu.pdf
C- Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Mayıs 2021 Pazar günü saat
10.00’da tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (AnadoluAvrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.00’da
başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir. Adayların sınavda uyması gereken kurallar Ek1’de yer almaktadır.
D- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Anadolu Üniversitesi’nin
sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav soruları 100 adet olup, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap
şıklı ve 2 (iki) kitapçık türünde olacaktır. Cevap kâğıtları Anadolu Üniversitesi tarafından
değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış
cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması
durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı
sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı
sayılacaktır. 
2/8
E- Uzlaştırmacı sınavına başvuracakların;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Tam ehliyetli olmak,
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
 ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden
mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal
bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek
öğrenim yapmış olmak,
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,
e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,
Şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.
F- Sınava başvurular:
Sınava başvuracak adaylar, başvurularını 8 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında
elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle
https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet
adresi üzerinden ilgili alanları doldurup, istenilen belgeleri okunaklı biçimde elektronik ortama
aktararak göndereceklerdir.
Adaylar, elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak
suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal)
internet adresi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanları doldurup, aşağıdaki evrakı tek
tek tarayarak ya da fotoğraflarını çekerek sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir:
1- Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,
2- Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu
gösteren diploma veya bitirme belgesi sureti. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da
gönderilebilecektir.
3- Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden;
mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir
belge (transkript). Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir.
Transkriptlerin okunaklı olması gerekmektedir. Adaylar sisteme taradığı transkripti ve
diğer tüm belgeleri, taradıktan sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmelidir.
4- Yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal
bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili 
3/8
fakültelerin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair
verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi),
5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu
nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.
NOT: İki yıllık önlisans öğreniminden sonra dört yıllık yüksek öğrenimini dikey
geçiş ile tamamlayanların hem ön lisans hem de lisans diplomaları veya bitirme belgelerinin
suretleri ile not dökümlerini sisteme eklemeleri gerekmektedir. Bu durumda, iki yıllık ön
lisans öğreniminden sonra lisans öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayan adayların hem ön
lisans hem de lisans diplomalarını veya bitirme belgelerini birlikte tarayarak tek evrak
halinde “DİPLOMA” sekmesine, ilgili ön lisans ve lisans transkriptlerini birlikte tarayarak
tek evrak halinde “TRANSKRİPT” sekmesine yüklemeleri gerekmektedir.
Sınav başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında eksik veya hatalı durumlar tespit
edildiğinde söz konusu eksikliklerin “Uyap Uzlaştırmacı Portal” (başvurunun yapıldığı
https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp adlı internet adresi) üzerinden
giderilmesi istenecektir. Bu nedenle, adayların söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri
gerekmektedir.
NOT: Yapılan başvurularda; istenen başvuru evraklarından birinin eksik olması halinde,
Daire Başkanlığımız tarafından, sınav başvurusunun yapıldığı UYAP Uzlaştırmacı Portal
üzerinden tüm evrak iade edilecektir. Bu durumda adayların diğer belgelerinde herhangi bir işlem
yapmadan, sadece eksik veya hatalı olması nedeniyle iade edilen evraktaki hata veya eksiği
giderip, ilgili evrakı taratıp tekrar göndermesi gerekmektedir.
Sisteme yanlış evrak aktaran veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin
başvuruları kabul edilmeyecek ve Anadolu Üniversitesine gönderilecek başvuru listesine
alınmayacaklardır.
Adayların, https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp internet adresi
(UYAP Uzlaştırmacı Portal) üzerinden gerçekleştirdiği başvuruda sisteme aktardıkları evrak ile
belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, başvurusunda sisteme aktardığı evrak
ile beyan ettiği bilgilerinin eksik ve yanlış olması sebebiyle doğacak sonuçlardan sorumlu
olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 
4/8
Adayların başvurularının kontrolü Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların
T.C. Kimlik numaralarını içeren liste 15 Mart 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesine
gönderilecektir.
G- Başvuru ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları
taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının
https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/ internet adresinde 15 Mart 2021 tarihinde ilân
edilecektir. Başvuru esnasında, soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile sınava
girebilme hakkını taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine
bildirilecektir.
Uzlaştırmacı sınavına başvuru şartlarını taşıyanlara ilişkin liste Anadolu Üniversitesi’ne
gönderildikten sonra listedeki adayların, Üniversite tarafından 22 Mart 2021 – 2 Nisan 2021
tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır. Aday listesinde yer alan adaylar, sınav
başvurularını Üniversite’nin “Sınav Hizmetleri” web sitesi (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr)
üzerinden, sınav takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklar ve sınav merkezlerini
seçeceklerdir. Bu listede bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi
dolduktan sonra, adaylar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır.
Adaylar sınav başvurusu esnasında başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili
olarak Üniversite ile iletişime geçecektir. (E-Posta: sinavdestek@anadolu.edu.tr)
Sınav başvurusu için her aday Üniversiteye KDV dahil 190 (yüz doksan) TL ödeyecektir.
Ödeme, sınav başvurusu esnasında Üniversite’nin Sınav Hizmetleri Sistemi üzerinden kredi/banka
kartı vasıtasıyla yapılacaktır. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Başvurusu geçersiz
sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan
veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için
birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin
doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, Üniversite’ye sınav başvurularını
tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb.
taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı
şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, 
5/8
kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve
yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde
belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak
dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun
görülen şekilde sınava alınacaklardır.
H- Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav
tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş Belgeleri”, Üniversite tarafından
hazırlanacak ve 3-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden adayların
erişimine açılacaktır.
I- Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik
Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici
Kimlik Belgesi) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava
girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri sınav görevlilerince yapılacak olup,
eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
Sınav başvurusu alınırken Üniversite tarafından adaylardan HES (Hayat Eve
Sığar) Kodunun girilmesi talep edilecek, sınav öncesinde ve adayların sınav binasına alınmasında
gerekli kontroller yapılacaktır. Yapılan kontroller sonucunda, riskli olduğu tespit edilen adaylar
sınav binasına alınmayacaktır. Bu nedenle sınava alınmayan adaylar için belirlenecek bir tarihte
Eskişehir’de ek sınav yapılacaktır. Benzer nedenle ek sınava da alınmayacak adaylar için ayrıca
bir sınav yapılmayacaktır.
Sağlık Bakanlığının yayımladığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri
doğrultusunda Covid-19 (+) olan, Covid-19 temaslısı olan veya sınav binasına giriş esnasında
vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli adaylar için tutanak düzenlenecek ve sınav binasına
alınmayacaktır. Belirtilen sebeplerden dolayı sınava giremeyen adaylar sınav ücreti iadesi talep
etmesi durumunda sınav ücretleri iade edilecektir. İade işlemi için adayların sınav başvuru
sayfasında yer alan iade dilekçesini doldurarak dilekçe üzerinde belirtilen adrese ulaştırması
gerekmektedir. Başvurular sınavdan sonraki gün Üniversite’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden
başlayacak olup adayların 5 iş günü içinde iade dilekçelerini doldurup, dilekçe üzerinde bulunan
adrese göndermeleri gerekmektedir. İlgili tarihler arasında talep edilmeyen başvurular dikkate
alınmayacaktır. 
6/8
Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını 10-12 Mayıs 2021
tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav
İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz
türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu
formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında
veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sorularına yönelik
yapılan itirazların değerlendirme sonucu Üniversite tarafından adaylara duyurulacaktır.
J- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/ internet
adresinden T.C. Kimlik Numarası ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç
belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ
hükmündedir.
Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 20-24 Mayıs 2021 tarihleri arasında
Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu
vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden
kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru
şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarına yönelik itiraz sonuçları ilgililere 28
Mayıs 2021 tarihinde Başkanlıkça yazılı olarak bildirilecektir.
DUYURULUR
7/8
Ek-1: Sınav Kuralları
1. Sınav süresi 150 dakikadır.
2. Sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
4. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine
 bırakınız.
5. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.
6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak
imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait
cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.
7. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların
sınavları geçersiz sayılır.
8. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz
sayılır.
9. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine
başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
13. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.
14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki
boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
15. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların
sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli
eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil
cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar, cep telefonu, cep
bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli
eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine
geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık
malzemeleri ve araçları yanında bulundurmak,
c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
 ç) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
d) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme
yapmak,
e) Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,
f) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek,
sınav salonu dışına çıkarmak,
g) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
h) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak,
16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

İLAN KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 1000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.