50 KADROLU ZABITA MEMURU ALIMI YAPILACAKTIR

50 KADROLU ZABITA MEMURU ALIMI YAPILACAKTIR

ZABITA MEMURU ALIMI YAPILACAKTIR

Kadrolu memur alımı statüsünde gerçekleştirilecek olan alımlar için görev hakkı kazanan adayların Şişli Belediyesi sınırları içerisinde hizmet verecekleri ve hem daimi hem de tam zamanlı olarak görev yapacakları açıklandı.

Belediye personel alımı için 50 kişilik kontenjan açıldı. 8. Dereceden GİH sınıfı mensubu olarak kadrolu olacak personeller için sadece Zabıta Memuru unvanı ile görevlendirme yapılacaktır. 

2021 Nisan alımları dahilinde ilan edilen memur alımları için başvuru yapacak olan adayların 19 Nisan 2021 tarihi ile 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır.

Başvuru Şartları

KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranan alımlar için erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Lisans mezunu olan adayların en az B sınıfı veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır.
isli-belediyes.jpg
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,
70 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kuru ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 19 Nisan 2021 – 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında
mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul
adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim
etmeleri gerekmektedir.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
a. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.sisli.bel.tr resmi
internet sayfasından ilan edilecektir.
c. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
e. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda
belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Şişli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve
uygulamalı sınav 25 Mayıs 2021 tarihinde başlamak üzere Merkez Mahallesi Darülaceze
Caddesi No: 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı Ana Hizmet
Binası 5 kat Brifing Salonunda yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde
bitirilemez ise ertesi gün ve sonraki günde sınava devam edilecektir.
Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.
Sınav Konuları:
1. Sözlü Sınav:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2. Uygulamalı Sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100
tam puan üzerinden yapılır.
b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak
sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması
şarttır.
c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin
internet adresinde ilan edilecektir.
d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday
listeleri Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.
Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

 

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.