Aile Bakanlığı 1041 memur ve kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Aile Bakanlığı 1041 memur ve kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tarafından yeni yayınlanan ilana göre 2828 kanun çerçevesin de 1041 memur alımı ve kamu personeli alımı yapılacağını açıklandı

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesin de istihdam edilecek devlet korumasın da gençler için 6 Aralık 2022 ve 16 Aralık 2022 tarihleri arasında bulunan 10 günlük süreçte başvuruların alınacağı açıklandı.
Gençlerin istihdamı bünyesin de yayınlanan başvuru kılavuzuna göre, başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak elektronik başvuru yapılacaktır.

Alım Yapılacak Olan Kamu Kuruluşları Belli Oldu


Merkez ve Taşra teşkilatların da olmak üzere alım yapılacak kamu kurum ve kuruluşları sizlere verilmiştir. Aşağı da listesi bulunan kamu kurum ve kuruluşları bünyesinden hariç çeşitli üniversitelerde de alım yapılacağı açıklanmıştır.

Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Demiryolları Taşımacılık, Devlet Su İşleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yargıtay Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü.

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM
EDİLECEKLER İÇİN 2022 ARALIK DÖNEMİ
TERCİH KILAVUZU
 ADAYLARIN DİKKATİNE:

Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak hak sahiplerinin kılavuzda yer alan
açıklamaları ve hak sahiplerinden talep edilen genel ve özel şartları dikkatle okumaları, yalnızca
şartlarını taşıdıkları kadro veya pozisyona tercihte bulunmaları bir zorunluluktur. Şartlarını
taşımadıkları kadro veya pozisyona tercihte bulunan hak sahiplerinin yerleştirilmeleri/yerleştirilseler
dahi atanmaları mümkün değildir. Hak sahiplerinin, kendilerinin ve diğer hak sahiplerinin mağdur
olmaması için bu hususa azami dikkat göstermeleri gerekmektedir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkından yalnızca
bir kere yararlanılabilecek olduğundan hak sahiplerinin tercihlerini yaparken bu hususu dikkate
almaları ve çalışmak istedikleri kurumları tercih etmeleri önem arz etmektedir.
Hak sahiplerinin yerleştirilmesi işlemlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğünce belirlenen hak sahiplerine ilişkin listeler ve bu listelerde yer alan öğrenim
düzeyleri dikkate alınacaktır. Genel Müdürlükçe belirlenen 2022 Aralık dönemine ait hak sahibi
listesinde yeralmayan kişilerin tercih işlemlerine katılması mümkün bulunmamaktadır. İlgililerin, hak
sahipliğinin belirlendiği döneme ait listedeki öğrenim düzeyinden daha alt bir öğrenim düzeyinden
yerleştirme işlemlerine katılmaları veya yerleştirilmeleri de mümkün değildir. Daha üst bir öğrenim
düzeyinden mezun durumda olan adayların Genel Müdürlük kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini
güncellemeleri halinde güncellemeyi takip eden ve hak sahibi belirleme süresi geçmemiş ilk
yerleştirme döneminde tercih işlemlerine katılabilmeleri mümkündür. Bu durumda olan hak
sahiplerinin öğrenim düzeylerini güncellemeyerek alt öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları halinde
yerleştirilseler dahi atama işlemleri gerçekleştirilmez.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Ankara
1
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yerleştirme yapılacaktır.
1.2 Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci
maddesi kapsamında;
a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,
b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile
yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,
c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona
erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak
hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.
Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının
kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir.
1.3 “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2022 Aralık Dönemi
Tercih Kılavuzu” 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uyarınca belirlenmiş olan kadro ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını
kapsamaktadır.
1.4 Hak sahibi olan bütün adayların (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi dahil) yerleştirme
işlemleri Kura yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
1.5 İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi kadrolar için yapılacak yerleştirme işlemlerinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler dikkate alınacaktır.
1.6. Bu kılavuzda gerekli yerlerde hak sahiplerini belirtmek üzere “aday/adaylar” ibaresi
kullanılacaktır.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara hak sahiplerince e-Devlet Kapısı kullanılarak
www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte
bulunmak isteyen hak sahiplerinin e-Devlet Kapısı’na giriş şifrelerine sahip olmaları
gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek
bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. eDevlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait
şifreyi almaları gerekmektedir.
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği
son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan
mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü (16 Aralık 2022) itibariyle
mezun durumda bulunmayan hak sahiplerinin, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları
2
yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri
için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1. Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 06 Aralık 2022-16
Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 16 Aralık 2022
gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.
3.2. Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları kadro ve pozisyonlarını
içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans
mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının, Tablo-4’te ilkokul, ortaokul ve ilköğretim
mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.
3.3. Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki
“Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size
uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren
Tablo-1, 2 ve 3’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda sırasıyla
ortaöğretim düzeyinden mezun olanlar için “2001”, önlisans düzeyinden mezun olanlar için
“3001” ve lisans düzeyinden mezun olanlar için 4001” kodları yer almaktadır.
Dolayısıyla “2001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da
taşımak kaydıyla) ortaöğretim düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar, “3001” kodunun yer
aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) önlisans düzeyinde
tercih yapabilecek bütün adaylar ve “4001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen
diğer şartları da taşımak kaydıyla) lisans düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar tercih
edebilirler.
Bu kodlar dışında karşısında nitelik kodu olarak belirli bir mezun olunan program kodunun yer
aldığı (örneğin lisans düzeyi için 4669-İnşaat Mühendisliği gibi) kadro ve pozisyonlara ise
yalnızca ilgili öğretim programından mezun olan ve dolayısıyla kadro ve pozisyonun karşısında
yer alan öğrenim koduna ilişkin niteliği taşıyan kişiler tercihte bulunabileceklerdir. (Örneğin
karşısında nitelik kodu olarak “4669-İnşaat Mühendisliği” bulunan bir kadro veya pozisyonu
lisans düzeyinden mezun adaylar arasından yalnızca inşaat mühendisliği lisans programından
mezun olan bir aday tercihte bulunabilecektir. Aynı öğrenim düzeyinde bulunsa dahi başka bir
programdan mezun bir kişinin bu kadro veya pozisyona tercihte bulunması veya atanması
mümkün değildir.)ü

ilan kılavuzu 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.