AKP'LİLER Bir Bir Kamuda işe giriyor

AKP'LİLER Bir Bir Kamuda işe giriyor

AK­P’­li ka­dın vekillerden bi­ri­nin eşi da­ha bü­rok­ra­si­de hız­la yük­sel­di. Ga­ze­te­por­t’­un ha­be­ri­ne gö­re; Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li Mi­ne Lök Be­ya­z’­ın eşi Ne­cat Be­yaz, bi­rin­ci de­re­ce kad­ro­lu Baş­ba­kan­lık Mü­şa­vir­li­ği­’n

Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz’ın eşi, Başbakanlık Müşavirliği’ne atandı.

tay.jpg

Be­ya­z’­a iliş­kin ka­rar­na­me; Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ve Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan im­za­lan­dı. Be­yaz, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da in­şa­at mü­hen­di­si ola­rak ça­lı­şır­ken, Tür­ki­ye İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’n­da gö­re­ve baş­la­mış­tı. Bu ara­da 50’ye ya­kın AK­P’­li es­ki ve­kil ve ve­kil ada­yı da bü­rok­ra­si­de çe­şit­li gö­rev­ler al­dı. Bü­yük bö­lü­mü ba­kan yar­dım­cı­sı olur­ken, ba­zı­la­rı da mü­şa­vir, müs­te­şar ya da ge­nel mü­dür ola­rak ka­muya atan­dı.

İŞTE AKP’NİN O ENİŞTELERİ:

AK­P’­de da­ha ön­ce de es­ki ve ye­ni ka­dın mil­let­ve­kil­le­ri­nin eş­le­ri ka­mu­da önem­li gö­rev­le­re ge­ti­ril­di. İş­te o isim­ler:
Ada­na Mil­let­ve­ki­li Fa­toş Gür­ka­n’­ın eşi Er­han Gür­kan Çev­re Ba­kan­lı­ğı­’na mü­şa­vir ola­rak atan­dı.
Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Fa­zi­let Çığ­lı­k’­ın eşi Baş­ba­kan­lık mü­şa­vi­ri ol­du.
Ai­le Ba­kan Yar­dım­cı­sı Aş­kın Asa­n’­ın eşi Ha­bib Asan, Türk Pa­tent Ens­ti­tü­sü Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­’na atan­dı.
Mar­din Mil­let­ve­ki­li Gö­nül Şah­ku­lu­be­y’­in eşi Meh­met Şah­ku­lu­bey de Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı­’na atan­dı.
Es­ki Ba­kan Sel­ma Ka­va­f’­ın eşi Ala­ed­din Ka­vaf, ETİ Zeo­lit Kim­ya Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş.’nin Ge­nel Mü­dü­rü ol­du.
Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Sa­fi­ye Sey­me­noğ­lu­’nun eşi Arif Sey­me­noğ­lu, Sa­na­yi Ba­kan­lı­ğı Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’na ge­ti­ril­di. n To­kat Mil­let­ve­ki­li Di­lek Yük­se­l’­in eşi de Ener­ji Ba­kan­lı­ğı­’n­da mü­şa­vir ol­du.GAZETEPORT

BUNUN GİBİ ÖZEL HABERLERİ YENİ MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAIZA TIKLA BEĞEN

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum