Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 kadrolu zabıta alımı yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 kadrolu zabıta alımı yapılacak

Kimler zabıta olabilir? Zabıta olmak için genel ve özel şartlar nelerdir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı şartları
Başvuru için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartları taşımak, T.C vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilişiği olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak ve KPSS’den en az 70 ve üzeri puan isteniyor.


 
Zabıta memuru alımı başvuru mezuniyetler
80 zabıta memuru GİH sınıfı 9. Derece kadrolara, 20 zabıta memuru GİH sınıfı 10. derece kadrolara olacak. Bu kapsamda mezuniyet itibarıyla şu şartları taşıması gerekiyor.

70 Zabıta Memuru alımı Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak,

20 Zabıta Memuru alımı Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak,

5 Zabıta Memuru alımı Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Rus Dili, Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Rusça)programlarının birinden mezun olmak,

5 Zabıta Memuru alımı Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) programlarının birinden mezun olmak gerekiyor.

Kimler zabıta memuru olabilir?
Zabıta memuru alımına başvuru için adayların daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması, erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olması, 30 yaşını doldurmamış olması, en az B sınıfı ehliyeti olması gerekiyor.

Kadrolu memur alımı başvuru süreci
Kadrolu 100 zabıta memuru alımı başvuruları alınacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru başvurusu için süreç Mayıs sonunda olacak. Başvurular 30 Mayıs- 3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde sadece şahsen olacak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kg dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları
teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasındanwww.antalya.bel.tradresi
üzerinden temin edilecektir.)Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının
çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri
ekleyeceklerdir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan
kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adayların, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmesi için;
1. 30 Mayıs- 3 Haziran ve6-10 Haziran 2022 tarihlerindemesai bitimine kadar (mesai
günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte,
sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren
Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan
başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:
1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve
uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip,16.06.2022tarihinde belediyemiz web
sayfası www.antalya.bel.tradresinde ilan edilecektir.Başvuruları kabul edilip sınava
çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri
ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesini” Belediyemizin resmi internet
sayfasından www.antalya.bel.trtemin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve
uygulamalı sınav20-24 Haziran, 27 Haziran- 1 Temmuz, 4-6 Temmuz 2022tarihleri
arasında Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı No:9 Muratpaşa/Antalyaadresinde bulunan
Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da
başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
SınavKonuları:
a) Sözlü sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav;kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ - SONUÇLARA İTİRAZ;
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b)Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve
asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
internet sayfasından (www.antalya.bel.tr)ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde
(www.antalya.bel.tr)ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.