Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen iş ilanı 2020

Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen iş ilanı 2020

AB tarafından ortaklaşa finanse edilen iş ilanı 2020

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA
KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ
PROJESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk
Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek Ekibinde
görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.
Projenin amacı işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların Mali Destek
Programı yoluyla işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını
ve kayıtlı istihdamda kalmalarını teşvik etmektir.
Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş sözleşmesine
istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli
süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri
bulunmayacaktır. İş sözleşmeleri 15 Mart 2022 tarihine kadar olup, yenilenmesi ve/veya
uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınav
aşamasında paylaşılacaktır.
POZİSYON
KİŞİ
SAYISI
GÖREV
YERİ
Yerel Destek Ekibi Lideri 1
İstanbul
(Anadolu Yakası Proje
Ofisi)
Yerel Proje Asistanı 1
İstanbul
(Avrupa Yakası Proje
Ofisi)
TOPLAM 2
1. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI
Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:
 Başvurulacak pozisyonlar için “Aranan Asgari Nitelikler” kısmında belirtilen nitelikleri
taşıyor olmak ve bu durumlarını ispatlar belgeleri başvuru evraklarıyla birlikte teslim etmek,
 Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave
bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi
isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Ön başvuru için beyan
yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave
bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 Kurum tarafından yürütülen bir AB Projesinde hali hazırda çalışmıyor olmak,
 Kurum tarafından yürütülmüş bir AB Projesinde daha önce çalışılmış olunması halinde, iş
sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.
2. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme; ön değerlendirme, kısa liste oluşturma ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır.
Ön değerlendirme aşamasında, adayların seçme sınavına katılabilmek için aranan genel şartlara
ve başvuru yapılan pozisyon için gerekli asgari niteliklere ilişkin belgeleri eksiksiz ve zamanında
teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya
belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile
yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü veya kargo ile
gönderimlerde gönderim tarihi esas alınacaktır.)
Kısa liste oluşturma aşamasında, adayların başvuru yaptıkları her bir pozisyon için aranan asgari ve
tercihi nitelikleri karşılayıp karşılamadıkları, özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden
değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak
sayılmayacaktır. Asgari niteliklerde aranan şartlardan birini sağlayamayan aday ilgili pozisyon için
elenmiş sayılacaktır. Asgari koşulları sağlayan adaylar ise 50 (elli) puan almış olacaklar ve elemeyi
geçmiş sayılacaktır.
Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler üzerinden adaylar
her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 50 (elli) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir
üye tarafından verilen puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacak ve elde edilen rakam, asgari
koşulları sağlayan adayların asgari puanına eklenerek, adayın kısa liste oluşturma aşamasındaki sınav
puanı elde edilecektir.
Daha sonra, ilanda belirtilen boş kadro sayısının 5 katı kadar aday, puan sıralaması göz önünde
bulundurularak kısa listeye alınacaktır. Listede yer alan sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip
olan adaylar da kontenjan sınırına bakılmaksızın kısa listeye dahil edileceklerdir. Kısa listeye alınan
adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sayfası www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecek
olup, adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. ANKARA’da yapılacak olan sözlü sınavın
tarihleri ve yeri ilanda ayrıca belirtilecektir.
Sözlü sınav aşamasında, öncelikle mülakat aşamasında değerlendirileceği belirtilen asgari
nitelikler belirtildiği şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak değerlendirilecektir. Asgari nitelikleri
karşılamayan aday doğrudan elenecektir. Asgari şartı sağlayan adayların kısa liste oluşturma
aşamasında belge üzerinden değerlendirilmiş olan asgari ve tercihi niteliklere ilişkin özellik ve
deneyimlerinin yanı sıra, başvurdukları pozisyona yönelik mesleki bilgileri, genel kültür düzeyleri ve
muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri vb. özellikleri değerlendirilecektir. Adaylar ayrıca
genel kültür düzeyleri, mesleki bilgileri, Türkiye’de sosyal güvenlik ve Türkiye’de kadınlara dönük
sosyal politikalar alanında belirlenecek sorulara da yanıt vereceklerdir.
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için sözlü sınav komisyonunun her bir üyesinden 100 
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
(yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik
ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Üyelerin verdiği notların aritmetik
ortalaması olarak hesaplanan sözlü sınav sonucu aynı zamanda adayın nihai değerlendirme sonucu
olacaktır. Nihai değerlendirme sonucuna göre başarılı olan adaylardan her bir pozisyon için en
yüksek puanı alan aday asıl ve sonraki aday(lar) ise yedek olarak belirlenip Sosyal Güvenlik Kurumu
web sayfası www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden (www.sgk.gov.tr) temin edilecek Başvuru Formu
(Job Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı1
ve aşağıda sayılan
diğer belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:
“Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Z-10 Numaralı Oda
Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara”
İstenilen belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki
bilgiler yer almalıdır:
- Adayın adı, soyadı ve TC Kimlik Numarası;
- Tercih edilen pozisyon adı (Örneğin, Yerel Proje Asistanı)
- “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı” ibaresi.
Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir.
Başvurular için son tarih 13/03/2020 Cuma günü mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla
yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra
başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü veya kargo ile gönderimlerde
gönderim tarihi esas alınır.)
İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar kbp@sgk.gov.tr
e-posta adresine iletilmelidir. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile)
kabul edilmeyecektir.
4. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:
 Başvuru dilekçesi (İlan metninin sonunda yer almaktadır. Dilekçedeki TC kimlik numarası,
isim, imza, tarih bölümleri doldurulmalı, kontrol listesi aday tarafından kontrol edilerek
işaretlenmelidir)
 Başvuru Formu (İlan metninin sonunda yer almakta olup, İngilizce doldurulması
gerekmektedir.)
 Özgeçmiş Formu (CV)
 Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı mülakatta istenecektir)
 SGK Hizmet Dökümü Belgesi

1Başvuru Formu, Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ilan metninin sonunda yer almaktadır. 
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
 Adayların spesifik alanlardaki mesleki deneyimini ispat etmek üzere, varsa işyerlerinden
veya ilgili Kurumdan alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları belli başlı
işleri ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri (Hizmet sürelerini hesaplamada
Çalışma Belgesi ile Hizmet Dökümü Belgesi arasında uyumsuzluk olursa, Hizmet Dökümü
Belgesi esas alınacaktır)
 Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş
sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır.)
 Kimlik belgesinin fotokopisi
 Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık problemi veya seyahat engeli olmadığına dair
beyan (İlan metninin sonunda yer almaktadır, sağlık raporu mülakat aşamasında
istenecektir)
 Kamuda istihdam edilmeye engel teşkil edecek Adli Sicil Kaydı olmadığına dair beyan
 Asgari ve tercihi niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda
olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını gerek
duyulduğu takdirde AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.
Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan, gerek duyulması halinde yukarıda belirtilen belgelere ek
olarak başka belgeler de istenebilecektir.
5. PERSONEL ALIMININ VE İLANIN İPTALİ:
Sosyal Güvenlik Kurumu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın personel alım ilanını geri
çekebilir ve gerekli gördüğü hallerde ilanı ve personel alımını herhangi bir aşamada iptal
edebilir. Bu durum başvuru sahipleri açısından hak ve sonuç doğurmaz.
6. POZİSYONLAR VE GÖREVLER:
Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için adayların sorumlukları ve iş tanımları aşağıda
listelenmiştir.
a) YEREL DESTEK EKİBİ LİDERİ:
İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR
Yerel Destek Ekibi (YDE) Lideri, SGK İstanbul İl Müdürlüğünde Yerel Destek Ekibinde tam
zamanlı olarak istihdam edilecektir. YDE Lideri, operasyonun yerel düzeydeki bütün aktivitelerini
koordine edecek, PDE Liderine ve ilgili ilin Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) üyesine karşı
sorumlu olacaktır.
Sorumluluklar:
 Merkezi destek ekibi üyeleri, yerel destek ekip üyeleri ve gerektiğinde Operasyon
Koordinasyon Birimi arasındaki iletişimi kolaylaştırarak operasyonun yerel düzeyde
uygulanmasını koordine etmek.
 Faydalanıcılara başvurularını yapma ve diğer süreçlerde rehberlik etmek.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
 İdari İşler Uzmanı ve yerel proje asistanları tarafından yapılacak işlere rehberlik etmek ve
izlemek.
 YDE üyelerini yönetmek ve denetlemek, gerektiğinde destek sağlamak, operasyonun
başarısı ve verimi için çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak.
 Operasyonun uygulanması için iş planları ve uygulama programları hazırlamak ve
uygulama sürecini yerel düzeyde yönetmek.
 Yerel düzeyde bütün operasyon çıktılarının gerektiği gibi zamanında hazırlanması,
tamamlanması ve teslim edilmesini sağlamak:
 Proje kapsamında yerel etkinlikler hazırlamak ve bu etkinliklere katılmak.
 Tanıtım kampanyası sürecinde yerel etkinlikler düzenlenmesine yardım etmek.
 YDE aktivitelerini PDE Liderine rapor etmek.
 İzleme ziyaretlerini koordine ve takip etmek.
 Yerel telefon servisini koordine ve takip etmek.
 PDE Lideri tarafından verilen, yerel düzeyde proje tanıtım kampanyası etkinlikleri ile ilgili
diğer görevleri ve raporlama işlerini yerine gitmek.
 Operasyon Koordinasyon Birimi tarafından verilen diğer işleri yapmak.
b) YEREL PROJE ASİSTANI
İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR
Yerel Proje Asistanı, SGK İstanbul İl Müdürlüğü’nde Yerel Destek Ekibi Birimi’nde tam zamanlı
olarak istihdam edilecektir. Yerel Proje Asistanı Proje Kayıt işlemlerini yapacak ve okul öncesi
eğitim ve/veya bakım kurumlarına izleme ziyaretine gidecektir. Diğer YDE üyelerine proje
boyunca yardım edecek ve YDE Lideri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir. YDE
Liderine karşı sorumlu olacaktır.
Sorumluluklar:
 Proje başvurularını almak.
 Okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumlarına izleme ziyareti gerçekleştirmek.
 İzleme ziyaretleriyle ilgili her tür belge, rapor ve anketi hazırlamak, arşivlemek ve
raporlamak.
 Proje toplantı ve organizasyonlarının rapor ve tutanaklarını hazırlamak.
 Yararlanıcı anne tarafından bildirime istinaden, kendisi, çocuğu ya da çocuk bakım
kuruluşunun bilgilerinde gerekli değişiklikleri Proje Bilgisayar Programı aracılığıyla
yapmak.
 Proje ile ilgili YDE Liderinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
7. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
Her pozisyon için adaylarda aranan nitelikler aşağıda sıralanmıştır. İstenen pozisyonların yanında
verilen kanıtlayıcı belgeler bilgi mahiyetinde olup, farklı türde kanıtlayıcı belgeler sunulabilir.
Belgelerin değerlendirilmesi İdarenin takdirdedir. 
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
YEREL DESTEK EKİBİ LİDERİ
ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
 Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık
yükseköğrenim) ya da sosyal güvenlik
ve/veya sosyal politika alanlarında en az 15
yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
(Diploma/Çalışma Belgesi veya SGK
Hizmet Dökümü)
 En 5 yıl profesyonel iş deneyimine sahip
olmak. (Çalışma Belgesi veya SGK Hizmet
Dökümü)
 En az 2 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip
olmak. (Çalışma Belgesi)
 AB veya diğer uluslararası
kuruluşlarca fonlanan projelerde en
az 1 yıl çalışmış olmak. (Çalışma
Belgesi)
 İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu
ve/veya vatandaşa doğrudan hizmet
verilen işlerde en az 1 yıl çalışmış
olmak. (müşteri temsilcisi, gişe
görevlisi, halkla ilişkiler vb.)
(Çalışma Belgesi)
 Sosyal politika, sosyal güvenlik,
vergi ya da benzer alanların yüksek
lisans derecesine sahip olmak.
(Diploma)
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
YEREL PROJE ASİSTANI
ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
 Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık
yükseköğrenim) ya da sosyal güvenlik
ve/veya sosyal politika alanlarında en az
15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
(Diploma/Çalışma Belgesi veya SGK
Hizmet Dökümü)
 En az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak.
(Çalışma Belgesi ya da SGK Hizmet
Dökümü)
 İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu
ve/veya vatandaşa doğrudan hizmet
verilen işlerde en az 6 ay çalışmış
olmak. (müşteri temsilcisi, gişe
görevlisi, halkla ilişkiler vb.)
(Çalışma Belgesi)
 1 yıl üzeri iş tecrübesine sahip
olmak. (Çalışma Belgesi ya da SGK
Hizmet Dökümü)
 AB tarafından finanse edilen sosyal
politika, sosyal hizmetler ve benzeri
alanlarda yürütülen projelerde en az
6 ay tecrübe sahibi olmak. (Çalışma
Belgesi)
 Okul öncesi öğretmenliği veya
çocuk gelişimi veya benzer
bölümlerden en az lisans derecesine
sahibi olmak. (Diploma)
 Bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik
vb. alanlarda çalışmış olmak ya da
üniversitelerin ilgili bölümlerinden
mezun olmak. (Çalışma Belgesi ya
da Diploma)
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
EK 1 – Başvuru Dilekçesi
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk
Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” destek ekibinde
istihdam edilmek istiyorum.
Sınavı kazandığım takdirde, 4857 Sayılı İş Kanunla ve Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile tam
zamanlı olarak istihdam edileceğimi, söz konusu işin devlet memurluğu ile herhangi bir ilgisi
bulunmadığını, iş sözleşmemin yenilenmesinin ve/veya uzatılmasının söz konusu olmadığını, ücret ve
diğer haklarla ilgili bilgilerin adaylarla sözlü sınav aşamasında paylaşılacağını ve eksik herhangi bir
bilgi belge vermem halinde elenebileceğimi biliyorum.
İlanı okuyup anladığımı, aşağıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri başvuru zarfına eklediğimi
onaylıyorum.
TC Kimlik No : .…./…../20…
Adı Soyadı : İMZA


Belge Kontrol Listesi
 Başvuru Formu (Job Application Form İngilizce)
 Özgeçmiş Formu (CV)
 Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
 Mesleki deneyimi ispat etmek üzere, adayların önceki işyerlerinden veya ilgili Kurumdan
alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları belli başlı işleri ve çalışma sürelerini gösteren
çalışma belgeleri
 Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir
belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır.)
 Kimlik belgesinin fotokopisi
 Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık problemi veya seyahat engeli olmadığına dair beyan (İlan
metninin sonunda yer almaktadır.)
 Kamuda istihdam edilmeye engel teşkil edecek Adli Sicil Kaydı olmadığına dair beyan (İlan metninin
sonunda yer almaktadır.)
 Asgari ve tercihi niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.