Belediye KPSS 60 Puanla İtfaiye Eri ve Teknisyen Alıyor

Belediye KPSS 60 Puanla İtfaiye Eri ve Teknisyen Alıyor

işte ilan metinleri

KIRIKKALE İLİ BAHŞILI BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
MEMUR ALIM İLANI
Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen
boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi
Niteliği Cinsiyeti KPSS PUAN TÜRÜ KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri GİH 11 1 -Lisans Programlarının
herhangi birinden
mezun olmak. En az B
sınıfı sürücü belgesi
sahibi olmak.
Kadın/Erkek P3 En az 60
puan
2 Teknisyen T.H. 11 1 -Meslek Lisesi veya
dengi okullardan mezun
olmak En az B sınıfı
sürücü belgesi sahibi
olmak.
Kadın/Erkek P94 En az 63
puan
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR : Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak,
b) İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda
en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30
yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
c) İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına
uygun olmak,
d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en
az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
e) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri
BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f ) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
 ğ) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24/09/2020 tarihinden
28/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar, tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde
(08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir
Adaylar başvuru belgelerini:
• Elektronik ortamda, Belediyemiz, www.bahsili.bel.tr internet adresine,
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet
Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı /
KIRIKKALE gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu
olmayacaktır.)
• İtfaiye Eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye
Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23
Bahşılı / KIRIKKALE adresine istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek
başvuru sürecini tamamlayacaklardır
• Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU
KABULEDİLENLERİN İLANI
1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; itfaiye eri kadroları için sözlü ve
uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 02/10/2020 tarihinde
belediyemiz web sayfası www.bahsili.bel.tr adresinden ve Belediye İlan panosundan
ilan edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
• Sözlü sınav Bahşılı Belediyesi hizmet binasında teknisyen ve itfaiye eri alımı için
05/10/2020 tarihinde saat 09:00 dan itibaren yapılacaktır. İtfaiye eri için yapılacak
uygulama sınavı 06/10/2020 tarihinde saat 09:00 dan itibaren yapılacaktır.
• Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
• Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ
 İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde
ilan edilir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro 
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday
listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.


İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.