Belediye Lise Mezunu Memur Alım ilanı Vermiştir

Belediye Lise Mezunu Memur Alım ilanı Vermiştir

KPSS 75 puan şartı ile şoför alımı yapılacağı duyuruldu. 

Batman ili Beşiri Belediyesi’ne ait memur alım ilan yayımlandı. Yayımlanan memur alım ilanında belediyenin bünyesine KPSS 75 puan şartı ile şoför alımı yapılacağı duyuruldu. 

KPSS puanı olan adaylar KPSS şartlı memur alım ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beşiri Belediyesi için “Şoför” kategorisinde personel alımı gerçekleştirilecek. Kadın erkek yapılacak memur alımı için başvuruların 27 Mayıs’ta başlayacağı ifade edilirken, 31 Mayıs’ta son başvuruların alınacağı belirtildi.

Belediye memur alımı için hem genel hem özel şartlar açıklandı. KPSS şartlı memur alımı için adayların C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiği belirtildi. İşte memur alımı için detaylar şu şekilde açıklandı:
 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,
 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.besiri.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Başvuru esnasında istenilen belgeler27.05.2021tarihinden 31.05.2021pazartesi günü saat 17:00’ya kadar (mesai günlerinde 08:00-12:30 ile 13:00-17:00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Beşiri Belediye Başkanlığı Milli Egemenlik Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Beşiri / BATMAN adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda, Belediyemiz besiri-bld@hotmail.com internet adresine gönderilebilecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Beşiri Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama
yoluyla memur alımı yapılacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Şoför GİH 11 1
* En az lise ve dengi okul
mezun olmak,
* En az C sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın/
Erkek
KPSS
P94
En az
75 Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.besiri.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi
Belediyemizce onaylanabilir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Başvuru esnasında istenilen belgeler27.05.2021tarihinden 31.05.2021pazartesi günü saat
17:00’ya kadar (mesai günlerinde 08:00-12:30 ile 13:00-17:00 saatleri arasında) müracaatlarını
yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Beşiri Belediye Başkanlığı Milli Egemenlik
Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Beşiri / BATMAN adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan
Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz besiri-bld@hotmail.com internet adresine gönderilebilecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
1- Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve
zamanı 04.06.2021günü Belediyemiz www.besiri.bel.trinternetadresinden ilan edilecektir.
3- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4- Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
5- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
6- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav;
Beşiri Belediyesi hizmet binasında (Beşiri/Batman) memur alımı için 11.06.2021günü
sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise
40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için
sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet
sitesinde ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur. 

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.