Çardaklı Belediyesi memur alımı kpss 55 puan

Çardaklı Belediyesi memur alımı kpss 55 puan

Çankırı İli iş ilanları bünyesinde Çardaklı Belediyesi memur alımı

 Başvurular Ekim ayı itibarıyla yapılabilecektir. İkamet şartsız şoför alımı için adaylar 18-20 Ekim tarihlerinde süreci tamamlayabilirler.

Başvurular 3 farklı şekilde olacaktır.

  1. Şahsen,
  2. Posta ile,
  3. Belediye internet sitesinden yapılabilecektir.

Memur alımlarına hangi mezunlar başvurabilir?

Şoför alımı kadrosu için adayların Otobüs Kaptanlığı, Otomotiv Teknolojisi, Bilgi Yönetimi önlisans mezunu olması gerekmektedir.

Memur alımı diğer başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu DMK’daki genel şartları taşımak,
En az D sınıfı ehliyete sahip olmak,
KPSS’den en az 55 puan almış olmak ve Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak gerekmektedir.

ÇARDAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve
Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya
açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1
Şoför
GİH 11 1
*Otobüs Kaptanlığı, Otomotiv
Teknolojisi, Bilgi Yönetimi Ön
Lisans Programlarının en az
birinden mezun olmak
* En az D sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/ Kadın P93 En az
55
Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Şoför kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a)İlan edilen Şoför kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
d) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar, www.cardakli.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin
edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik
edilebilir)
c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
h)Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
 Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 18.10.2021–20.10.2021 tarihleri
arasında yapılacaktır.
 Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.cardaklı.bel.tr internet adresine
gönderilebilecektir.
 Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Nevzat Ayaz Mah. İstasyon Cd. No:33
Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ Çankırı adresine mesai saatleri içinde müracaat
ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilecektir.)
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSUKABULEDİLENLERİN
İLANI
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından
(http://www.cardakli.bel.tr) ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi internet
sayfasından ( http://www.cardakli.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş
olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Şoför alımı için sözlü sınav yapılacak olup, 08.11.2021 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere,
Başkanlığımız Hizmet Binasındaki adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav gün içerisinde
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan
başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.
Sınav Konuları:
 Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat ,konularını kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında
15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise
40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için
sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını
ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.