Daimi kadroda ikamet şartsız 9 kamu personeli alınacak başvuru

Daimi kadroda ikamet şartsız 9 kamu personeli alınacak başvuru

Daimi kadroda ikamet şartsız 9 kamu personeli alınacağı belirtilmektedir.

 Marmaris Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda Lisans Mezunu KPSS70 puanla 9 Zabıta Memuru alınacaktır.

Adaylar için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını 28 Haziran – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında (2 Ağustos dahil) yapacaklardır.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kemeraltı Mahallesi, 95. Sokak No:1 Marmaris/MUĞLA adresindeki Marmaris Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Şahsen yapılabilecektir.
 
Zabıta Memuru için aranan genel nitelikler

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Türk vatandaşı olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Zabıta Memuru için aranan özel şartlar (9 personel)

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinin birinden mezun olmak, En az A veya B sürücü belgesine sahip olmak, 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak ve Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

MUĞLA İLİ MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak
istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla
belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
S.No Kadro
Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1
Zabıta
Memuru GİH 9 9
Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Bölümlerinin
birinden mezun olmak. En az A
veya B sürücü belgesine sahip
olmak.
Erkek/
Kadın P3
En az
70
Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik
kısmında belirtilenen en az A veya B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.marmaris.bel.tr)
temin edilecektir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir).
9. Son 6 (altı) ay içinde çektirilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28.06.2021 tarihinden 02.08.2021 tarihi mesai bitimine
kadar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kemeraltı Mahallesi, 95. Sokak No:1
Marmaris/MUĞLA adresindeki Marmaris Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan
için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (www.marmaris.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan
edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi'” düzenlenecektir. Sınava
girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine 23.08.2021 tarihinden itibaren belediyemizin
(www.marmaris.bel.tr) resmi internet sayfasından erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav
06.09.2021-10.09.2021 tarihleri arasında Saat 10:00'da başlamak üzere, Marmaris Belediyesi
Armutalan Kültür Merkezi, Armutalan Mah. Belediye Cad. No:1 Marmaris/MUĞLA adresinde
yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan
olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde
ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet
adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır

ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.