Daimi kadroda KPSS ve ikamet şartsız Cumhurbaşkanlığı personel iş başvurusu

Daimi kadroda KPSS ve ikamet şartsız Cumhurbaşkanlığı personel iş başvurusu

Daimi kadroda KPSS ve ikamet şartsız Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (GİH) 30 personel alımı yapılacağı belirtilmektedir

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ikamet ve KPSS şartsız daimi kadroda GİH sınıfında toplamda 30 kamu personeli alımı yapılacaktır.

Adaylar için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını 9 - 20 Ağustos 2021 tarihine kadar (20 Ağustos dahil) yapacaklardır.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını, Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapacaklardır.

Uzman Yardımcısı için aranan nitelikler 30 personel
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak, 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak, En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, İletişim fakültelerinden, Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden, İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden, veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından:
SINAVLA İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
I- GENEL BİLGİLER
(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş
sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.
(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe
Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.
II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;
- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
- İletişim fakültelerinden,
- Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden,
- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum
bilimleri bölümlerinden,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.
(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.
(3) İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.
(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden
(www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve
diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
(6) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(1) Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web
sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacaktır.
(2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav
başvuru ücreti 125 (yüzyirmibeş) TL’dir.
(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini
yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenmeyecektir.
(4) Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden, yüzü açık olarak
son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav günü̈
kimlik doğrulamasında önem arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir
değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük
çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/ sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Sayfa 2 / 5
(5) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra
okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla,
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet
hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça
belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde,
söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında
ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde
uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğu ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya
çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav
başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.
IV- SINAV ŞEKLİ
(1) Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak
üzere üç aşamada yapılacaktır.
(2) Ön eleme yazılı sınavı:
- Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır.
• Genel Yetenek (30 soru)
• Genel Kültür (40 soru)
- Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, Uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve
dünya ile ilgili genel kültür ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru)
- Mevzuat (10 soru)
. Temel Hak ve Özgürlükler
. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler)
. 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- İletişim Teorileri (10 soru)
- Sosyolojiye Giriş, Türk Siyasal Hayatı (5 soru)
• Yabancı Dil (30 soru)
- Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü
kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak,
yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru/sorular olması
durumunda, bu soru/sorular doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.
- Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3
(üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu”
vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem
üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 15 (onbeş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde
doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuç
açıklama tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak
erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem
üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 15 (onbeş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde
doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
(3) Alan bilgisi Yazılı Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar)
arasından duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday en yüksek puandan
sıralanarak (son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi Yazılı Sınavına” katılacaktır.
Söz konusu sınav her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır.
(4) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan
alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro 
Sayfa 3 / 5
sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava girmeye
hak kazanır. Alan bilgisi yazılı sınavının kapsamı ve sınav şekli ise ön eleme sınavından sonra resmi internet
sitesinden(www.iletisim.gov.tr) duyurulacaktır.
(5) Sözlü Sınav: Sözlü sınav, ön eleme sınavı akabinde yapılacak yazılı sınavdan sonra
yapılabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra yazılı sınav
yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme sınavı/ Alan bilgisi yazılı sınavında başarılı olan adaylardan toplam
kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak
kazanacaktır.
(6) İletişim Başkanlığı, ön eleme sınavından sonra alan bilgisi yazılı sınav yapmadan da ön eleme
sınavında başarılı olan adayları doğrudan sözlü sınava çağırabilecektir.
(7) Alan bilgisi yazılı sınavından sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.
(8) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her
birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe
doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş
sınavını asıl olarak kazanmış sayılır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış
sayılmayacaktır.
(9) Asıl adayların yanı sıra, giriş sınavı puanı yetmiş (70) ve üzerinde olan adaylardan başarı
sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
(10) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik
kalan kadro Başkanlık tarafından uygun görülecek diğer bölümlerden atama yapılarak doldurulabilecektir.
(11) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha
az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.
V- SINAV TARİHİ VE YERİ
(1) Ön eleme sınavı 12/09/2021 tarihinde ve saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
Sınav süresi 120 dakika olacaktır.
(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı
resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını
taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları da geçersiz sayılacaktır.
(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına katılmaya hak
kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI- KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ
(1) Adaylar, sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini
(fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk
vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu 
Sayfa 4 / 5
amaçla kullanılabilir) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (T.C. Kimlik numarasız sürücü
belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge
kontrolleri sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
(2) Sınav, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda
adayların sınav binasına girişinde ateş ölçümü gerçekleştirilecektir. Adaylar maske ve HES kodu ile
sınav salonlarına giriş yapabilecektir. T.C. Sağlık Bakanlığının yayımladığı Kovid-19 Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda Kovid-19 (+) olan, Kovid-19 temaslısı olan veya sınav
binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli adaylar sınav binasına
alınmayacaktır. Belirtilen sebeplerden dolay sınava giremeyen adaylar için sınav ücreti iade edilecektir.
İade işlemi için adayların sınav başvuru sayfasında yer alan iade dilekçesini doldurmaları, ilgili
durumlarını belgeleyen sağlık raporları ile sınavdan sonraki 5 (beş) iş günü içinde dilekçe üzerinde
belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak
dikkate alınmayacaktır.
(3) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan,
sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı
işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru
yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
(4) Sınav Giriş Belgeleri, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden 06-10 Eylül 2021 tarihinde
adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu
belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş
Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava
gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya
kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
VII- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan
edilecektir. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde İletişim Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
VIII- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı internet/web sayfası
aracılığıyla ulaşılabilir.
 Telefon Numarası: (0 312) 590 27 58/ 27 59 /27 69
 İnternet/Web Sayfası: http://www.iletisim.gov.tr
 E-posta: basvuru@iletisim.gov.tr
Adres: İletişim Başkanlığı Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızılırmak,
Mevlana Bulvarı No:144, 06520 Çankaya/ ANKARA
Sayfa 5 / 5
Ek-1
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu
İLETİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI ÖN ELEME YAZILI SINAVI (12 Eylül 2021)
Aday Bilgileri
T.C. Kimlik / YU No. Tarih
Adı Soyadı İmza
Bu formdaki bilgilerin doğruluğunu ve yapılan değerlendirme neticesinde yetkililerce uygun görülen şekilde sınava
girmeyi kabul ediyorum.
Engel/Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler
Sürekli/Geçici Engel veya Sağlık

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.