Devlet Tiyatroları’na 121 Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Alımı YAPILIYOR

Devlet Tiyatroları’na 121 Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Alımı YAPILIYOR

DEVLET TİYATROLARI 121 devlet personeli alımı yapacağını duyurdu

Devlet Tiyatroları Müdürlüğü Hangi Unvanlarda Alım Yapacak?

Devlet Tiyatrolarına 59 temizlik görevlisi alımı, 31 güvenlik görevlisi alımı, 26 büro memuru alımı, 3 şoför alımı, 1 aşçı ve 1 bahçıvan alımı yapılacaktır.


59 Temizlik Görevlisi Alımı: Söz konusu kadro için lise mezunu adaylar başvuru da bulunacaklardır. Adayların 35 yaşını tamamlamamış olması ve 2022 KPSS P94 puan türün de en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

31 Güvenlik Görevlisi: Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahsız ve silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olunması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan adayların önlisans mezunu olması gerekmektedir.

26 Büro Personeli Alımı: başvuru da bulunacak olan adayların işletme, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden lisans düzeyin de mezun olmaları gerekmektedir.


3 Şoför Alımı: İlana başvuru yapacak olan adayların D sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. Adayların 35 yaşını tamamlamamış olması şartı aranır ve KPSS sınavından en az 60 puan almış olması gerekmektedir. Adayların lise mezunu olması gerekmektedir.

1 Aşçı Alımı: Aşçı alımı kadrosuna başvuru yapacak olan adayların en az 3 aylık deneyim sahibi olması gerekmektedir. Adayların en az önlisans mezunu olması gerekmektedir.

1 Bahçıvan Alımı: Adayların Bahçe Tarımı, Bahçe Ziraatı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümlerinden birinden mezun olmaları gerekmektedir.


Devlet Memuru Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Yayınlanan devlet memuru alımı ilanına başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 16 Ocak 2023 – 30 Ocak 2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden online başvuru da bulunacaklardır.

. GENEL ŞARTLAR
1-Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen
münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
-Türk Vatandaşı olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
B. DİĞER HUSUSLAR
1-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv
araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2-Adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan özel şartların tamamını taşıyor olmaları, bunu belgelendirmeleri ve son başvuru tarihi
itibarıyla istenilen tüm belgelere sahip olmaları gerekmektedir.
3-Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar
tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri
iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme
yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
4-Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.
5-Adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuruları kabul edilmeyecektir.
6-Adaylar tabloda belirtilen İl ve öğrenim durumuna göre pozisyon unvanlarından sadece bir tanesine başvuru yapacaklardır. Birden fazla İl veya
unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
7-Başvurusunu hatalı yapan, belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8-Bu ilan çerçevesinde atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İllere yapılacaktır.
9-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların,
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
10-Atamaya hak kazanan adaylardan, göreve başlamadan önce beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir.
C. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1-Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine
kadar) alınacaktır.
2-Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik
gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
4-Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web
servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata/eksik
olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet
bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet
Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
5-Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya
sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış
onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
6-Adayların, e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanarak alacakları Hizmet Dökümü belgesini başvuru
sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Hizmet Dökümü” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını
ve Adaylarda Aranılan Özel Şartlar’da belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi başvuru sırasında pdf formatında
“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “KGG Kimlik ve Boy/Kilo Belgesi ” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9-Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri
gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
10-Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme
yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
11-Sözleşmeli olarak istihdam edilecek adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1-Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubundan; ön lisans
mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday asil ve üç katı kadar
yedek aday belirlenecektir.
3- Sıralamaya esas KPSS puanlarının aynı olması halinde sırasıyla; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde;
mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
4-KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel
ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-Başvurular sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Genel Müdürlüğümüzün
www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecek olup, kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecektir.
6-Atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve diğer hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.
7-Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır.
Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
8-Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) göreve başlamak üzere
atandıkları illerdeki tiyatro müdürlüklerine başvuruda bulunacak, süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için atanmış
olmak kazanılmış hak sayılmayacaktır.
9-Atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
aday listesinden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
10-İlan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek aday listesinden sırasıyla atama yapılarak sözleşme
imzalanabilecektir.
11-Genel Müdürlük, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12-İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerli olacaktır.
13-Genel Müdürlüğümüzün www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca ilgililere
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.