Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı uzman personel alacak.

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı uzman personel alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, sözleşmeli 5 uzman personel alacak. son başvuru tarihi 16 nisan 2021.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından:_______________________________________________________________________

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet yazılım geliştirme uzmanı, 2 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1. Başvuru Şartları

1-a) Genel Şartlar

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için (bu maddenin c fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 3 yıllık, diğerleri için (bu maddenin b fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında adayın lisans mezuniyet tarihinden sonrasındaki hizmetleri dikkate alınacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

1-b) Özel Şartlar

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi-Tam Zamanlı)


a) React, Redux ve NodeJs ortamından en az 1 yıl kod geliştirmiş olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,

c) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek,

ç) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, Oracle, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek,

d) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

e) Web Servisleri teknolojilerini iyi derecede bilmek,

f) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Git vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

ğ) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

a) HTML, CSS, JavaScript bilgisine sahip olmak,


b) Aktif olarak Ajax, JQuery kullanmış olmak,

c) Test süreçlerinin tanımlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında deneyimli olmak,

ç) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer, Sun Certified Java Programmer veya Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak.

Sistem ve Ağ Uzmanı (2 Kişi-Tam Zamanlı)

a) Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

ç) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, güncelleme, sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


e) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

f) Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kenar anahtar ve omurga anahtar yapılandırması, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Sızma ve stres testleri, şifreleme, güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSE: Core Infrastructure sertifikalarından en az birine sahip olmak

b) Geçerli Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak,

c) Geçerli Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

ç) VMware Certified Associate, VMware Certified Professional, VMware Certified Advanced Professional sertifikalarından birine sahip olmak


2. Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine bulunan başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen "Başvuruda istenen belgelerin" eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 saat: 18.00'dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Başvuruda İstenen Belgeler

a) Fotoğraflı başvuru formu (https://basvuru.ayk.gov.tr adresinden eksiksiz doldurulacak)

b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği (pdf.)

c) T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi, (pdf.)

ç) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet ile alınabilir.)

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e Devlet ile alınabilir.)

e) 2019 veya 2020 yıllarına ilişkin KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),


f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

g) Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-Devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.)

ğ) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

h) Başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.

4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağırılacaktır.

c) Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından adaylara ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.


5. Sınav Konuları, Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi

a) Uygulama sınavında adaylar başvurdukları pozisyon için bu ilanda belirtilen "Başvuru Özel Şartları" bölümünde yer alan konulardan sınava tabi tutulacaklardır.

b) Uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

ç) Uygulama sınavı 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat: 09.30'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu.19 Balgat/ ANKARA) gerçekleştirilecektir.

6. Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Atama

a) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından adaylara ilan edilecektir.

b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir


c) Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.

7. Ücret

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenler için aylık sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

8. Diğer Hususlar

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.