DİNÇER yapmayacağım dedi ama TORPİLİ YAPTI

DİNÇER yapmayacağım dedi ama TORPİLİ YAPTI

AK­P’­li ve­kil Mur­ta­za Ye­ti­ş’­in Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’n­dan mü­şa­vir­li­k” sı­na­vı­na ka­tı­lan hem­şe­ri­si için tor­pil is­te­di­ği­ne iliş­kin no­t ortaya çıkmıştı

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün konuyla ilgili yazısı şöyle:

Sınavdan 19 gün sonra puanlama sistemi değişti Fo­to mu­ha­bi­ri ar­ka­daş­la­rı­mız, TBMM’­de il­ginç gö­rün­tü­ler ya­ka­lar, bun­lar ara­sın­da “tor­pi­l” not­la­rı da sık­ça ba­sın­da yer alır. Mil­let­ve­ki­li­nin elin­de “tor­pil no­tu­” bu­lu­nan fo­toğ­ra­fı bu kez DHA mu­ha­bi­ri Ümit Ko­zan çek­ti ve o fo­toğ­raf Sözcü’de ya­yım­lan­dı. Bu fo­toğ­ra­fın pe­şi­ne düş­tü­ğüm­de bu ka­dar il­ginç bil­gi­le­re ula­şa­ca­ğı­mı açık­ça­sı bek­le­mi­yor­dum.
AKP Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Mur­ta­za Ye­ti­ş’­in ba­ka­na hi­ta­ben yaz­dı­ğı, an­cak ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri­nin “bi­ze ulaş­tı­rıl­ma­dı­” de­di­ği not­ta, ”Sa­yın Ba­ka­nım, da­ha ön­ce uzun sü­re yö­ne­ti­ci­lik ya­pan ha­len Adı­ya­man Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si’n­de öğ­ret­men ola­rak ça­lı­şan Y.A’­nın Ka­hi­re (Mı­sır) Eği­tim Ata­şe­si ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si hu­su­su­nu hür­met­le­ri­miz­le arz ede­rim. Say­gı­la­rım­la­” di­ye ya­zı­yor­du.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı eği­tim mü­şa­vir­le­ri ve eği­tim ata­şe­le­ri sı­nav kı­la­vu­zu­nu 20 Tem­muz 2012’de açık­la­dı. Sı­nav da 16 Ey­lül 2012’de ya­pıl­dı. Sı­na­va ka­tı­lan­lar, sı­nav so­nuç­la­rı­nı he­ye­can­la bek­le­me­ye baş­la­dı­lar. Eği­tim ata­şe­si, gö­rev­len­di­ril­di­ği ül­ke­de ay­da or­ta­la­ma 6 bin 200 Eu­ro ala­cak­tı.
Sı­nav kı­la­vu­zu­na gö­re, aday­la­ra 100 so­ru yö­nel­ti­le­cek, de­ğer­len­dir­me 100 pu­an üze­rin­den ya­pı­la­cak­tı. Sı­nav­da ba­şa­rı­lı sa­yı­la­bil­me­si için ada­yın 70 ve üze­rin­de pu­an al­ma­sı, di­ğer bir de­yim­le 100 so­ru­dan en az 70’i­ni doğ­ru ce­vap­lan­dır­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu sis­tem ye­ni de­ğil, 1999 yı­lın­dan bu ya­na uy­gu­la­nan bir yön­tem ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­ta­lım.torpil1-194x145.jpg
SINAV YAPILDIKTAN 19 GÜN SONRA
Ken­din­den ön­ce­ki ba­kan­la­rı sık sık eleş­tir­me­siy­le ta­nı­nan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer, ya­pa­ca­ğı­nı yi­ne yap­tı, ön­ce­ki ba­kan­lar dö­ne­min­de­ki uy­gu­la­ma­yı da, üs­te­lik sı­nav ya­pıl­dık­tan tam 19 gün son­ra de­ğiş­tir­di. Yönet­me­lik ve bu­na iliş­kin çı­ka­rı­lan kı­la­vu­za da­ya­lı ola­rak 16 Ey­lü­l’­de sı­na­va ka­tı­lan aday­lar, so­nuç­la­rı bek­ler­ken Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın, kı­la­vuz­da ol­ma­yan bir du­yu­ru­su­nu gör­dü­ler. Pu­an­la­ma sis­te­mi de­ğiş­ti­ril­miş, 70 pu­an al­ma zo­run­lu­lu­ğu da or­ta­dan kal­dı­rıl­mış­tı.
Ne ol­muş­tu da, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı 70 ve üzerinde so­ru ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir­ken, uy­gu­la­ma­yı de­ğiş­tir­miş­ti? TBMM’­de Su­ri­ye­’ye sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­nin ve­ri­lip ve­ril­me­me­si ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler ya­pı­lır­ken, AKP Mil­let­ve­ki­li Mur­ta­za Ye­tiş, sı­na­va ka­tı­lan hem­şe­ri­si­nin işi için ha­zır­la­dı­ğı no­tu ba­ka­na ver­me­nin ha­zır­lı­ğı için­dey­di.
Bu ka­dar özen­le yaz­dı­ğı­na gö­re, bu not Ba­kan Ömer Din­çe­r’­e ve­ril­miş­tir. An­cak, Ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri­ne sor­du­ğum­da “Ta­lep Sa­yın Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan alın­ma­mış­tır. Ta­lep­le il­gi­li de bir iş­lem ya­pıl­ma­sı müm­kün de­ğil­di­r” de­di­ler, ba­şa­rı­lı olan­la­rın da­ha son­ra mü­la­ka­ta alın­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı­lar.
Bu ka­dar da ol­maz. 4 Eki­m’­de “tor­pil fo­toğ­ra­fı­” çe­ki­li­yor, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı AB ve Dış İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 5 Eki­m’­de “du­yu­ru­” ya­pı­lı­yor. Bu du­yu­ru da, sı­nav de­ğer­len­dir­me yön­te­mi­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği be­lir­ti­li­yor ve şöy­le de­ni­li­yor:
“Her branş için ba­şa­rı pua­nı he­sap­lan­ma­sın­dan [ Pu­an =( Doğ­ru Sa­yı­sı /max.doğ­ru sa­yı­sı) x100 ] for­mü­lü kul­la­nı­la­cak­tır. Sı­nav­da yer ala­cak her so­ru pu­an ola­rak eşit ağır­lı­ğa sa­hip­tir.”
ARTIK 53 PUAN YETERLİ OLACAK
Sı­nav kı­la­vu­zun­da açık­la­nan “mut­lak de­ğer­len­dir­me­” sis­te­mi­nin ye­ri­ni il­ginç bir “ba­ğıl de­ğer­len­dir­me­” sis­te­mi al­dı. Bu de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re ör­ne­ğin sı­nav­da en yük­sek no­tu ( bu du­rum­da ham pua­nı) alan ada­yın no­tu 75 ol­sun ve bir baş­ka aday da 53 pu­an al­mış ol­sun. Kı­la­vuz­da açık­la­nan de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re ikin­ci aday 70 pua­nın al­tın­da pu­an al­dı­ğı için ba­şa­rı­sız sa­yı­la­ca­ğı hal­de, ye­ni de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re 53 pu­an alan bu aday ye­ni he­sap­la­may­la 70.6 pu­an ala­rak ba­şa­rı­lı sa­yı­la­cak. De­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re hiç­bir ada­yın ba­şa­rı­lı sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı bir sı­nav­da an­cak 46 pu­an ala­bil­miş olan bir aday bi­le ME­B’­in ye­ni de­ğer­len­dir­me sis­te­mi ile 70 pua­nın üze­rin­de pu­an al­mış ola­rak ba­şa­rı­lı sa­yı­la­cak.
70’İN ALTINDA ALDIKLARI İÇİN Mİ?
Bu “son da­ki­ka de­ği­şik­li­ği­” kim­ler için ya­pıl­dı? Sı­na­va ka­tı­lan bir eği­tim­ci, “Ba­kan­lı­ğın yurt­ dı­şı­na gön­der­mek is­te­dik­le­ri tor­pil­li ki­şi­le­r 70 ve üze­ri pu­an ala­ma­dık­la­rı için on­la­rı kur­tar­mak ama­cıy­la mı ya­pıl­dı?” di­ye so­ru­yor.
ABD, Al­man­ya, Fran­sa, Avus­tur­ya, Avus­tral­ya, Bel­çi­ka, Da­ni­mar­ka, Gür­cis­tan, Hol­lan­da, İn­gil­te­re, İs­viç­re, İs­veç, Mı­sır, Rus­ya, S. Ara­bis­tan, KKTC, Ka­za­kis­tan, Türk­me­nis­tan, Azer­bay­can, Kır­gı­zis­tan ve Öz­be­kis­ta­n’­da mü­şa­vir­lik ve ata­şe­lik­ler var.
Bu ül­ke­ler yet­mi­yor­muş gi­bi 10 Ey­lül 2012’de AB­D’­nin Boston, Chi­ca­go, Ho­us­ton, Fran­sa­’nın Bor­do, İtal­ya­’nın Mi­la­no, S. Ara­bis­ta­n’­ın Cid­de kent­le­ri­nin ya­nı sı­ra İran, Af­ga­nis­tan, Ro­man­ya, Bul­ga­ris­tan, Ma­ke­don­ya, Bos­na Her­sek, Ar­na­vut­luk, Uk­ray­na, Pa­kis­tan, Lib­ya, Ka­na­da­’da mü­şa­vir­lik ve ata­şe­lik­ler açıl­ma­sı ka­rar­laş­tır­dı.

Ya­zı­lı sı­na­vın de­ğer­len­dir­me­sin­de bun­lar olur­ken mü­la­kat­ta ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni va­rın siz he­sap edi­n… saygıozturk.com.tr

BUNUN GİBİ HABERLERİ YENİ MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum