Evlendirme memuru ve düz memur alımı ilanına kimlerin nasıl başvuru yapacağı sunuldu

Evlendirme memuru ve düz memur alımı ilanına kimlerin nasıl başvuru yapacağı sunuldu

Yeni Evlendirme memuru ve düz memur alımı ilanına kimlerin nasıl başvuru yapacağı sunuldu

İzmir Karaburun Belediyesi bu alımları gerçekleştiriyor.

Başvuru Genel Koşulları

Evlendirme memuru alımı lisans kamu yönetimi, iktisat veya işletme bölümlerinin birinden mezun olması gerekmektedir.

Düz memur alımı Lisans Kamu Yönetimi, İktisat veya İşletme bölümlerinin birinden mezun olması ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi gördüğünü belgelemesi gerekmektedir.
 

  1. Erkek adaylar için askerliğini yapmış muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
  2. Hastaneden alınacak raporla görevini yapmasına vücut ve zihinsel engeli olmaması isteniyor.
  3. Kamu personeli seçme sınavı KPSS’den en az 60 puanı bulunuyor olması gereklidir.
  4. Kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılmamış olma şartı bulunuyor.

Başvuru Şekli, Tarihi ve Adresi

Adaylar başvurularını 16 Ağustos 2021 tarihinden 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 
Adaylardan istenen belgeler elektronik ortamda belediye personel@karaburun.bel.tr adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Merkez mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No:4 Karaburun/İzmir adresine göndermeleri gerekmektedir.

İZMİR İLİ, KARABURUN BELEDİYESİ
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
İzmir İli, Karaburun Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam
edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda
unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derece
si
Kadro
Adedi
Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1
Evlendirme
Memuru G.İ.H. 8 1
Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin Kamu Yönetimi,
İktisat veya İşletme bölümlerinin
birinden mezun olmak.
Kadın/
Erkek
P3 En az
60 Puan
1 V.H.K.İ. G.İ.H. 8 1
Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin Kamu Yönetimi,
İktisat veya İşletme bölümlerinin
birinden mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı
Bilgisayar İşletmeni Sertifikası
sahibi olmak veya mezun olduğu
okuldan bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek.
Kadın/
Erkek
P3 En az
60 Puan
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
 Belediyemizin boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk Vatandaşı Olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020
yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar, www.karaburun.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA
aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu
mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
7. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
8. Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına
sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen
belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.08.2021 tarihinden 18.08.2021 tarihleri arasında ve
mesai saatleri içerisinde (08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Adaylar başvuru belgelerini;
c) Elektronik ortamda belediyemiz personel@karaburun.bel.tr adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
Merkez mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No:4 Karaburun/İzmir adresine gönderilebilecektir.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemiz tarafından
görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS
puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
2. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 20.08.2021 tarihinde belediyemiz web sayfası
www.karaburun.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav
yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olup hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6.SINAV YERİ, ZAMANINI VE KONULARI
Sözlü sınav Karaburun Belediyesi Hizmet Binasında 25.08.2021 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır.
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı
olmayacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinde yapılır. Sınavda
başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanını
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek
başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday
belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların düşük bulduğu veya
yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış
olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı ‘na suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak
itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.