Felsefe ve Sosyoloji Mezunları, PDRye Atanmak istiyor!

Felsefe ve Sosyoloji Mezunları, PDRye Atanmak istiyor!

Felsefe ve Sosyoloji Mezunları, Hangi Belgelerle, 'Rehber Öğretmenlik Hakkımız' Diyorlar?

rkadaşlarımızın biz felsefe-sosyoloji mezunları adına sizinle yaptıkları telefon görüşmesi neticesinde Bakanımız ile "rehber öğretmen" alanında talebimiz konusunda görüşmeniz gereği bizden istediğiniz belgeleri şahsınıza sunuyorum. Sayın Abbas Bey, Talim Terbiye Kurulunun 80. kararında özellikle 12. maddeye ve 7. maddesine ve ayrıca 3 şubatta yayımlanan zihinsel engelliler öğretmenliğine de dışarıdan alım yapılacağının duyurulduğu karara dikkatinizi çekmek isteriz.. Şöyle ki rehberlik ihtiyacı 1. sıradayken ve bizler de daha önce bu alana kaynaklık teşkil edip atanabildiğimizi de dikkate alarak 2012 yılına mahsus olmak üzere bu alana tekrardan atamamızın yapılmasını sizin aracılığınızla talep etmekteyiz. 2012 il içi kontejanlarda 4836 rehberlik kontejanı boş kalmıştır. Mezun sayısının da 1500-2000 arası olduğunu ve Doğu ve Güneydoğu'daki okulların rehberlik mezunlarınca tercih edilemeyeceğini bu nedenlerden dolayı bu okulların boş kalmasına önlem olarak, bize yönelik atamam kararının tekrardan çıkarılması gerektiğini belirtmek isteriz. 

 

 

Belge 1

 

TTK 80 nolu karar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK 

ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI 

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE 

İLİŞKİN ESASLAR

Amaç

Madde 1 - Bu Esasların amacı; 

a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların, 

b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının, 

c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin 

belirlenmesidir. 

Dayanak 

Madde 2- (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 

Saatlerine  İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı  Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kapsam

Madde 3 - Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, 

ortaöğretim  ve  yaygın  eğitim  kurumlarına  öğretmen  olarak  atanacakların  atamalarına  esas  

olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin 

belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Esaslarda geçen; 

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, 

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını, 

d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu, 

e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim  faaliyetlerinin  

yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için; program hazırlama, 

eğitim araç-gereci üretme, inceleme,  değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak 

seçme ve/veya  yarışma  sınavları için gerekli iş ve  işlemleri  yürütme, rehberlik  hizmetleri verme 

yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları, 

f) Öğretmen: Yükseköğretim  kurumlarında  genel  kültür, özel  alan ve  pedagojik  formasyon  

eğitimi alarak yetişmiş olan,  her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve 

seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişileri, 

g) Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu  

alanlara  atanabilmek  için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara  bağlı

olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi, 

h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki  

Yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları, 

           ı)  Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak      

aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine     

yapılan doktora eğitimi programını, 

i) Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin  atandıkları  alanlar ve yan  alanları ile ekli  çizelgede 

 ‘’Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen 

yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri, 2

j) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş

 birliği ile belirlenen alanlarda açılan öğretmenlik formasyon derslerinin alındığı programı, 

k)  (Değişik : 05/07/2012 tarih  ve  97 sayılı  TTKK)  Pedagojik  Formasyon /  Pedagojik  Formasyon  

Eğitimi  Sertifikası Programı: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde 

açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı

            ifade eder.

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı

Okutulacak Dersler

Madde 5 -  Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun 

olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları

karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir. 

Öğrenim Durumu

Madde 6 -  Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında 

gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir. 

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)  Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve 

yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim 

süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması

yapılmaz. 

  

  Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans 

düzeyinde mezun olanlar, ilgili mevzuat uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan 

aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar 

arasından puan üstünlüğüne göre atanırlar.             

              Ancak ilköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan 

öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına 

Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya;  İlköğretim Matematik alanına 

Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri 

programından mezun olanların ataması yapılabilir. 

        Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi /      

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Olmayanların Atamaları (Değişik :05/07/2012 

tarih ve 97 sayılı TTKK)

          Madde 8 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bu Esasların 7 nci maddesinde belirtilen 

nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve 

belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen 

yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek 

Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını

tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, 

pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Hâlen 

Devlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumda olanlardan 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamamış olanların durumu da bu kapsamda 

değerlendirilir. 

Bu  şekilde öğretmenliğe atananların pedagojik formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde 

gerçekleştirilir.

Birden fazla alanda öğretmenliğe başvuru hakkı bulunanların, bu alanlardan birine  

ait  pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar için de geçerlidir. 3

Ortak Alanlar

Madde 9 -  Yabancı Dil, Rehber Öğretmenlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar/Resim, 

Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak 

alanlardır. 

Alanları Dışında Atananlar

Madde 10 - Mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla alanları; Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Türk  Dili  ve  Edebiyatı,  Tarih,  Coğrafya,   İmam-Hatip  Lisesi  Meslek  Dersleri  olup  ilköğretim 

kurumlarının Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliklerine 

atanmış olanlar, istekleri hâlinde mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla bu Esaslar eki 

Çizelge doğrultusunda alanlarına atanabilirler. 

Mezun oldukları yükseköğretim programı veya aylık karşılığı okutabilecekleri dersler itibarıyla 

birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek durumda olanlar, ihtiyaç duyulduğunda bu alan 

öğretmenliklerinden her hangi birisinde  görevlendirilebilirler. Bunların yer değiştirme suretiyle 

atamalarında, öğretmenliğe atanmalarına esas olan alan/kurum öğretmenliği esas alınır. 

Mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanı  dışında başka bir alana atamaları yapılmış

olanların atandıkları alandaki öğretmen ihtiyacının karşılanmış olması ve öğrenimleri itibarıyla 

atanabilecekleri alanlarda ihtiyaç bulunması durumunda istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatına 

göre alanlarına atanabilirler. 

Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe atanan, ancak bu 

Esaslar eki Çizelgede mezun oldukları yükseköğretim programlarına ve alanlarına yer verilmeyen 

öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı türdeki eğitim kurumlarına yapılır. 

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 11 - Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının "Öğretmenlerin Aylık Karşılığı

Okutacakları Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu 

ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım 

yapılmaksızın okuturlar. 

Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilecek Öğretmenler

Madde 12 - Öğretmen ihtiyacı, ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun 

olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders veya meslek alanlarına ait derslerin 

hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri okutmak üzere hangi alan öğretmenlerinin hizmet 

içi eğitim yoluyla yetiştirileceği, 

İşletmelerle işbirliği içinde iç ve dış kaynaklı proje/protokoller kapsamında yeni açılan veya 

bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni oluşturulan alan/dallarda öğretmenliğe kaynaklık 

eden yükseköğretim programının bulunmaması ya da yükseköğretim programı bulunduğu halde 

öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda hangi alan öğretmenlerinin yurt içi ve yurt dışı

hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği 

ilgili birimin teklifi üzerine Kurulca belirlenir. 4

Dersi Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler

Madde 13 -  Dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla 

atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen 

derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar. 

İstihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da 

öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine istekleri 

de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. 

Bunlardan mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin alan değişiklikleri görevli 

oldukları yerlerde mezuniyetlerine göre atanabilecekleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ve tercihleri de 

dikkate alınarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon 

Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına Alınacaklar  (Değişik :05/07/2012 

tarih ve 97 sayılı TTKK)

           Madde 14 -  (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)    Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik 

Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen 

yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı

çerçevesinde  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15 -  Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Karar, ek ve 

değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar. 

Geçici Madde 1 -  Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenler,   daha   önceki   Kurul   kararları   kapsamında   atandıkları   alan/kurum   öğretmenliği 

görevlerine devam ederler. Yer değiştirme suretiyle atamaları da Bakanlıkça düzenlenen en son 

atama kararlarında belirtilen alanlarda yapılır. 

Geçici Madde 2 - Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer 

alan ve adları değişen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından 

mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yükseköğretim programı mezunları

gibi değerlendirilirler. 

Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilmeyen ancak Kurulun daha 

önceki kararlarında öğretmenliğe kaynak gösterilen Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim 

Programları  ve  Öğretimi,  Eğitim  Yöneticiliği  ve  Deneticiliği,  Eğitimde Ölçme  ve  Değerlendirme, 

Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim 

dallarından   lisans   düzeyinde   mezun   olanlar,   Öğretmenlik   Meslek   Bilgisi   Dersleri   Alanı

Öğretmenliğine Bakanlıkça belirlenecek ölçütler doğrultusunda başvuruda bulunabilirler. 

Geçici Madde 3 -  Bu Kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları

arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili 

fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara 

atamalarına devam edilir. 

Geçici Madde 4 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)  14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı

Kurul Kararı ile 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “İş Eğitimi (İş ve Teknik 

Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul Kararı eki 

çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve daha önceki 

öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların,“Teknoloji ve Tasarım” 

alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir. 5

Geçici Madde 5 -  İş  Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret) öğretmeni olarak 

görev yapmakta iken bu dersin 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile kaldırılması sonucu; 

12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı Kurul kararının Geçici 10 uncu maddesine göre Teknoloji ve Tasarım 

Öğretmenliğine alan değişikliği yapılan öğretmenlerden, mezun oldukları yükseköğretim programı bu 

Kararda belirtilen alanlara kaynak teşkil edenler, istemeleri hâlinde bu alanlara geçirilirler. 

Geçici Madde 6 -  5450 sayılı Kanunla Bakanlığa devredilen meteoroloji meslek lisesi, tapu ve 

kadastro meslek lisesi, adalet meslek liseleri, sağlık meslek liseleri ve tarım meslek liselerindeki 

alan/dallarda, öğretmen kaynağı olmaması nedeniyle hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen 

öğretmenlerce okutulan dersler,  bu alanlara yönelik yükseköğretim programlarından mezun olanlar 

atanana kadar hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulmaya devam edilir. 

Geçici Madde 7 -   Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni ihtiyacının Karar eki çizelgedeki 

yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların 

tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasıyla karşılanamaması durumunda, Bakanlığımız ile 

ilgili Üniversite arasında 31/10/2008 tarihinde imzalanan “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği 

Sertifika Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika 

programını başarı ile tamamlayan, 

Üniversitelerin; 

a) Görme Engelliler Sınıfı  Öğretmenliği,  İşitme Engelliler Sınıfı  Öğretmenliği, Sınıf 

Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve 

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümleri, 

b)  (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek 

Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarını

başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 

c) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı mezunlarının puan üstünlüğü 

esas alınarak Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliğine ataması yapılır. 

Geçici Madde 8 -   Kurulumuzun 08/02/2011 tarihli ve 10 sayılı Kararıyla kademeli olarak 

uygulamadan kaldırılması gereken alan ve dallar için söz konusu karar gereğince uygulamalara

devam edilir.” 

Madde 16 - Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 17 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

"Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarihli ve B.08.0.TTK.0.07.04.00.360.04/3192 sayılı 
mütalaasına göre; Teknoloji ve Tasarım ile Rehber Öğretmen alanına yapılan başvurular, eğitim 
fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanlar üçüncü, pedagojik 
formasyonu bulunmayanlar ise dördüncü öncelikli olarak değerlendirilecektir."

Buna göre öncelik sıralaması:
1.ÖNCELİK: 1-PDR mezunları, 2-Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü mezunları, 3- Formasyonu Bulunan Psikoloji Bölümü mezunları

2.ÖNCELİK: Psikoloji Bölümü mezunlarından Formasyonu Bulunmayanlar

3.ÖNCELİK: 1-Felsefe G. Öğretmenliği, 2- Formasyonu Bulunan Sosyoloji ve Felsefe bölümlerinden mezun olanlar

4.ÖNCELİK: Sosyoloji ve Felsefe bölümlerinden mezun olanlardan Formasyonu Bulunmayanlar

PDR Mezunlarının Hak Kaybı Olmayacak

Rehber öğretmen atamasında şu yol takip edilecektir: 2011 yılında, KPSS taban puanı aranmaksızın tüm PDR mezunlarının ataması yapılacaktır. Felsefe ve sosyoloji mezunları 2.öncelikli olacaklarından, PDR mezunlarının hak kaybına uğraması söz konusu değildir. 

Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25190
Milli Eğitim Bakanlığından :
DUYURU
Rehber öğretmen açığının, Rehber öğretmenliğe kaynak olarak belirlenen TTK’nin 340 sayılı Karar eki çizelgedeki Yükseköğretim programlarından mezun olanların Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçüsüne göre atanmalarından sonra karşılanamadığı durumda; bu alan öğretmenliğine aynı kararın Felsefe ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenlikleri için kaynak olarak gösterilen Yükseköğretim programlarından mezun olanlar, kontenjan sınırlılığında KPSS’den aldıkları puan üstünlüğüne göre değerlendirileceklerdir

Rehber Öğretmen2012 il dışı kontenjanı : 4836
Böylelikle Doğu-Güneydoğudaki okullar tekrardan Rehber Öğretmensiz Kalacak.PDR mezunları zaten buralara rağbet göstermemektedir.Böylelikle buralara açılacak Kontenjanlar Yine Boş Bırakılacaktır.

 

 

 

BELGE 3

 

 

2012 YILI ŞUBAT KADROLU İLK ATAMA REHBER ÖĞRETMENLİİĞİNE : VERİLEN KADRO :883 ATANAN SAYI :735 BOŞ KONTENJAN :148

2010 YILI ARALIK SÖZLEŞMELİ ATAMADA REHBER ÖĞRETMENLİĞİNE: VERİLEN KADRO :46 ATANAN SAYI :40 BOŞ KONTENJAN :6 

2010 YILI KASIM KADROLU İLK ATAMA REHBER ÖĞRETMENLİĞİNE : VERİLEN KADRO : 1774 ATANAN SAYI : 1606 BOŞ KONTENJAN : 168

 

 

BELGE 4

 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİNE 3. ÖNCELİK HAKKI VERİLDİĞİNDEKİ İSTATİSTİKLER
NOT: BÜTÜN ATAMALAR DOĞU-GÜNEYDOĞU OKULLARI OLMASINA RAĞMEN HİÇ BOŞLUK BIRAKILMAMIŞTIR.AKSİNE AÇILAN KADRONUN 4 KATI KADAR DAHA FAZLA BAŞVURU YAPILMIŞTIR.

A-) 2011 TEMMUZ AYI İLK ATAMA REHBER ÖĞRETMEN VERİLERİ :

1. ÖNCELİK BAŞVURAN : 23
1. ÖNCELİK ATANAN : 23

3. ÖNCELİK BAŞVURAN (FELSEFE) : 3386
3. ÖNCELİK ATANAN (FELSEFE) : 746

 2011 HAZİRAN AYI İLK ATAMA REHBER ÖĞRETMEN VERİLERİ: 
1. ÖNCELİK BAŞVURAN : 487
1. ÖNCELİK ATANAN : 443

3. ÖNCELİK BAŞVURAN (FELSEFE) : 4736
3. ÖNCELİK ATANAN (FELSEFE) : 750

 

 

BELGE 5

 

ALAN ADI İHTİYAÇ

Rehber Öğretmen 19.120

Okul Öncesi Öğrt 11.458

Beden Eğitimi 10.743

Din Kült. ve Ahl.Bil. 8.925

Teknoloji ve Tasarım 8.562

Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 7.802

İngilizce 7.698

Sınıf Öğretmenliği 6.448

Türk Dili ve Edebiyatı 6.413

Müzik 5.410

Matematik 4.081

Görsel Sanatlar/Resim 3.204

Fen ve Teknoloji 2.523

Sosyal Bilgiler 2.278

Türkçe 2.255

İlköğretim Matematik Öğr. 2.093

Coğrafya 1.746

İ.H.L. Meslek Dersleri 1.298

Tarih 1.139

Sağlık/Hemşirelik 1.025

Bilişim Teknolojileri 1.010

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 964

Almanca 750

El San.Tek./Nakış 632

Felsefe 606

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 563

Giyim Üretim Teknolojisi 507

El San.Tek./El Sanatları 503

Müzik Diğer* 443

Tekstil Tek.* 393

Yiyecek İçecek Hizmetleri 383

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 351

Kimya/Kimya Teknolojisi 338

Biyoloji 320

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 307

Sağlık Bilgisi 301

Muhasebe ve Finansman 279

Fizik 193

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 170

Gıda Teknolojisi 163

Pazarlama ve Perakende 140

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 135

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 132

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 124

Makine Tek./Makine ve Kalıp 120

Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 119

Büro Yönetimi 116

Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 106

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 103

Motorlu Araçlar Teknolojisi 99

Kuyumculuk Teknolojisi 94

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 93

Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 88

Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 88

İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 85

Sağlık/Diş Protez 85

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 78

Harita-Tapu-Kadastro 77

Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon 74

Sağlık/Radyoloji 72

Seramik ve Cam Teknolojisi 66

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 64

Ulaştırma Hizmetleri 61

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 59

Sanat ve Tasarım 59

Metal Teknolojisi 56

Denizcilik/Gemi Makineleri 54

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 53

Arapça 50

Psikoloji 49

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 46

Radyo-Televizyon 46

Tarım Tek. 39

Aile ve Tüketici Hizmetleri 35

Hayvan Sağlığı 30

Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 29

Uçak Bakımı* 27

Bahçecilik 23

Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 23

Rusça 23

Ray. Sis. Tek. 20

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 17

Makine Tek./Makine Ressamlığı 17

Fransızca 16

Adalet 14

Laboratuvar Hizmetleri 14

Sağlık/Çevre Sağlığı 14

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 13

Plastik Teknolojisi 13

Gazetecilik 12

Sanat Tarihi 10

Çince 9

Matbaa 9

Denizcilik/Su Ürünleri 7

Eğlence Hizmetleri 7

İspanyolca 7

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 7

Makine Tek./Makine Model 5

Metalurji Tek./İzabe 5

Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 3

İtalyanca 3

Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 2

Denizcilik/Gemi Elektroniği 1

Japonca 1

TOPLAM 126.543

REHBER ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARININ BOŞ KALMAMASI İÇİN 3. ÖNCELİK HAKKI TANINMALIDIR

 

         Biz felsefe, sosyoloji ve felsefe grubu öğretmenliği mezunları olarak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bize yönelik açtığı kurslardaki eğitimimiz sonucunda aldığımız “rehberlik sertifikası” ile dershane ve kolejlerde yıllardır cüzi ücret karşılığında “rehber öğretmen” olarak görev yapmaktayız.

       Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre 1. sırada 19.730 ile rehber öğretmenlik ihtiyacı yer almaktadır. PDR mezunlarının istihdam alanlarına bakacak olursak; adliye, askeriye, RAM, rehabilitasyon merkezleri, bağımsız anaokulları, ilköğretim okulları ve liseler olduğu görülür. Bu durumda PDR bölümünün her yıl verdiği 1500-2000 mezunuyla okullarımızdaki rehber öğretmen ihtiyacının kapanması mümkün değildir.

Hemen her üniversitede felsefe, sosyoloji ve felsefe grubu öğretmenliği programları bulunmaktadır. Biz mezunlar liselerde “felsefe grubu öğretmeni” olarak görev yapmak için bize ayrılan (100’ü bile geçmeyen) kontenjanlara girebilmek için yıllardır çaba göstermekteyiz. Sayımızın fazla ve bize ayrılan kontenjanların çok az miktarda olması özel sektörün ucuz iş gücünü karşılamamıza neden olmaktadır.

      4+4+4 yeni eğitim sistemiyle okul sayısının ve öğretmen ihtiyacının artacağı biliniyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne göre her 750 öğrenci kapasiteli okullarda ikinci rehber öğretmenin bulunması gerekmektedir.Yeni eğitim sistemi “mesleki yönlendirme” ve “seçmeli derslerin tercihi” konularında rehber öğretmen ihtiyacını daha fazla arttıracaktır.

Biz felsefe ve sosyoloji mezunlarına yönelik Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarih ve 3192 sayılı kararı gereğince 2011 yılı sınırlı olmak üzere 3.öncelikli olarak çıkarılan rehber öğretmenlik alanından atanma kararının 2012 yılına uzatılmasını istemekteyiz.

Gerekçelerimiz:

1.     Rehber öğretmenlik branşındaki ihtiyacın 1.sırada yer alması ve bu ihtiyacın PDR mezun sayısı ile karşılanamayacak olması,

2.     PDR mezunlarının Doğu ve Güneydoğu illerini tercih etmemeleri veya tercih etmelerine rağmen aynı yıl içerisinde istifa edip geri dönmeleri, bu durumun da Doğu ve Güneydoğudaki okullarda rehberlik hizmetlerinde aksaklıklara neden olması, (en son yapılan Şubat öğretmen ataması sonuçlarına göre 148 rehber öğretmenlik kontenjanı boş kalmıştır. Bu durumun tekrarına yönelik önlem alınması için 3. öncelikli atama kararının uzatılması gerekmektedir.)

3.     Aynı görevi özel sektörde biz felsefe ve sosyoloji mezunlarının yapıyor olması...

Mağduriyetimizi şahsınıza sunar taleplerimiz konusunda destek ve çalışmalarınızı beklemekteyiz.

2011 il dışı öğretmen açığı:

 

Türkçe : 621

Sınıf: 2109

rehberlik: 5872

Din:2840

Okul öncesi 3272

2012 il dışı öğretmen açığı

Rehber öğretmen 4836

Türkçe 3941

ilköğretim matematik 3442

Beden eğitimi 2904

Okul öncesi 2825

Fen ve teknoloji 2892

Sosyal bilgiler 1947

Din kültürü 2748so.jpg

Türk Dili ve Edebiyatı 1960

Matematik 1228

Sınıf öğretmenşliği 223

MAĞDURUYİETİMİZİ AKİM VE TALİM TERBİYE KURULUNA MAİL ATARAKTA GÖSTERELİM

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum