Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve insan kaynakları planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacaklar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
d) Birim: 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde sayılan hizmet birimlerini,
e) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Bakanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi ve özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
f) İş günü: Milli bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
g) Görev grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
ğ) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
h) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
ı) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
i) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
j) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikiğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef.
b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.
c) İdari Hizmetler Grubu;
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför.
ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı.
d) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mühendis, mimar, istatistikçi, grafiker, mütercim, programcı, tekniker, teknisyen, avukat, öğretmen, kütüphaneci, hemşire, sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılacak kadrolarda aranılacak şartlar
MADDE 6 – (1) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı, I. Hukuk müşaviri, daire başkanı unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir:
a) Atama tarihi itibariyle, son beş yıl içerisinde aylıktan kesme cezası, son on yıl içerisinde ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmemiş olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
şarttır.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak kaydıyla; şef, çözümleyici, programcı unvanlarında en az üç yıl veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik görevlerde en az on yıl çalışmış olmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter unvanlarında veya mesleki ve teknik görevlerde en az yedi yıl çalışmış olmak,
c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak kaydıyla; şef, çözümleyici, programcı unvanlarında en az üç yıl veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik görevlerde en az on yıl çalışmış olmak,
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,
4) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, programcı olarak üç yıl veya toplam yedi yıl hizmeti bulunmak,
d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,
e) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,
f) Memur veya sekreter kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,
g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,
3) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
a) Mühendis, mimar, istatistikçi, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, kütüphaneci, öğretmen, grafiker ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) KPDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak,
c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olup; bu okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki programlama dilini bilmek,
ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,
d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okullardan mezun olmak,
e) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak
gerekir.
Duyurma ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavdan en az kırkbeş gün önce, aylıksız izinli olanlar ile kanuni izinlerini kullananlar da dahil olmak üzere personele uygun araçlarla duyurulur.
(2) Başvurular için öngörülecek süre on işgününden az olamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme eğitimi
MADDE 12 –Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.
(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.
(3) Puanların eşit olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.
(4) Görevde yükselme eğitim programları Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav kurulu ve ilgili diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. Ancak, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde, Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.
Görevde yükselme eğitiminin konuları
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları.
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.
(2) Düzenlenecek eğitim programında, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Görevde yükselme sınavı ve şekli
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.
(2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren, en geç bir ay içinde sınavın yapılması için Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine başvurulur.
(3) Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.
(4) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı veya benzer unvanlar için düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidir.
(5) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli işlemler uygulanır.
(6) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır.
Sınav kurulu
MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu, Müsteşar tarafından belirlenecek bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar tarafından birim amirleri veya yardımcıları arasından tespit edilecek üç üye ile Personel Dairesi Başkanı olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye seçilir. Kurul, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Atanacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,
b) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,
c) 12 nci maddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini sağlamak,
ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, Bakanlığa intikalinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itirazlar on beş gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
Başarılı olanların atanması
MADDE 21 – (1) Yapılan sınavda başarılı sayılanlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan Bakanlık personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarıya göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(4) Doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Boş kalan veya boşalan kadrolara atama
MADDE 23 – (1) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayanların başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
Görev grupları arasındaki geçişler
MADDE 24 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
Naklen atamalar
MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer olan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.
(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları; öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bakanlıkta çalışma süresi ve öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl süreyle, görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde, 8 inci maddede yer alan Bakanlıkta asgari çalışma sürelerine ilişkin şartlar aranmaz.
(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel bakımından bu Yönetmelikte unvanlar itibariyle öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi Sınav Kurulunca belirlenebilir.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.