GSB ve DHMİ Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı

GSB ve DHMİ Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı

GSB ve DHMİ Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlarda memur alımı başvurusu BAŞLADI!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda kamu personeli alımı başvurusunun başladığına yer verildi.

DHMİ MEMUR ALIMI

DHMİ, Asistan Hava Trafik Kontrolörü kadrosuna KPSS 70 puan şartı ile memur alımı yapacağını bildirdi. Alım yapılacak havaalanları şu şekilde:

YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları
taşımak.
2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim
dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
3-Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış
olmak.
4-ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda
öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
5-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
6-Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
III- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08 Şubat 2021 (10.00) - 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde
basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru
Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
2- Adaylar IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru
sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını
tamamlayacaklardır.
4- basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
5- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
2 / 5
6- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
değişiklik yapılmayacaktır.
7- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın
kendisi sorumlu olacaktır.
8- Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
9- İlan edilen kontenjanlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan
adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kontenjan gruplarından sadece biri için duyuruda belirlenen
şekilde başvuruda bulunabilecektir.
IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek
nitelikte olmalıdır),
2- Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),
3- KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu sureti
4- Yazılı özgeçmiş,
5- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına, adli sicil kaydı
bulunmadığına, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. (Yazılı beyana
ilişkin hususlar dilekçe şeklinde yazılarak adaylar tarafından imzalanacak ve sisteme yüklenecektir.)
V- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
1- Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
2- Yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Başarı
puanı 70’tir.
3- 2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular
arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan
sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava
çağırılacaktır.
4- Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla her bir grup için en yüksek puana sahip olan
adaydan başlanarak, atama yapılacak kontenjan sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı
puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağırılacaktır.
5- Adaylara yazılı sınavda; genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise
yüzde yetmiş oranında olmak üzere sorular yöneltilecektir. Genel kültür ve genel yetenek konuları tüm
gruplar için ortak; mesleki alan bilgisi soruları, ise her bir grup için ayrı ayrı sorulacaktır.
6- Yazılı sınavın Bakanlığımızca yapılması veya başka bir kurum/kuruluşa yaptırılması halinde yazılı
sınava dair kılavuz Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ayrıca yayımlanacaktır.
3 / 5
7- Gruplara göre sınav konuları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
YARIŞMA SINAVI ANA ve ALT KONU BAŞLIKLARI
SINAV KONULARI
ANA BAŞLIKLAR
SIRA ALT KONULAR
1. Grup
2. Grup
3. Grup
GENEL KÜLTÜR ve
GENEL YETENEK
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu √ √ √
2 T.C. Anayasası √ √ √
3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi √ √ √
4 Türkçe Dil Bilgisi √ √ √
5 Temel Bilgisayar Bilgisi ve Ofis Programları √ √ √
MESLEKİ ALAN BİLGİSİ
6 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu √ √
7 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu √ √
8 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu √ √
9 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu √
10 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu √
11 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu √ √
12 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu √ √
13 6245 sayılı Harcırah Kanunu √
14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu √
15 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu √
16 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun √
17 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu √
18 4857 sayılı İş Kanunu √ √
19 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu √ √ √
20 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu √ √
21 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine
İlişkin Kanun √ √
22 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun √ √ √
23 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölümü) √ √ √
24 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu √
25 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu √
26 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu √ √ √
27 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu √
28 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun √
29 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu √
30 Siyaset Bilimi √
31 Yönetim Bilimleri √
4 / 5
32 Yönetim Hukuku √
33 Türk Siyasi Hayatı √
34 Mikro İktisat √
35 Makro İktisat √
36 Türkiye Ekonomisi √
37 İşletme Yönetimi √
38 Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Giderleri, Borçları) √
39 Bütçe √
40 Maliye Politikası √
41 Genel Muhasebe √
42 Çalışma Ekonomisi √
43 Spor Bilimine Giriş √
44 Spor Psikolojisi √
45 Spor Sosyolojisi √
46 Spor Tarihi √
47 Spor Fizyolojisi √
48 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım √
49 Temel Antrenman Bilimi √
50 Sporda Öğretim Yöntemleri √
51 Spor Hukuku √
52 Sporda Yönetim ve Organizasyon √
8- Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş
olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
9- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yarışma sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
10- Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınavın yeri ve tarihi ile yazılı sınavda başarılı
olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sözlü sınavın yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız
internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
11- Yazılı sınavda 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak tek başına sözlü sınava çağırılmak için
müktesep hak teşkil etmeyecektir.
12- Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
13- Sözlü sınav esnasında yarışma sınavı komisyonunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü
herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
14- Adaylar sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.
15- Sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5 / 5
VI- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA İŞLEMLERİ
1- Yarışma Sınavı başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
2- Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından en yüksek Yarışma Sınavı başarı puanı alan adaydan başlamak
suretiyle, her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı kadar aday ise yedek
olarak tespit edilecektir.
3- Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı başarı puanının eşit olması
halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
4- Yarışma Sınavı sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman
Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.
5- Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin
atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve
başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.
6- Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden
ayrılanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere yarışma sınavı yedek listesindeki başarı sırası
dikkate alınarak atama yapılabilir.
7- Yarışma Sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
8- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Atanma şartlarını
taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak yapılmış olsa
dahi iptal edilecektir.
VII- İTİRAZLAR
1- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, her bir sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 7 (Yedi) gün
içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla 7 (Yedi) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz
sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
2- Belirtilen süreler içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim
ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faks ile
yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
1- Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde e-posta ve faks ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı
dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
ulaştırmaları gerekmektedir.
4- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gençlik ve
Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
IX- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü / Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

1-7565.png1-7566.png

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda kamu personeli alımı başvurusunun başladığına yer verildi.

DHMİ MEMUR ALIMI

DHMİ, Asistan Hava Trafik Kontrolörü kadrosuna KPSS 70 puan şartı ile memur alımı yapacağını bildirdi. Alım yapılacak havaalanları şu şekilde:

 

Başvuru şartları ise şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

- Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

- ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

- Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

- Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.02.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).

- Geçerli bir Hava Trafik Kontrolör Lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

Başvurular http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden yapılacak.  İlan metni için TIKLAYIN

GSB MEMUR ALIMI

GSB memur alımında başvuru şartları şu şekilde:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

-Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

-ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

-Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Başvurular basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden alınıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Görev Yeri: DHMİ (Taşra)
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:
- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 24
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan
Geçerli KPSS Puanı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3/c bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve
30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak
Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları
yapılacaktır.
Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar,
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş
ve üzeri puan almış olmak.
Sınava katılacak adaylarda aranan özel şartlar,
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu
almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz
ve elenirler.)
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.02.2016 tarihinden
sonraki belgeler geçerlidir.).
e) Geçerli bir Hava Trafik Kontrolör Lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava
Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)
SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
Adayların seçme sınavı;
-Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının
herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar
verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav,
-Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır.
(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair
Yönetmelik Madde:13)
BAŞVURU ŞEKLİ:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların
sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere Bilgisayar Destekli
Seçme Sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya
yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek
isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden
başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri
gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER
a) Nüfus cüzdanı,
b) 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,
c) Yüksek Öğrenim Diploması (e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi geçerlidir.),
d) KPSS Sonuç Belgesi,
e) Yabancı Dil Belgesi,
f) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için
çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr)
ayrıca yayımlanacaktır.
SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara
ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr)
ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav
tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan
edilecektir.
SINAV KONULARI:
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen
konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında
değişiklik yapılabilir.
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu
düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış
EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.
Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil,
rakam ve harf kombinasyon ile dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan
oluşur.
Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti
ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle
gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin
bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade
yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde
alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; Bilgisayar
Destekli Seçme Sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava
çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan
alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının
3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav
konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.
Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme
Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak
tercihlerine göre yapılır.
Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS
puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan,
Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle
önce mezun olmuş olan, bu tarihlerin eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi
durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş
pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.
İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir
mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvurular 08.02.2021 tarihinde başlayacak ve 26.02.2021 günü mesai bitiminde sona
erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında
http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün
belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul
edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr)
duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 1000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.