İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu YAYINLANDI

İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu YAYINLANDI

Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu yayınlandı

T.C.mebbb.jpg

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU

2012 Yılı İl içi Alan Değişikliği Kılavuzu

2

GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. Bu Kılavuz; eğitim kurumlarımızda görevli kadrolu öğretmenlerin alan değişikliklerine

ilişkin iş ve işlemleri kapsamaktadır. Öğretmenlerin alan değişiklikleri EK-1 Alan

Değişikliği Takvimine göre gerçekleştirilecektir.

1.2. Alan değişikliği işlemlerinde;

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

(Bu Yönetmeliğe https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı (Bu karar ve

eklerine https://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 adresinden

ulaşılabilir.)

esas alınacaktır.

1.3 Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin halen görev yaptıkları alanlardaki ihtiyaç

ile alan değişikliklerinin yapılabileceği alanlardaki ihtiyaç dikkate alınacak olup alan

değişiklikleri sadece öğretmen ihtiyacı bulunan alanlara yapılacaktır.

1.4 Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir.

1.5 2012 yılında il içi, iller arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan

öğretmenlerin il içi alan değişikliğine başvuruları kabul edilmeyecektir.

1.6 2012 yılı Ağustos ayında iller arasında özür durumundan yer değiştirme başvurusunda

bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması

nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler, bulundukları il içinde alanlarının

değiştirilmesi halinde özür durumundan yer değiştirme başvurusundan vazgeçmiş

sayılacaklardır.

1.7 Eğitim kurumu yöneticileri, öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda ders yükü

bulunması halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle

alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim

kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde

kalacaktır.

1.8 Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden

yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları

değiştirilerek atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

1.9 Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra

teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin

geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

1.10 Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü

esas alınacaktır.

1.11 Alan değişikliğine başvuracak öğretmenlerde adaylıklarının kaldırılmış olması şartı

aranacaktır.

2012 Yılı İl içi Alan Değişikliği Kılavuzu

3

BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER

2.1. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre;

- Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren

öğretmenler, alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.2. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012

tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda 2012 yılına mahsus olmak üzere;

1- Sınıf öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler

öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan

alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunları

lisans tamamladıkları alana,

b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro

bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına

alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2- Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler

öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan

alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına,

b) Teknoloji ve Tasarım alanına

alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.3 Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde

3+1lisans tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik

alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.4. - Mezuniyetine uygun olmayan alana,

- Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet

puanı farklı olarak,

- Gerekli şartları taşımadan,

- Başvuru Formu dışında bir belgeyle,

- Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle,

- Posta yoluyla,

- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

- Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan

yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan

alan değişiklikleri iptal edilecektir.

2012 Yılı İl içi Alan Değişikliği Kılavuzu

4

BAŞVURULAR ve ONAY SÜRECİ

3.1 Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr veya https://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan

Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il millî eğitim

müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

3.2 Alan değişikliği başvurusunda bulunacakların Elektronik Başvuru Formunu

doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülündeki alan, mezuniyet bilgileri, hizmet

süresi ve hizmet puanlarını titizlikle kontrol etmeleri ve bu bilgilerinde farklılık olması

halinde bilgilerinin güncellenmesi için gerekli belgeleri başvuru süresi içinde okul/ilçe

ve il milli eğitim kurumu müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. MEBBİS’teki

alanı ile en son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı farklı olanların belgeleri İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilerek alanlarındaki bu farklılığın düzeltilmesi

sağlanacaktır. MEBBİS Özlük Modülündeki alan düzeltmelerinde Bakanlık tarafından

düzenlenmiş olan en son atama kararnamesindeki alana ilişkin belge gönderilecektir.

3.3 Öğretmenler, bilgileri düzeltildikten sonra başvuru süresi içinde yeniden başvuruda

bulunacaklardır. Bilgi düzeltmelerinden önce başvuru yapılmış ise bu başvurular

reddedilerek başvuru süresi içinde yeniden başvuru yapılması sağlanacaktır. Başvuru

onay işleminden sonra Başvuru Formu üzerindeki bilgilerde değişiklik

yapılmayacaktır.

3.4 Alan değişikliğine başvuran öğretmenler başvurunun iki adet çıktısı ile birlikte okul

müdürlüğüne başvuracaklardır. Başvuru yapan öğretmenlerin Başvuru Formuna

yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığı ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı okul

müdürlüklerince kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin Başvuru

Formu, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince süresi içinde onaylanacaktır. Okul

müdürlüğünce onaylı belgenin bir örneği öğretmene verilecektir. Onaylı belgenin

diğer örneği bir yıl süreyle muhafaza edilecektir.

3.5 Başvuruları geçersiz sayılması gerekirken değerlendirmeye alınan ve alan değişikliği

işlemi gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişikliği işlemi iptal edilecektir.

3.6 Alan değişikliği başvurularında okul müdürlüğünce tereddüte düşülen sorunlar

öncelikle ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince çözülecek, burada da çözülemeyen

sorunlar Bakanlığa bildirilecektir.

TERCİHLER

4.1. Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, Başvuru Formuna yansıtılacak

eğitim kurumları arasından, bulundukları il içinde en fazla 25 (yirmibeş) eğitim

kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

4.2. Alan değişikliğinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ile bilim ve

sanat merkezleri ve halk eğitim merkezleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden

eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlikleri dışında Bakanlıkça boş norm

ilan edilen diğer eğitim kurumları tercih edilebilecektir.

ALAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAPILMASI ve DUYURULMASI

5.1. Alan değişikliğine başvuran öğretmenlerin alan değişiklikleri, tercihleri de dikkate

alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim

2012 Yılı İl içi Alan Değişikliği Kılavuzu

5

kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki

hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

5.2. Alan değişikliği sonuçları https://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

5.3. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il

millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek ve görevden ayrılma ve başlama işlemleri,

MEBBİS Atama Modülü üzerinden il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ (EK-1)

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE

BAŞVURULMASI GEREKEN İLETİŞİM ADRESLERİ (EK-2)

İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ

FAKS

NO

Bursa , Gaziantep, Hatay, Antalya, Şırnak,

Ardahan, Iğdır, Bolu, Van, Eskişehir, Ordu,

Zonguldak, Muş, Mardin. Kilis, İzmir

(0 312) 413 15 62

pgm_atama_yerdeg19@meb.gov.tr

(0 312) 418 03 81

İstanbul, Çankırı, Düzce, Hakkari, Rize,

Kırıkkale, Malatya, Kocaeli

(0 312) 413 15 48 pgm_atama_yerdeg8@meb.gov.tr

Mersin, Muğla, Siirt, Elazığ, Şanlıurfa,

Gümüşhane, Isparta, Tokat, Kütahya, Manisa,

Denizli, Edirne, Konya, Osmaniye Kars

(0 312) 413 15 62 pgm_atama_yerdeg6@meb.gov.tr

Samsun, Ağrı, Nevşehir, Kırşehir,

Çanakkale,Burdur, Sivas, Sinop, Aksaray,

Kırklareli, Giresun, Afyonkarahisar,

Kahramanmaraş, Niğde, Adıyaman,

((0 312) 413 15 48 pgm_atama_yerdeg20@meb.gov.tr

Ankara, Bingöl, Bitlis, Çorum, Trabzon, Tunceli,

Karaman, Yalova, Bayburt, Kayseri, Uşak,

Amasya

(0 312) 413 15 56

pgm_atama_yerdeg46@meb.gov.tr

Adana, Aydın, Tekirdağ, Erzurum, Batman,

Sakarya, Erzincan, Balıkesir, Diyarbakır,

Kastamonu, Bartın, Bilecik, Karabük, Artvin,

Yozgat

(0 312) 413 15 56

pgm_atama_yerdeg63@meb.gov.tr

• Başvurularının Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 21-26 Eylül 2012

• Alan Değişikliklerinin Yapılması ve İlanı 27 Eylül 2012

• Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemleri 28 Eylül 2012 tarihinden itibaren

Kılavuzu indirmek için tıklayın

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.