İlk ve ortaokullarda, öğretmenlerin görevleri

İlk ve ortaokullarda, öğretmenlerin görevleri

İlkokul ve ortaokullarda, öğretmen/personel görevlendirilmesi gereken görevler.

Aşağıdaki çizelge; Ankara ili Eğitim Denetmenleri Başkanlığınca hazırlanmıştır. Çizelgede, İlkokul/Ortaokullarda oluşturulacak Kurul ve Komisyonlar ile Öğretmen/Personel görevlendirilmesi gereken görevler yer almaktadır.

Çizelge; İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB. Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi, Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uygulanacak Hijyen Kuralları Genelgesi, Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Genelgesi, MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi, MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi, MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi, MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi, MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, İlköğretimde Yöneltme Yönergesi mevzuatları esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Kurul/Komisyon veya Görevler Dayandığı Mevzuat ve Maddesi Görevliler
Sınıf Yükseltme Sınav Komisyonu (İhtiyaç halinde) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde: 49 Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır.
Şube Rehber Öğretmeni İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde: 76 Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında ortaokulların her şubesinde bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir. İlkokullarda bu görevi sınıf öğretmenleri yürütür.
Öğretmenler Kurulu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde 94 Öğretmenler kurulu; okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile ilköğretim kurumunun özelliği dikkate alınarak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden oluşur.
Zümre Öğretmenler Kurulu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde:95 Zümre öğretmenler kurulu ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenlerinden oluşur.
Şube Öğretmenler Kurulu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde:96 Şube öğretmenler kurulu, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur.
Öğrenci Kurulu ve Okul Meclisleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde:97 Öğrenci kurulu ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında okulun tüm öğrencileri tarafından kendi aralarından seçilen başkan ve ikinci başkan ile şubelerden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder. Öğrenci meclisi , birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokulların dışındaki ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında kurulur. Meclis, şube temsilcilerinden oluşur. Meclisin ilk toplantısında üyeler arasından okul meclisi temsilcisi seçilir. Öğrenci kurul başkanının katıldığı kurullara bu temsilci de katılır.
Okul Gelişim Yönetim Ekibi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde:99 Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Üyeleri 1. Okul Müdürü 2. Okul Müdür Yardımcısı/Yardımcıları, 3. Öğretmen (en az iki) 4. Rehber Öğretmen 5. Destek Personeli (hizmetli, memur) 6. Veli (en az iki) 7. Öğrenci (en az iki) 8. Okul Aile Birliği Başkanı 9. 10. Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Bir Temsilci 11. Muhtar (Kaynak: “Planlı Okul Gelişim Modeli” Kitabı memurlar.net MEB. Ankara 2007)
Satın Alma Komisyonu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde:100 Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan ilköğretim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere öğretmenler kurulunda seçilecek üç öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan oluşturulur.
Muayene ve Kabul Komisyonu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde:101 Okul müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımlarında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Bu komisyon, müdür başyardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık personeli ve bir nöbetçi öğretmenden oluşur. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / Madde:113 Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, bir okul rehber öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu başkanından oluşturulur.
Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu MEB. Okul-Aile Birliği Yönetmeliği / Madde: 14 Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu; genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve üyeler arasından bir başkan seçerek görev ve iş bölümü yapar.
Taşınır Değer Tespit Komisyonu Taşınır Mal Yönetmeliği/ Madde:13/3 Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur .
Taşınır Sayım Kurulu Taşınır Mal Yönetmeliği/ Madde:32/2 Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır.
Sosyal Etkinlikler Kurulu MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği / Madde: 8 Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
İnceleme Kurulu Seçme Kurulu MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği / Madde: 24 İnceleme Kurulu : Müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen ile ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretmeninden oluşur. Seçme Kurulu: Kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beş öğrenciden seçme kurulu oluşturulur.
Törenler ve Kutlama Komisyonu MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği / Madde: 28 Tören programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği / Madde: 72 Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, bir rehber öğretmen, bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, öğrencinin velisi, öğrenci olmak üzere bu kişilerden oluşur.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği/ Madde: 45 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okul müdürünün başkanlığında; müdür yardımcıları, rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları, sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci, disiplin kurulundan bir temsilci, okul-aile birliğinden bir temsilci, okul öğrenci temsilcisinden oluşur.
Kütüphane Öğretmeni MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği/ Madde:7 Kitap sayısı 3000'i aşan okul kütüphanelerine bir kütüphaneci atanır. Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Yönetimce kütüphanecilik kursu almış her öğretmen yoksa öğretmenler kurulunca belirlenecek bir öğretmen görevlendirilir. Öğretmene yardımcı olmak üzere okul müdürlüğünce bir memur görevlendirilir. Öğretmen ve memurun, Bakanlıkça düzenlenecek programa göre kütüphanecilik ile ilgili hizmetiçi eğitim kursuna katılmaları sağlanır. Kütüphaneciye ve kütüphanede görevlendirilen memura başka görev verilmez.
Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi komisyonu MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği/ Madde:10/b Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyon; okul müdürünün başkanlığında, ilgili zümre başkanları, kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni, kütüphanecilik kulübü temsilcisi, okul-aile birliğinden bir üye, okul öğrenci meclisi başkanı, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulur.
Anasınıfı Seçici Komisyonu Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği / Madde:11 Okul müdürünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile okul müdürü başkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm şefi ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen iki öğretmenden seçici komisyon oluşturulur.
Okulöncesi İhale Komisyonu Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği / Madde:39 İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.
Okulöncesi Muayene ve Kabul Komisyonu Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği / Madde:40 Muayene ve kabul işlemlerini yapmak üzere müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan oluşur. Öğretmen ve personel sayısı yetersiz olan okullarda bu komisyon, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilecek öğretmenlerden oluşturulur.
Okul Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği / Madde: 11 Öğretmenler kurulunca, yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni varsa beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa bu dersi okutan veya ilgili diğer öğretmenlerin arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek öğretmen üye ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 asil öğrenci üyeden oluşturulur. Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna 3 asil üye olarak seçilen öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı, birini başkan yardımcısı memurlar.net olarak belirler.
Yöneltme Öneri Kurulu İlköğretimde Yöneltme Yönergesi / Madde: 15 Yöneltme öneri kurulu; her şube için okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen, şubenin rehber öğretmeni, sınıf öğretmenlerinden bir temsilci ve ikinci yarı yıl başında yapılacak olan öğretmenler kurulu toplantısında belirlenen branş öğretmenlerinden oluşur. Kurullarda yer alacak branş öğretmenleri, şubede ders okutan öğretmenler arasından ve bu öğretmenlerin sayısı doğrultusunda üçten az olmamasına dikkat edilerek belirlenir. Bu kurula, öğrencinin 1-5 inci sınıf öğretmeni/öğretmenleri ile velisi de katılabilir. Gerektiğinde okul-aile birliği temsilcisi de kurula çağırılabilir
TKY Kalite Kurulu MEB. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi / Madde:9 Kalite kurulu, birim amirinin başkanlığında, birimin konuyla ilgili kritik sorumluluklarını üstlenmiş, yeterli bilgi ve beceriye sahip en az beş kişiden oluşur .
TKY Kalite Geliştirme Ekibi MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi / Madde:10 Toplam kalite yönetimi uygulama projesi sürecinde birim amirince seçilecek en az üç kişiden kalite geliştirme ekibi oluşturulur. Bu ekipte yer alacak personelin, birimde iş görenleri harekete geçirecek, katılımcı anlayışa sahip, iyi iletişim kurabilen nitelikte olmasına özen gösterir.
Okul Seçim Kurulu MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi / Madde: 9 Her seçim çevresinde bir Okul Seçim Kurulu oluşturulur. Okul Seçim Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek üyeden oluşur . Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür.
Sandık Kurulu MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi / Madde: 10 Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin rehberliğinde , öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür. Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak sandık başında bulunabilir.
Okul Zümre Başkanları Kurulu MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi / Madde: 14-16 Okul zümre başkanları kurulu; zümre başkanları, bölüm şefleri ile okul rehber öğretmenlerinin temsilcisinden oluşur. Okul aile birliği ve okul öğrenci kurulunca seçilen ikişer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılır. Üyeler, aralarından bir öğretmeni başkan, bir öğretmeni de yazman olarak seçer.
Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi / Madde: 17 Eğitim bölgesi danışma kurulu koordinatör müdürün başkanlığında; MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17nci maddesinde belirtilenlerden oluşturulur.
Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi / Madde: 18 Eğitim bölgesinin yönetiminde, koordinatör müdüre yardımcı olmak üzere koordinatör müdürün başkanlığında, bölgede bulunan eğitim kurumlarının müdürlerinin katılımı ile oluşur. Eğitim bölgesi müdürler kurulu, öğretim yılı başında, ikinci yarıyıl başında ve ders yılı sonunda toplanır.
Yangın Önleme Ekipleri MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi / Madde: 64 Yapı, bina, tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde ekipler oluşturulur.
Çocuk Kulübü Yönetim Kurulu ve Diğer Görevliler MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi/ Madde: 15-16-17 Anaokulu ile ana sınıfı ve uygulama sınıfının bağlı bulunduğu okulun müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler kurulunca seçilen bir okul öncesi öğretmeni ile dört temsilci veliden çocuk kulübü yönetim kurulu oluşturulur.
Okul Risk Takip Kurulu (Okul RİTA) Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Genelgesi/ 25.08.2011---2011/47 Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı (Kurul Başkanı), sınıf öğretmeni ve şube rehber öğretmenlerinden birer kişi, okulda varsa okul rehber öğretmeni, yoksa 2005/95 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi gereği görevlendirme yapılan öğretmenler, onların da olmadığı durumlarda okul rehberlik işlerinden sorumlu bir öğretmen, okul öğrenci kurul temsilcisi/öğrenci meclis temsilcisi, Okul RİTA’ya gündemin konusuna göre kurul üyelerinin kararı üzerine ihtiyaç duyulan diğer kişiler de katılabilir (Veliler, uzmanlar, okul aile birliği temsilcisi, din görevlisi, köy ve mahalle muhtarı, STK temsilcileri memurlar.net )
Kantin Denetleme Komisyonu Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uygulanacak Hijyen Kuralları Genelgesi/ 17.04.2007---2007/33 Öğretim yılı başında öğretmenler kurulu toplantısında seçilir. Komisyon; müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında tercihen sağlık bilgisi/biyoloji öğretmeni, okul-aile birliğinden bir yetkili, öğrencilerin oylarıyla seçilen okul meclisi başkanı veya yardımcısından oluşturulur. Acil durumlarda gereği için Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinin gıda denetçileri kontrol ve denetim için davet edilir.
Okullarda Şiddetin Önlenmesi Çalışma Ekibi Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi/ 24.03.2006---2006/26 Müdür, okul/kurum çalışma ekibini oluşturarak , çalışmaların aksamaması için ihtiyaç duyulan personeli Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.