İŞ Başvuru kılavuzu bilgileri kapsamında KPSS puanı ile görevlendirme yapılacaktır

İŞ Başvuru kılavuzu bilgileri kapsamında KPSS puanı ile görevlendirme yapılacaktır

Başvuru kılavuzu bilgileri kapsamında KPSS puanı ile görevlendirme yapılacaktır

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların KPSS 65 puan şartını sağlaması gerekmektedir.

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama alanlarından mezun olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

E sınıfı ehliyet belgesi beyan edilmesi zorunludur.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar başvurularını ınfo@gurcayir.bel.tr adresine mail olarak; ya da şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Gürçayır Beldesi Yeni Mahalle Sivas Kayseri Caddesi No:55 Şarkışla/SİVAS adresine teslim edebilecektir.

Başvuru tarihleri 21-23 Haziran 2021 mesai saatleri arasında alınacaktır.

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Sivas İli, Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam
edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda
ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Ünvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi
Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1 Programcı T.H. 10 1
İki yıllık yüksekokulların
Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı
(İnternet), Bilgisayar
Programlama, Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama
bölümlerinin herhangi birinden
veya bunlara denkliği Yüksek
Öğretim Kurumu tarafından kabul
edilen bölümlerden mezun olmak.
En az E sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Kadın/
Erkek P93 En az
65 Puan
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
 Belediyemizin boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk Vatandaşı Olmak.
2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020
yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az E sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar, www.gurcayir.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA
aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu
mezuniyet belgesi ( Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
7. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.06.2021 tarihinden 23.06.2021 tarihleri arasında ve
mesai saatleri içerisinde (10:00 – 12:30 / 13:00 – 16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Adaylar başvuru belgelerini;
Elektronik ortamda belediyemiz ınfo@gurcayir.bel.tr adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
Gürçayır Beldesi Yeni Mahalle Sivas Kayseri Caddesi No:55 Şarkışla/SİVAS adresine gönderilebilecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemiz tarafından
görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS
puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
2. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 12.07.2021 tarihinde belediyemiz web sayfası
www.gurcayir.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav
yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
5. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6.SINAV YERİ, ZAMANINI VE KONULARI
Sözlü sınav Gürçayır Belediyesi Hizmet Binasında 01.07.2021 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır.
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı
olmayacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro ünvanlına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinde yapılır. Sınavda
başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanını
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek
başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday
belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların düşük bulduğu veya
yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit esilenlerin atamaları yapılmış
olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak
itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

 

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.