Kadrolu itfaiye eri alımları ile zabıta memuru alımları

Kadrolu itfaiye eri alımları ile zabıta memuru alımları

kadrolu itfaiye eri alımları ile zabıta memuru alımları için başvuru kılavuzu yayımlandı

Çanakkale Belediye Başkanlığına ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımlandı 

6 İtfaiye Eri alımı İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, en az 60 puan almak gerekiyor.

3 Zabıta Memuru alımı Yerel Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi, en az 60 puan almak gerekiyor.
 
3 Zabıta Memuru alımı Tıbbi Laboratuvar, İlk ve Acil Yardım, Mahalli İdareler,  Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler Önlisans, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi, en az 60 puan almak gerekiyor.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur
alınacaktır.
SN Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1
İtfaiye
Eri GİH 10 6
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
önlisans programlarının birinden
mezun olmak. En az C sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.
Erkek /
Kadın P93 En az 60
puan
2
Zabıta
Memuru GİH 9 3
Yerel Yönetimler , İşletme /
İşletmecilik , İş İdaresi, İş İdaresi ve
İktisat , Yönetim ve Organizasyon ,
İktisat , Kamu Yönetimi Lisans
programlarının birinden mezun
olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi
sahibi olmak.
Kadın/
Erkek P3 En az 60
puan
3
Zabıta
Memuru GİH 10 3
Tıbbi Laboratuvar, İlk ve Acil
Yardım, Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta) veya Yerel
Yönetimler Önlisans programlarının
birinden mezun olmak. En az B sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak.
Kadın/
Erkek P93
En az 60
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Çanakkale Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru
kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 Türk Vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim
şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.canakkale.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
 başvuru yapabileceklerdir.)
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi mesai bitimine
kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi
No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurum doktoru
tarafından yapılacaktır.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip 06.09.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası www.canakkale.bel.tr
adresinde ilan edilecektir.
4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir.
5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 20.09.2021 – 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta
Memuru alımı için, sözlü sınav 20.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün 14:00
te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 21.09.2021
tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
1. Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2. Uygulamalı sınav;
Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi
ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
 İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.
7)SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı
bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün
%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde ilan
edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet
adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.