Kalkınma Ajansı Personel iş ilanları 2021

Kalkınma Ajansı Personel iş ilanları 2021

işte detaylar

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA)

PERSONEL ALIM İLANI

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 4 (dört) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir.


ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar


Uzman, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,


e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

2. Uzman Personel Adayları için Aranan Başvuru Şartları

Ajansta aşağıda belirtilen illerde ve alanlarda istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile toplam 4 (dört) uzman personel alımı yapılacaktır. Uzman personel istihdam edilmesi planlanan alanlar, KPSS puan türleri ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıdaki detaylı olarak belirtilmiştir.

2.1. Uzman Personel İstihdamı İçin Özel Şartlar


KPSS puanı ile toplam 4 (dört) uzman personel alınacak olup adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Aşağıda yer alan Tablo 1 'de belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul

edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) 14-20-21 Temmuz 2019 veya 6-12-13 Eylül 2020 tarihli KPSS sınavından her bir öğrenim dalı için belirlenmiş puan

türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak,

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az


(C) düzeyi puana sahip olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Tablo 1: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS ve YDS Taban Puanları, Puan Türleri ve Alınması

Planlanan Toplam Personel Sayısı

 

2.2. Uzman Personel Adayları için Tercih Nedenleri

KPSS puanı ile başvuru yapan Uzman adaylarının aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları; bu konularda eğitim, kurs, konferans, seminer gibi faaliyetlere katılmaları ve bunu belgelendirmeleri veya bu konularda yayımlanmış eserlerinin olması tercih sebebi olacaktır:

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,

d) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Bölgesel Yatırım Olanakları ve Tanıtım ve Yatırım Stratejileri alanında deneyim sahibi olmak,

e) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,

f) SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,


g) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,

h) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,

ı) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyime veya mali müşavirlik belgesine sahip olmak.

i) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

3. Hukuk Müşaviri için Aranan Başvuru Şartları

a) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel adaylarının, yükseköğretim


kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) 14-20-21 Temmuz 2019 tarihli veya 6-12-13 Eylül 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen

puan türünden en az 80 puan almış olmak.

c) Hukuk Müşavirliği pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

 

3.1. Hukuk Müşaviri Adayları için Tercih Nedenleri

Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran adayların,

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,


b) Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve bunu belgelemek,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak tercih sebepleridir.

4. İç Denetçi için Aranan Başvuru Şartları

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,


c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak

4.1. İç Denetçi Adayları için Tercih Nedenleri

İç Denetçi pozisyonu için başvuran adayların,

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) İİBF, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak tercih sebepleridir.


5. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM'nin

https://dokuman.osym. gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

internet sitesi linkinde yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.


Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular

Başvurular, 5 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 17 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.trinternet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.


Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sahibi, başvuruda eklediği bilgi ve belgelerin doğru ve tam olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

7. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınav İlanı

Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.


Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


Sınava girecek iç Denetçi adayların belirlenmesinde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme kriterleri kıyasen uygulanacaktır.


1 5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan verilecektir.


2 İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen asgari YDS/KPDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3 Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kiş ilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

8. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi


Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 24 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.doka.org.trsayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma Sınavı, 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet binasının bulunduğu, Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, No:3, Ortahisar / TRABZON adresinde yapılacaktır.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.doka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.


9. Yarışma Sınavının Yapılışı

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

ka01.pngka04-1.pngka04.png

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.