Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönd

Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönd

Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28378

YÖNETMELİK

Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA

YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlarına, hizmetle ilgili yabancı kurum ve kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilecek Kalkınma Bakanlığı personelinin seçilmesine ve bu personelin söz konusu programlar süresince tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yurt dışı eğitime gönderilecek olan Kalkınma Bakanlığı personeli hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kalkınma Bakanını,

b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,

c) Dış burs veya teknik işbirliği programları: Yabancı ülkeler veya kuruluşlarca verilen burslar veya teknik işbirliği anlaşmalarıyla sağlanan eğitim programlarını,

ç) Dönem: Yurt dışı eğitime gidenlerin devam ettikleri eğitim kurumu tarafından belirlenmiş olan eğitim süresini,

d) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

e) Kısa dönem: 12 aya kadar (12 nci ay dahil) yurt dışı eğitimini,

f) Kurul: Kalkınma Bakanlığı Eğitim Kurulunu,

g) Kurul Başkanı: Kalkınma Bakanlığı Eğitim Kurulu Başkanını,

ğ) Müsteşar: Kalkınma Bakanlığı Müsteşarını,

h) Personel: Bakanlıkta görev yapan memurları,

ı) Uzun dönem: 12 ay üzeri yurt dışı eğitimini,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

j) Yurt dışı eğitim: Personelin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesine, eğitilmesine, öğrenim almasına, bilgilerinin artırılmasına, staj veya ihtisas yapmasına yönelik yurt dışında alınan eğitimi,

k) Yüksek lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı eğitim kurumları arasından Kurulun belirleyeceği ve Kalkınma Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konulardaki lisansüstü eğitimi,

ifade eder.

Yurt dışı eğitimin esasları

MADDE 5 – (1) Yurt dışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Yurt dışı eğitimi, Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak Kurulca belirlenecek eğitim politika ve prensipleri çerçevesinde düzenlenir.

b) Yurt dışı eğitime gönderilen personelin giderleri Bakanlık bütçesinden veya dış kaynaklı burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde karşılanır. Şahsen özel burs temin eden personele talebi halinde ücretsiz izin verilebilir.

c) Personelin yurt dışı eğitim kurumları ve üniversitelerde eğitim programına kabul edilecek seviyede yabancı dil şartını taşıması gerekir.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sadece YÖK tarafından seçilen ve ilan edilen ve başvuru tarihi itibarıyla güncel yurt dışında lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversiteler listesinde yer alan eğitim kurumlarına personel gönderilir. Bu hüküm dış burs veya teknik işbirliği programları ile şahsen özel burs temin edilerek gidilecek programlar için uygulanmaz.

d) Yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora programını tamamlamış olanlar, farklı konuda dahi olsa aynı düzeyde yurt dışı eğitim programlarına katılamazlar.

e) Yurt dışı eğitimine gönderilen personelin eğitim çalışmaları ve başarı düzeyi Genel Müdürlük tarafından izlenir.

f) Kısa dönem yurt dışı eğitiminde; daha önce bu eğitimden yararlanmamış ya da daha kısa süreyle yararlanmış personel, eğitimin içeriği ile çalışılan birimin faaliyet alanı dikkate alınmak suretiyle tercih edilebilir.

g) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi

Kurul

MADDE 6 – (1) Kurul, Bakanlığın yurt dışı eğitim politikalarının tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda kararlar almak ve tavsiyelerde bulunmak üzere Müsteşar tarafından görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Genel Müdür seviyesinde 4 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul Başkanı, gerektiğinde ilgili birim amirini, planlama uzmanlarını veya müşavirleri kurul toplantısına çağırabilir.

(2) Kurul, Başkan dâhil en az üç üye ile toplanır. Başkanın katılamadığı durumlarda, Başkanın üyeler arasından vekâlet etmesini uygun gördüğü kişi Kurula başkanlık eder.

(3) Kararlar üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurul kararları Müsteşarın onayı ile kesinleşir.

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurul her yıl Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olağan veya gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır ve aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Şubat ayı toplantısında, gelecek yılın yurt dışı eğitimine ilişkin süre, ülke, üniversite ve eğitim alanına göre bütçe kontenjan taleplerini ve bir önceki yılın uygulama sonuçlarını değerlendirir. Ayrıca uygulama yılına ilişkin yurt dışı eğitime bir önceki yılda başvuruda bulunmamış personelin talepleri de değerlendirilebilir.

b) Haziran ayı toplantısında, Bakanlığa tahsis edilen kontenjanlar için yurt dışı eğitime gönderilecek personeli ve yurt dışı eğitim sürelerini belirler.

c) Ekim ayı toplantısında, yurt dışında eğitimde bulunan personelin durumlarını, eğitim politikaları çerçevesinde değerlendirir. Uygulama yılına ait kontenjanın dolmaması durumunda yeni başvuruları değerlendirebilir.

ç) Uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık, kaza veya mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda kalıp bu durumu belgelendiren personelin öğrenim süresinin uzatılmasına karar verebilir.

d) Bütçe kontenjanı kapsamı dışındaki dış burs ve teknik işbirliği programları çerçevesinde adaylar arasından yurt dışı eğitime gönderilecek personeli belirler.

e) Kurul Yönetmelik kapsamında yer alan diğer konuları da gündemine alıp görüşür ve karara bağlar.

f) Kurul, 29 uncu madde kapsamına girdiği belirlenenlerin durumunu karara bağlar. Geri çağrılmasına karar verilenleri gereği için Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Kurul, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine gündemdeki konuları görüşmek üzere olağanüstü toplanır.

Genel Müdürlüğün görevleri

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlüğün yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmelikte öngörülen yurt dışı eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve çalışmaları koordine etmek.

b) Kontenjan belirleme safhasında, Kurul tarafından belirlenen eğitim politika ve prensiplerine göre, adaylar tarafından talep edilen yurt dışı eğitim programlarını süre, konu, ülke, bölüm, üniversite ve sıralamadaki yerleri detayında hazırlayarak Kurula sunmak.

c) Yurt dışı eğitimde olan personel ve öğrenim gördükleri eğitim kurumlarından eğitimin başlangıcı, devamı ve bitimi safhalarında periyodik bilgiler almak, değerlendirmek ve Kurula raporlamak.

ç) Yurt dışı eğitim konusunda gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı ve Eğitim Ataşelik ve Müşavirlikleri ile işbirliğinde bulunmak.

d) Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek.

e) Dünyanın önde gelen üniversiteleriyle işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak.

f) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Bakan veya Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışı Eğitim İhtiyaçları ve Kontenjanlarının

Tespiti ve Yurt Dışına Gönderilecek Personelin Seçimi

Yurt dışı eğitim ihtiyaçlarının tespiti

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük tarafından, bir sonraki yıl için yurt dışı eğitime gönderilecek personelle ilgili olarak her yıl Ocak ayının ikinci haftasında duyuru yapılır.

(2) Duyuruda, bir sonraki yıl için eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilecek ve 12 nci maddedeki şartları taşıyanların; eğitim yapmayı düşündükleri üniversite isimleri, eğitim konuları, ülkeleri, süreleri ve eğitim planları ile bu planların Bakanlıkta yapılan görevle ilişkisini gösteren raporlarının, bağlı bulundukları birimler tarafından en geç Şubat ayının ikinci haftasına kadar Genel Müdürlüğe bildirilmesi istenir.

Kontenjan taleplerinin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük Bakanlık birimlerinden gelen yurt dışı eğitim taleplerini konularına, süre ve seviyelerine göre sınıflandırarak Şubat ayının üçüncü haftasına kadar Kurula bildirir.

Kontenjan taleplerinin kesinleşmesi

MADDE 11 – (1) Kurul, yurt dışı eğitim taleplerinin intikalinden itibaren en geç beş işgünü içinde toplanarak bir sonraki yılın kontenjan taleplerinin konu, sayı ve süresini belirler ve toplantı sonunda Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Genel Müdürlük, Kurul tarafından belirlenen kontenjan talebini Müsteşarın onayından sonra en geç Mart ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderir.

Adaylarda aranan şartlar

MADDE 12 – (1) Uzun dönem yurt dışı eğitime bütçe imkânlarıyla gönderilecek personelde;

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Planlama uzmanı unvanıyla istihdam edilmiş olmak,

c) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibarıyla Bakanlık kadrolarında, adaylık dâhil en az 3 yıl fiilen çalışmış olmak,

ç) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

d) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak,

f) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

g) Yurt dışı eğitim için kabul aldığı tarihten önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce için TOEFL sınavından en az PBT-550, CBT-213, IBT-80 puan veya IELTS sınavından en az 6 puan alındığını veya Fransızca, Almanca gibi diğer diller için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda TOEFL veya IELTS sınavlarında belirlenen puanlara eşdeğer puan alındığını geçerli bir belgeyle ispatlamış olmak,

ğ) Uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık, kaza veya mücbir sebepten dolayı yurt dışı eğitimine ara vermelerine Kurulca karar verilenler hariç, yurt dışı eğitiminden geri çağrılmamış olmak,

şartları aranır.

(2) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek üzere kısa dönem yurt dışı eğitime bütçe imkânlarıyla gönderilecek personelde;

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibarıyla Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

ç) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak,

d) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

e) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibarıyla 50 yaşını tamamlamamış olmak,

f) Kısa dönem eğitim programı için kabul aldığı tarihten önceki iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, İngilizce dili için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 puan veya TOEFL sınavından en az PBT-550, CBT-213, IBT-80 puan veya IELTS sınavından en az 6 puan alındığını veya Fransızca, Almanca gibi diğer diller için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, TOEFL veya IELTS sınavlarında belirlenen puanlara eşdeğer puan alındığını geçerli bir belgeyle ispatlamış olmak,

şartları aranır.

(3) Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kuruluşlara staj yapmak amacıyla gönderilecekler hakkında Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Dış burs ve teknik işbirliği programları ile bütçe imkânları kapsamında uluslararası kuruluşlarda staja gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

Adayların belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Kurul, adaylar arasından yurt dışı eğitime gönderilecek personeli;

a) Yabancı dil puanı,

b) Kabul belgesi alınan yurt dışı bölümün uluslararası sıralamalardaki yeri,

c) İlgili birim amirinin yazılı görüşü,

ç) Eğitim konusu ve personelin yurt dışı eğitimine gönderilmesinin ayrıntılı gerekçesi,

d) Bakanlıktaki toplam çalışma süresi,

e) Hizmetle ilgili belge ve nitelikler,

f) Öğrenim durumu,

kriterlerine göre seçme veya yarışma sınavıyla belirler. Bu şekilde belirlenen yurt dışı eğitim adaylarının nihai listesini iki gün içinde Genel Müdürlüğe gönderir.

Dış burs ve teknik işbirliği programları için aday tespiti

MADDE 14 – (1) Bakanlığın muhtelif birimlerine gelen bütün dış burs veya teknik işbirliği programları, ilgili birimlerce, gecikmeye meydan verilmeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilen tüm programlar, Genel Müdürlük tarafından Bakanlık birimlerine süreli olarak duyurulur.

(2) Birimler yurt dışı adaylarını, adayın yurt dışı eğitime gönderilmesinin Bakanlığın görevleri itibarıyla önemini açıklayan ayrıntılı raporu Genel Müdürlüğe bildirir.

(3) Birimlerce teklif edilen adaylar, Genel Müdürlük tarafından Kurula iki gün içerisinde intikal ettirilir. Kurulda bir hafta içerisinde görüşüldükten sonra alınan karar iki gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Başvuru süresi sınırlı programlara gönderilmek üzere birimlerce teklif edilen adaylar, Kurulca belirlenen eğitim politika ve prensipleri doğrultusunda Kurulun teklifi ve Müsteşarın Onayı ile kesinleşir.

(5) Evrak kayıtlarına girdiği gün itibarıyla başvuru süresi beş günden az kalan programlar için adaylar Kurul Başkanı tarafından doğrudan belirlenir ve belirlenen adaylar Müsteşarın Onayı ile kesinleşir.

Uluslararası kuruluşlarda görev alma veya şahsen özel burs için aylıksız izin verilmesinin şartları

MADDE 15 – (1) Uluslararası kuruluşlarda görev alma ile kendi imkânları veya bizzat sağlanan burslar kapsamında yüksek lisans, doktora veya başka bir eğitim programı için kısa dönem hariç ücretsiz izin talebinde bulunan personelin;

a) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibarıyla Bakanlıkta fiilen adaylık dâhil asgari 4 yıl süre ile çalışmış olması,

b) Varsa mecburi hizmet yükümlülüğünü fiilen veya mali olarak ifa etmiş olması,

c) Şahsen özel burs sağlayanlar için, aynı seviyede yurt dışında eğitim almamış olması,

şartları aranır.

(2) Yurt dışı eğitim için ücretsiz izin talebinde bulunan aday, katılmayı planladığı yurt dışı eğitim programının seviyesini, konusunu, süresini ve içeriğini belirten bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat eder. Bu dilekçeye çalıştığı birim amiri ve üst amirinin uygun görüşü ile bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının muvafakatini içeren yazıyı, yurt dışı eğitim kurumundan temin edilen kabul belgesini ve 12 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancı dil belgelerinden birini ekler.

(3) Genel Müdürlük ilgilinin talebini Kurula sunar. Kurul tarafından talebin uygun görülmesi halinde adaya ücretsiz izin verilmesine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışı Eğitime Gönderilenlere Yurt Dışında Yapılacak Ödemeler

Bütçe imkânları ile gönderilenlere yapılacak ödemeler

MADDE 16 – (1) Yurt dışına Bakanlık imkânlarıyla gönderilen personel için eğitim kurumuna yapılan öğrenim ücreti ile diğer zorunlu eğitim harçları yanında aşağıdaki ödemeler yapılır.

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesine göre hesaplanan yurt dışı aylıkları,

b) Personelin gönderildiği ülke veya Bakanlık tarafından sağlık sigortası imkânlarının sağlanamaması halinde, yurt dışı eğitim kurumunca öngörülen zorunlu sağlık sigortası primleri ve hizmet bedelleri,

c) Personele, sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halindeki tedavi giderleri ile sağlık sigortasından yararlandırılmış olup da sigorta kapsamı dışındaki zorunlu tedavi giderleri ve personelin ölümü halindeki cenaze giderleri, 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak ödemeler,

ç) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine tabi öğrencilere eğitim öğretimleri sırasında ihtiyaç duydukları kitap ve kırtasiye giderleri,

d) Gidiş-dönüş yol giderleri, yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı, yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler.

Dış burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde gönderilenlere yapılacak ödemeler

MADDE 17 – (1) Bakanlıkça dış burs veya teknik işbirliği programlarına dayanılarak,

a) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3’ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı,

b) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dâhil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı,

ödenir.

(2) Dış burs veya teknik işbirliği programlarından faydalanılmak suretiyle gönderilenlere 16 ncı maddede sayılan giderlerden bursu veren devlet veya kurumca karşılanmayanlar, Bakanlıkça ödenir.

(3) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Öğrenim Süresi, Süre Uzatımı ve Öğrenim Dalı

veya Kurumunun Değiştirilmesi

Yüksek lisans öğrenim süresi

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans süresi azami iki yıldır.

(2) Yüksek lisansın yurt dışı eğitim kurumlarınca ilan edilmiş süre içerisinde bitirilmesi esastır.

Süre uzatımı

MADDE 19 – (1) Yurt dışı eğitimini kesintiye uğratacak ve/veya engelleyecek ölçüde uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık, kaza veya mücbir sebep dolayısıyla öğrenimine ara vermek zorunda kalan personel, bu durumu mümkün olan en kısa sürede Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkradaki şartların gerçekleşmesi halinde yurt dışı eğitiminin süresi Kurul kararı ve Müsteşar Onayı ile hastalık, kaza veya mücbir sebep dolayısıyla kaybedilen süreyi telafi edecek kadar uzatılabilir ve bu durum Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(3) Ancak süre uzatımının en az bir yarıyıl kaybına neden olacağının anlaşılması halinde Bakanlık Disiplin Kurulu kararı ile personel geri çağrılabilir.

Eğitim konusu ve eğitim kurumunu değiştirme

MADDE 20 – (1) Bakanlık tarafından yurt dışına gönderilen personelin eğitim konusunu ve eğitim kurumunu değiştirmemesi esastır.

(2) Ancak kabul edilebilir bir gerekçesi olması halinde, ilgilinin eğitim planında öngörülen konusunu ve eğitim kurumunu ek süre ve maliyete neden olmayacak şekilde değiştirebilmesi, bağlı bulunduğu birimin olumlu görüşü ve Kurulun kararına bağlıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Yurt Dışına Gönderilenlerin Yükümlülükleri

Taahhütname ve kefalet senedi

MADDE 21 – (1) Bakanlık bütçesinden veya dış burs ve teknik işbirliği programları çerçevesinde yurt dışına gönderilenler, taahhüt senedi ile onaylanmış müteselsil kefalet senedini yurt dışına çıkıştan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

Sağlık sigortası

MADDE 22 – (1) Sağlık sigortasının zorunlu olduğu ülkelerde personelin sağlık sigortası yaptırması şarttır.

Adres bildirme

MADDE 23 – (1) Yurt dışına bir aydan fazla süre ile eğitime giden personel, ikametgâh adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim görülecek kurumun iletişim bilgilerini (telefon, faks ve e-posta) eğitim mahalline varışının ilk haftasında ve adres değişikliklerini de bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Yurt dışına bir aydan fazla süre ile eğitime giden personel herhangi bir sebeple bulunduğu ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye gidecekse e-posta, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla Bakanlığa bilgi verir.

Rapor verme

MADDE 24 – (1) Yurt dışı eğitimine başlayan personel başlama raporunu, eğitimin devamında değerlendirme raporunu, eğitimin tamamlanmasından sonra da sonuç raporunu aşağıdaki esaslar dâhilinde ve süresi içerisinde Genel Müdürlüğe gönderir.

a) Başlama Raporu: Yurt dışına üç aydan fazla süre ile gönderilen personel tarafından eğitime başlanıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde gönderilmesi gereken rapordur. Bu rapor; eğitim programı, dönem süreleri, alınacak dersler ve krediler, sınav ve benzeri konulardaki bilgileri kapsamak üzere üniversiteden alınan belge ile bildirilmesi gereken diğer görüşleri içerir.

b) Değerlendirme Raporu: Eğitim süresi bir yıl ya da daha fazla olan personelin dönemler itibarıyla ve yeni dönemin başlama tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe göndermesi gereken rapordur. Bu raporda önceki dönem boyunca alınan derslerin başarı durumu, yeni dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, dönem boyunca alınacak dersler ve krediler gibi hususlar yer alır. Ayrıca değerlendirme raporuna üniversiteye devam ettiğini gösterir belgenin ve varsa üniversitenin hazırlamış olduğu benzer raporların eklenmesi zorunludur. Herhangi bir dönem itibarıyla ve Bakanlığın izni olmaksızın eğitime başlamadığı anlaşılanların yurt dışı eğitim ile ilgili ödemeleri kesilir.

c) Sonuç Raporu: Yurt dışı eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen personelin görevine başladıktan sonra on beş gün içinde vermesi gereken rapordur. Bu raporda ilgilinin katıldığı yurt dışı eğitim faaliyetlerinin sonuçları, alınan belgeler, ihtisas yapılan konudaki genel bilgi ve görüşler ile yurt dışı eğitim programları ile ilgili gözlemleri, görüş, düşünce ve değerlendirmeleri yer alır.

ç) Yurt dışına eğitime gönderilenlerden eğitim süresi üç aydan az olanlar sadece sonuç raporu hazırlar.

(2) Makul veya mücbir sebep olmaksızın raporlarını süresi içerisinde, yeterli ve eksiksiz bir şekilde Genel Müdürlüğe bildirmeyenler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

İzleme

MADDE 25 – (1) Yurt dışına gönderilen personel dönemler itibarıyla genel başarı durumunu belgelemek üzere derslerin not dökümünü Genel Müdürlüğe tüm notların ilanından sonra en geç bir hafta içerisinde bildirir.

(2) Ders notları ve personelin gönderdiği diğer raporlar gerekli görülen hallerde Genel Müdürlük tarafından Kurula intikal ettirilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından intikal ettirilen konularda Kurul gerekli değerlendirmeyi yapar. Eğer ilgili personelin dönem ortalamasındaki başarı düzeyi üniversitenin kabul ettiği başarı düzeyinden düşük olması halinde bu durum ilgiliye ve bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir.

(4) Yurt dışı eğitim programına gönderilenler, eğitim gördükleri programdan mezun olduklarına dair belgeyi (diploma, sertifika ve benzeri belgeler) ibraz etmek zorundadırlar. Belge ibraz edilmediği takdirde ilgiliden yurt dışı eğitimi için yapılan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Buna ilişkin hususlar taahhüt senedinde yer alır.

Yıllık izin

MADDE 26 – (1) Yurt dışı eğitimde bulunan personel; izinlerini dönem tatillerinde kullanır. Göreve başlanıldığında, öğrenimde geçen sürelerle ilgili olarak ayrıca yıllık izin talebinde bulunulamaz.

Göreve başlama

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yurt dışına gönderilen personelin mehil müddeti, üniversiteden ya da yurt dışı eğitim kurumundan alınan ve daha önce bildirilmiş olan programın bitiş tarihini tevsik eden yazıdaki tarih esas alınarak hesaplanır. Personel bu tarihten itibaren yol süresi hariç on beş gün içinde Bakanlıktaki görevine başlar.

(2) Makul veya mücbir sebep olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan personel müstafi sayılır ve bunlar hakkında 28 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) İlgili, yurt dışı eğitim süresinin bittiği tarihten sonra yıllık iznini yurt dışında kullanmak istediğinde mehil müddetini kullanamaz.

Mecburi hizmet

MADDE 28 – (1) Üç ay ve daha uzun süreli yurt dışına gönderilenler, yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar Bakanlığa karşı mecburi hizmetle yükümlüdürler.

(2) Mecburi hizmetini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkartılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Geri Çağrılmayı Gerektiren Haller ve Disiplin Cezası

Geri çağrılma ve disiplin cezası

MADDE 29 – (1) Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerden;

a) Türk vatandaşlığının ve görevin, şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunduğu resmi makamlarca tevsik olunanlar,

b) Yasal ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, eğitim planındaki yer, kurum, kuruluş veya çalışma konusunu izinsiz değiştirenler,

c) Eğitim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

ç) Kendi kusuruyla devam ettikleri kurum veya kuruluşlarla olan ilişiklerinin kesilmesine sebebiyet verenler,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına ilişkin 28 inci maddesine aykırı hareket edenler,

e) Eğitimleri ile ilgili konularda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,

Bakanlık Disiplin Kurulu kararıyla geri çağırılırlar.

(2) Geri çağırılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faiziyle birlikte ilgiliden tahsil edilir (hastalık nedeniyle geri çağrılanlar hariç). Buna ilişkin hususlar, ilgiliden alınacak taahhüt senedinde yer alır.

(3) Birinci fıkradaki eylemleri yapanlar hakkında Bakanlık Disiplin Kurulu kararı ile 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan haller dışında, hastalık veya diğer mücbir sebeplerle programını gerçekleştiremeyeceği Kurul tarafından tespit edilenler geri çağırılır ve bu kişiler hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulanacak hükümler

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 1/6/1995 tarihli ve 22300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.